دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1395، صفحه 7-153 
1. سنجش اعتبار و روایی آزمون کیفیت زندگی در سالمندان اهوازی

صفحه 7-15

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی اسمعیلی؛ لاله‌ فانی‌صابری