نقش اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی بر رضایتمندی ورزشکاران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، ایران (نویسنده‌مسئول) sboroujerdi@uok.ac.ir

3 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

10.30495/jss.2021.1930396.1332

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تاثیر اخلاق حرفه­ای و مسئولیت اجتماعی بر رضایتمندی ورزشکاران بوده است که از نظر هدف کاربردی و از نگاه روش، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران منتخب شاغل در باشگاه­های ورزشی کشور در رشته­های انفرادی کشتی، کاراته، تکواندو و رشته­های تیمی والیبال، بسکتبال، هندبال (592 ورزشکار) بود که در سال 1397 به رقابت می­پرداختند که به روش نمونه­گیری احتمالی – تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسشنامه­های اخلاق حرفه­ای کادوزیر (2002) با 16 گویه که 8 بعد مسئولیت­پذیر، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری­جویی رقابت، احترام به دیگران، همدردی با دیگران، رعایت و احترام نسبت به ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی. مسئولیت اجتماعی کارول (1991) با 25 سوال در 4 بعد اخلاقی، بعد قانونی، بعد بشردوستانه و بعداقتصادی و رضایتمندی ورزشکاران  ریمر و چلادورلی (۱۹۸۸) با 14 سوال صورت پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart pls نسخه 8/2/3 استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که اخلاق­حرفه­ای اثری مثبت و معنی­دار بر مسئولیت اجتماعی دارد (449/0=736/8،t=β). تاثیراخلاق­حرفه­ای بر رضایتمندی ورزشکاران مثبت و معنی­دار بود (141/0=803/3،t=β). یافته­ها­ نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر رضایتمندی ورزشکاران اثر معناداری دارد (735/0=340/23،t=β). در نهایت اثر اخلاق حرفه­ای بر رضایتمندی ورزشکاران با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی تایید گردید (700/0=082/8،t=β). با توجه به نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت که مدیران باشگاه‌های کشور می‌توانند از فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی ورزشکاران خود به ‌منظور ترویج یک رفتار سازمانی مطلوب و افزایش رضایتمندی ورزشکاران در جهت کسب نتایج مثبت باشگاه­ها استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of professional ethics and social responsibility on athletes' satisfaction

نویسندگان [English]

  • Hamed Ebadi Barbain 1
  • Saeid Sadegehi Burojerdi 2
  • Reza Saboonchi 3
1 Ph.D. Student in Sports Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Professor of Sports Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Physical Education and Sports Sciences, Kurdistan University, Iran (responsible author), sboroujerdi@uok.ac.ir
3 Associate Professor of Sports Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

