دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 7-160