دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1390، صفحه 7-148 
8. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با هوش فرهنگی مدیران دبیرستان‌های تبریز

صفحه 111-133

فیروز راد؛ فاروق امین‌مظفری؛ فتاح سلمان‌زاده ‌مظلومی