دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 7-158 
1. بررسی رابطه محرومیت اجتماعی با گرایش به خرافات

صفحه 7-19

لطفعلی خانی؛ محمود علمی؛ مظفر غفاری؛ رضا اسماعیلی