دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، پاییز 1400، صفحه 7-205