داوران

داوران:

دکتر حسین بنی‌فاطمه / استاد دانشگاه تبریز

دکتر صمد صباغ / استادیار دانشگاه آزاد تبریز

دکتر سیّدداود حسینینسب / استاد دانشگاه تبریز

دکتر داود ابراهیم­پور / استادیار دانشگاه آزاد تبریز

دکتر صمد رسولزاده / استادیار دانشگاه شهید مدنی

دکتر صمد عابدینی / استادیار دانشگاه آزاد خلخال

دکتر محمد عباس­زاده / دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر علیزاده اقدم / استادیار دانشگاه تبریز

دکتر فیروز راد / استادیار دانشگاه پیام نور تبریز

دکتر کمال کوهی / استادیار دانشگاه تبریز

دکتر مهران صمدی / استادیار دانشگاه آزاد تبریز

دکتر جعفر ابراهیمی / عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

دکتر محمود علمی / استادیار دانشگاه آزاد تبریز