دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1393، صفحه 7-140 
5. بررسی کارکرد کنش ‌جنسی در روابط متقابل زناشویی همسران اهوازی

صفحه 79-89

علی اسمعیلی؛ عبدالرحیم اسداللهی؛ محمود برات‌وند