دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 7-153 
2. جهانی ‌شدن ارتباطات و تحول در مفهوم دیپلماسی

صفحه 25-36

محمد یوسفی جویباری؛ ناصر خورشیدی؛ حسین شاه‌مرادی