دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1395، صفحه 7-174 
4. فرصتها و محدودیتهای صنعت گردشگری در ایران

صفحه 63-80

صمد رسول زاده اقدم؛ سیداحمد میرمحمدتبار؛ صمد عدلی‌پور؛ یوسف زینی‌وند