دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 7-156 
4. عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو

صفحه 55-69

حسین میرزایی؛ سعید سلطانی‌بهرام؛ داود قاسم‌زاده


6. رابطه بین سطوح عملکرد ورزشی کشتی‌گیران و هویت فردی و اجتماعی آنان

صفحه 91-105

ایوب بنی‌نصرت؛ باقر حسین‌پور؛ امیر قیامی‌راد؛ حبیب محمدپور