دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1397 
4. عوامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی شهروندان تبریز

صفحه 61-83

خدیجه جعفری؛ سجاد مسگرزاده؛ محمد میرزاخانی