دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1390، صفحه 7-132 
1. خود شکوفایی و رضامندی شغلی

صفحه 7-19

حسین میرزائی؛ صباح محمدی


2. بررسی تاثیر فضاهای عمومی شهری و فضای مجازی در شکل‌گیری افکار عمومی جامعه

صفحه 21-35

بهنام قاسم‌زاده؛ صمد رسول‌زاده‌اقدم؛ کسری رهبری‌پور