دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 7-146 
1. مدیریت احساسات گامی در راستای توسعه‌ جامعه‌شناسی احساسات

صفحه 7-33

محمد عباس‌‌زاده؛ اکبر طالب‌پور؛ مهسا پناه شاهی


3. تحلیل پدیدارشناختی گرایش زنان تبریزی به شبکه اجتماعی فیس ‌بوک

صفحه 51-66

صمد رسول زاده اقدم؛ صمد عدلی‌پور؛ حکیمه ملک احمدی