دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 7-169