کاربست مدیریت یکپارچه شهری بر افزایش امنیت و رفاه در فضاهای عمومی شهری : مطالعه موردی شهر تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران ( نویسنده مسئول) Beyghbabaei@marandiau.ac.ir

3 استاد ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد مرند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند، ایران

10.30495/jss.2021.1937340.1368

چکیده

گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری ، بیش‌از پیش توجه به راهبردها و چاره‌اندیشی ‌های سودمند برای بهینه‌سازی زندگی شهروندان را از سوی مدیریت شهری ضروری ساخته است . مدیریت شهری با زندگی روزمره شهروندان عجین شده است و هر تصمیمی که در مورد شهر گرفته شود ، مستقیم یا غیرمستقیم آثار مالی و روانی خود را بر روی شهروندان خواهد گذاشت . مطالعه حاضر با این دیدگاه به بررسی و مطالعه عملکرد مدیریت یکپارچه شهر بر امنیت و رفاه اجتماعی پرداخته است . برای این منظور اقدام به طراحی چهل و سه شاخص در سه بعد ( مدیریت یکپارچه، امنیت و رفاه اجتماعی) شده است . نتایج نشان داده است که رابطه معنی‌داری بین مدیریت یکپارچه با امنیت و رفاه وجود دارد . بررسی عملکرد شاخص‌ های بیانگر ده عامل ( وجود هماهنگی میان سازمان‌های اجرایی در ارائه بهتر خدمات شهری ، زمینه‌سازی برای سرمایه گذاری شهروندان در توسعه شهر ، ایجاد منابع درآمد پایدار شهری و عدم تکیه ‌بر منابع درآمد سنتی نظیر عوارض و فروش تراکم ، تسهیل درروند اداری- زندگی ، کاهش فضاهای بی‌دفاع شهری ، سازگاری کاربری‌ ها ، بهبود خدمات حمل ‌و نقل عمومی ، مسئولیت‌پذیری ، اشتغال ، خدمات شهری ) کلیدی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of Integrated Management on increasing the security and safety of urban public spaces: Case Study Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Reza Saadatpoor 1
  • Bshir Beygbabayie 2
  • Karim Hosseinzadeh Dalir 3
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 *Professor, Department of Geography and Urban Planning, malakan Branch, Islamic Azad University, malakan, Iran
3 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

