دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 7-171 
3. نگرش کاربران جوان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 49-64

صمد رسول زاده؛ صمد عدلی‌پور؛ یوسف زینی‌وند