دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 1-177 
2. پسا ساختارگرایی در آثار سهراب سپهری

صفحه 24-45

10.30495/jss.2019.669583

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف‌اله سیف‌‌‌اللهی؛ فیروز راد