The expansion of urbanization, followed by the specific problems of urban life, has made it increasingly necessary for the city administration to pay attention to useful strategies and solutions to optimize the lives of citizens. Urban management is intertwined with the daily lives of citizens. Any decision made about the city will have a direct or indirect financial and psychological impact on citizens. The present study examines and studies the performance of integrated city management on social security and welfare with the same perspective. For this purpose, 43 indicators have been designed in three dimensions (integrated management, security and social welfare). The results show that there is a significant relationship between integrated management and security and welfare at the level of sig = 0. Also, the performance of indicators indicating 10 factors (existence of coordination between executive organizations in providing better urban services, paving the way for citizens to invest in urban development, creating sustainable urban revenue sources and not relying on traditional revenue sources such as tolls and density sales, facilitating administrative processes - Life, reduction of vulnerable urban spaces, adaptation of uses, improvement of public transportation services, responsibility, employment, urban services) have been key. Also, the results of scenario writing show 4 strong scenarios, 780 weak scenarios, and 21 possible scenarios, which among the possible scenarios, the desired situation shows the highest probability of realization compared to othersituations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Management
  • Security
  • social welfare
  • Futures studies
  • Tabriz Metropolis
- آذر، علی، محمدی بیرنگ، مهدیه (1398)، تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تأکید بر پارکهای شهری،مطالعه موردی: تبریز، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای بوم شناسی شهری، سال دهم،شماره 22،صص16-1
- ادیبی سعدی­نژاد، فاطمه؛ عظیمی، آزاده (1390)، تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی( مطالعه مورد بابلسر)، فصلنامه آمایش محیط، دورۀ4، شمارۀ 15، صص 105-81.
- بابایی اقدم، لیلا( 1386) تحلیل الگوی فضایی حواشی شهری نمونه موردی: شهر تبریز، رساله دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
- بیات رستمی، روح اللّه و همکاران، (1389)، توانمند سازی معابر و محلات شهری در برابر بزهکاری از طریق طراحی محیطی ) ،(CPTEDدومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس.
- بیگ­بابایی، بشیر؛ عالیباف، حسین؛ رضوی زاده، الهام­ (1396). بررسی تأثیر شفافیت در مدیریت شهری بر مشارکت و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی: شهر میانه اندام مرند)، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری، اصفهان، دانشگاه فرزانگان اصفهان.
- پوراحمد، احمد؛ مهدی، علی؛ مهدیان بهنمیری، معصومه ( 1392)، امنیت شهری؛ فضاهای عمومی، بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در سطح منطقه 2 شهر قم، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره پیاپی 5.
- حسین زاده دلیر، کریم؛ اکبرپور سراسکانروز، محمد؛ حسینی، محمدحسین­(1391)، مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران، فضای جغرافیایی، دورۀ12، شمارۀ (۳۷ و ۳۷) ، صص۱۵۹-۱۸۱.
- حسین زاده دلیر، کریم؛ پور محمدی، محمد رضا؛ قربانی، رسول؛ زالی، نادر( 1389)، مهمندسی مجدد فرآیند برنامه‌ریزی با تأکید بر کاربرد آینده‌نگاری، جغرافیا و توسعه، شماره 20.
- دویران، اسماعیل( 1391)، ارائه الگوی مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی محلات اسکان غیررسمی با تأکید بر شهرهای میانی ایران( شهرهای زنجان و همدان)، رساله دکتری جغرافیا، استاد راهنما- غلامرضا کاظمیان، دانشگاه تربیت مدرس.
- دویران، اسماعیل؛ کاظمیان، غلامرضا؛ مشکینی،ابوالفضل؛ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ کلهرنیا، بیژن(1391)، مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی شهرهای میانی ایران(­مورد پژوهی: زنجان و همدان)، مدیریت شهری، شمارۀ30، صص 68-53.
- رجب صلاحی، حسین؛ تقوایی، مسعود؛ ضرابی، اصغر(1398)، تحلیل شاخص‌های تأثیرگذار بر پیاده­سازی مدیریت یکپارچه شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تهران)، مدیریت شهری، شمارۀ 54، صص 282-261.
- زند حسامی، حسام؛ شهرام­فر، شیوا(1395)، شناسایی ابعاد مؤثر بر آینده­نگاری برنامه­ریزی شهری با رویکرد اقتصادی(مطالعه موردی: توسعه پایدار شهر قزوین)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دورۀ4، شمارۀ 3، صص73-55.
- زیاری، کرامت اللّه( 1390)، بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 76.
- سرور، رحیم؛ آشتیانی عراقی، مجیدرضا؛ اکبری، مجید(1396)، واکاوی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تهران)، فصلنامۀ جغرافیا، دورۀ 11، شمارۀ 52، صص52-37.
- شامی اقزیارت، ایراهیم( 1396)، بررسی و تأثیر نقش مدیریت شهری در امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرائم محیطی در شهرستان پاکدسشت)، پایانامه ارشد حقوق، استاد راهنما- مسعود بیرانوند، دانشگاه آزاد واحد شهر قدس.
- صادق مسعودی، محمد( 1396)، نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی( مطالعه موردی: محله سهیل آباد شیراز)، پایانامه ارشد مدیریت شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه ازادی اسلامی واحد صفاشهر.
- ضرابی، اصغر؛ جمالی نژاد، مهدی(1389)، بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی( مطالعه موردی: استان اصفهان)، دوفصلنامه مدیریت شهری، دورۀ8، شماره 26، 240-225.
- عبادی نژاد، سیدعلی؛ بیات، ناصر؛ رستگار، ابراهیم؛ زمانی، حسین(1396)، جایگاه پلیس در مدیریت یکپارچه شهرى(مورد مطالعه: استان کرمانشاه)، فصلنامه پژوهش هاى مدیریت انتظامى، دورۀ 12، شمارۀ 1، صص 54-29.
- عبدالهی، مهدی؛ ولی بیگی، مجتبی(1394)، ارزیابی راهبردی وضعیت تکوین مدیریت یکپارچه کلانشهر تبریز، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، دورۀ2، شماره 2. صص15-26.
- قاسمی، وحید؛ طاهری، زهرا؛ مهربانی، مرضیه( 1392)، تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت( مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 5.
- قاسمی، وحید؛ طاهری، زهرا؛ مهربانی، مرضیه(1392)، تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن براحساس امنیت( مطالعه موردی: شهر اصفهان)، برنامه‌ریزی توسعه و رفاه اجتماعی، دورۀ 5، شمارۀ 17، صص 176-131 .
- کهنسال، لیلا( 1389)، بررسی تطبیقی ساختار مدیریت مناطق کلانشهری و معرفی ساختار متناسب مدیریت منطقه کلانشهری تهران، پایانامه ارشد برنامه‌ریزی توسعه منطقه­ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
- محققی کمال، سید حسین؛ رفیعی، حسن؛ سجادی، حمیرا؛ عباسیان، عزالله، رهگذر، مهدی(1392)، تخمین شاخص‌های ترکیب رفاه اجتماعی برای شرایط ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 52.
- مسعودی، محمد صادق( 1396)، نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی( مطالعه موردی: محله سهل اباد شیراز)، پایانامه ارشد مدیریت شهری، استاد راهنما- کوروش سرورزاده، دانشگاه آزاد واحد صفا شهر .
- مهندسان مشاور نقش محیط( 1391) ، طرح توسعه و عمران شهر تبریز، گزارس محیطی، وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اذربایجان شرقی.
- هاشمی، سیدمناف؛ حسین­پور، علی­؛ رفیعیان، مجتبی ­(1390) سیاست‌های مدیریت شهری در کشورهای مختلف: رویکرد راهبردی- فراتحلیلی،چاپ اول،  انتشارات هله-طحان، تهران.
- Alsan, A., Roger, A., (2003), An integrated view of foresight: integrated foresight management
model, The journal of future studies, strategic thinking and policy.
-Andersen, P. D., & Rasmussen, B. (2014). Introduction to foresight and foresight processes in
practice: Note for the PhD course Strategic Foresight in Engineering. Department of Management
Engineering, Technical University of Denmark.
-Dijk, V., & Pieter, M. (2006). Managing Cities in Developing Countries: the Theory and Practice of Urban Implementation, Iowa: Iowa State University Press; Management. Edward Elgar Publishing
-Godet, M. (2006). Creating futures: Scenario planning as a strategic management tool. France:
Economica Publish.
-Godet, M. (2008). “Strategic Foresight”, Lipsor Working Paper, France, Paris
-Henkey, T. (2018). Chapter 14 - Future of Urban Emergency Management Urban Emergency Management (pp. 223-236): Butterworth-Heinemann.
-Kotus, J., & Sowada, T. (2017). Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein's ladder. Cities, 65(Supplement C), 78-86. doi:https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.02.009.
-McGill, R. (1998). Urban management in developing countries. Cities, 15(6), 463-471.
-Rotmans, J., & Van Asslt, M. (2000). Policies and innovations in developing countries. Westport: Greenwood Praeger Press.