دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 7-152 
7. بررسی نقش تمایل استفاده از زبان و هویت‌ قومی بر ترجیح زبان تبلیغات بازرگانی

صفحه 107-123

امیر رستگارخالد؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ ایمان صفرآبادی‌فراهانی