دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، خرداد 1398، صفحه 1-182 
2. بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر رفتارهای زیست محیطی در ایران

صفحه 23-39

10.30495/jss.2019.666662

سیدعلی پایتختی اسکوئی؛ محمود بابازاده؛ لاله طبقچی اکبری


3. تبارشناسی هویت قومی ترک ‌زبانان در دوره رضاشاه

صفحه 41-56

10.30495/jss.2019.666666

ابراهیم ولی‌زاده؛ داود ابراهیم پور؛ رشید احمدرش


7. بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران

صفحه 125-146

10.30495/jss.2019.666674

سیدمهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف‌اله سیف‌اللهی؛ منصور وثوقی