دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 7-110