دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 7-150 
2. کجروی فرهنگی و عوامل مرتبط با آن در میان پسران دبیرستانی شهر تبریز

صفحه 25-38

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده ‌اقدم؛ توکل آقایاری‌هیر؛ اسماعیل نجف‌زاده نخجوانلو