دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1389، صفحه 7-156 
8. رتبه‌‌بندی توسعه اجتماعی شهرستان‌های استان همدان

صفحه 129-141

داریوش ظفری؛ محمدحسین حسینی؛ محمدعلی خلیجی؛ محمدحسین فتحی