اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود علمی

جامعه شناسی استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

elmimiaut.ac.ir

سردبیر

محمدعباس زاده

جامعه شناسی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.com

مدیر داخلی

جعفر ابراهیمی

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

ebrahimi_aukhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

جعفر ابراهیمی

علوم اجتماعی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

ebrahimi_aukhyahoo.com

ایرج ساعی‌ارسی

جامعه‌شناسی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

saiearasigmail.com

صمد کلانتری

جامعه شناسی توسعه استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

kalantari.samadgmail.com

محمد عباس زاده

.

m.abbaszadeh2014gmail.com

محمود علمی

گروه جامعه شناسی

elmimiaut.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

جعفر ابراهیمی

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

ebrahimi_aukhyahoo.com

کارشناس نشریه

ناصر زارع

ارشدتحقیقات آموزشی کارشناس

naser.zare49gmail.com
04131966086