 The purpose of this study was the effect of professional ethics and social responsibility on athletes' satisfaction, which in terms of practical purpose and methodological, descriptive-survey of correlation. The statistical population of the study included selected athletes working in the country's sports clubs in individual disciplines of wrestling, karate, taekwondo and team disciplines of volleyball, basketball, and handball (592 athletes) who competed in 1397. Simple probabilistic random sampling was selected. To collect research data from Kadozir (2002) Professional Ethics Questionnaire with 16 items that have 8 dimensions of responsibility, honesty, justice and fairness, loyalty, competitiveness, respect for others, empathy with Others, respect for social values ​​and norms. Carol (1991) with 25 questions in 4 dimensions of ethics, legal dimension, humanitarian dimension and economic dimension and satisfaction of athletes Barimer and Chaladorli (1988) with 14 questions. To analyze the data obtained from the research, the partial least squares method was used with Smart pls software version 2.8 / 3. Findings showed that professional ethics has a positive and significant effect on social responsibility (t=β, 8.736=0,449) the effect of professional ethics on athletes' satisfaction was positive and significant (t=β, 3.803=0,141). Findings showed that social responsibility has a significant effect on athletes' satisfaction (t=β, 23.340=0,735). Finally, the effect of professional ethics on athletes' satisfaction with the mediating role of social responsibility was confirmed (t=β, 8.082=0,700). According to the research results, it can be concluded that the managers of the country's clubs can use the social responsibility activities of their athletes in order to promote a desirable organizational behavior and increase the satisfaction of athletes in order to achieve positive results in the clubs.  "According to the authors of this article, there was no conflict of interest."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes
  • Professional Ethics
  • satisfaction
  • Social Responsibility
1-Afrozeh Mohammad Sadegh (1386). Motivational factors of volunteers in university sports, Master Thesis, Urmia University, p.106. [Persian].
2- Ameli M. (2002). The study of the theoretical foundations of professional ethics in Islam. [MA.Thesis]. Tehran: Research Institute of Philosophy and Philosophy of Iran. (In Persian).
3- Ananomo Leonard E.(2018), Professional ethics and sports administration practice in Nigeria: Challenges and Strategies, Mgbakoigba, Journal of African Studies.87-95, Vol.7, No.2. June 2018.
4- Arash Omidreza, Khalilpour Azam, Zafarmand Omid (2017) Study of the relationship between job satisfaction and work ethic of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad physical education teachers, Journal of Research in Psychology and Education, Vol 2 / No 15 / 2017 / P 19-29. [Persian].
5- Ardalan M, Beheshti-rad R The relationship between the organization's ethical environment and ethics; the role of mediating professional development. International Journal of Ethics and Society 2016; 11(4): 1-12. [Persian].
6- Asghari E, Khaleghdoust T, Asgari F, Kazemnejad E. Effective factors on nurses’ job satisfaction. Holistic Nursing and Midwifery. 2010;24(20):1-7.
7- Asif khan Ali Majid, Muhammad, Mushtaq, Fakhra, Naqvi, Syed Mubasher Hussain, 2013, Sway Islamic work ethics on employee’s commitment and satisfaction in banking sector, IJCRB , 59,80, 388-399.
8- Babaei Mobarakeh Masomeh , Nasirzadeh Abdolmahde, Farahani Abolfazle, Zaker Akbaree Mahdee, (2018), Compare and prioritize the factors influencing satisfaction wrestlers of national teams, Organizational Behavior Management in Sport Studies, Vol. 4, No.4(16), Winter 2018, Pp: 103-110. [Persian].
9- Bond, John (2009) Professional ethics and corporate social responsibility. process safety and environmental protection 8 7 (2 0 0 9) 184–190.
10- Baghi Nasrabadi A, Soleimani M. (2013). Organizational culture role on professional ethics in organizations. Cultural Management Journal; 7(22): 87-102. (In Persian).
11- Bakhshandeh Hossein, Jalalia Farahani Majid, Sajjadi Seyed Nasrullah (2015); The Impact of Club Social Responsibility on Team Identity in the Iranian Football Premier League, Sports Management Studies, No. 29, June and July 2015, pp. 1972-175. [Persian].
12- Bean, C., Solstad, B. E., Ivarsson, A., & Forneris, T. (2020). Longitudinal associations between perceived programme quality, basic needs support and basic needs satisfaction within youth sport: A personcentred approach. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 18(1), 76–92. https://doi.org/10.1080/1612197X.2018.1462234.
13- Beikzad J, Sadeghi M, Ebrahimpoor D. (2012). Organizational criteria effect in staff’s professional ethics improvement. Journal of Ethics in Science and Technology; 7 (2): 1-9. (In Persian).
14- Burns, N. G., Jasinski, D., Steven, C., Dunn D. F. (2012). Athlete identity and athlete satisfaction: The nonconformity of exclusivity. Personality and Individual Differences,52,280-284.
15- Carroll AB. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business horizons. 1991 Jul 1;34(4):39-49.
16- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility. Business Management. Vol. 5, No. 2, P.p: 131-148.
17- Chelladurai, P., & Riemer, H. A. (1998). A classification of facets of athlete satisfaction. Journal of Sport Management, 11(2), 133-159.
18- D Harriss, Alasdair MacSween, Gregory Atkinson(2017), Standards for Ethics in Sport and Exercise Science Research: 2018 Update, Research output: Contribution to journal, Journal International Journal of Sports Medicine, Published - 19 ,December 2017International Journal of Sports Medicine 38(14):1126-1131,DOI: 10.1055/s-0043-124001.
19- Dehnavi, A. Ismaili, M Poursoltani, H. (2013). Perceptions of coaching behavior and quality of work life in athletes competing in Iran track and field league 2012-13. European Journal of Experimental Biology, 3(2):6-12.
20- Deilami A, Azarbayejani M. (2000). Islamic ethics. 2nd ed. Qom: Spiritual Publications Office.(In Persian).
21- Eidi Hussein; Shabani Moghaddam Saturn; Amiri Jahan (2015) Standardization of Professional Ethics Questionnaire for Sports Coaches; Applied research in sports management; Fifth year, No. 1 (17 consecutive) Summer 2016, pp. 22-11.
22- Elmi Mahmoud, Sadeghian Khadijeh. (2015) Investigating the Relationship between Social Satisfaction and Social Responsibility of Ajabshir High School Teachers, Sociological Studies, Fifth year, number 19, summer, Pp. 38 – 21. [Persian].
23- Feiz Z. Sporting behavior and moral responsibility, civil rights of both athletes and lawyers. Journal of organizational behavior management in sport studies. 2018; 5(2): 105-116. [Persian].
24- Fesharaki, G. M., Mohamadian, M., Aghamiri, Z., Habib, M., Anvari, S., and AzadMarzabad, E. (2013), “Effect of Manager Leadership Behavior and Demographical Factors on Job Satisfaction of Military Healthcare Personnel”, Journal of Military Medicine Spring, 15 (1), pp. 347- 353.
25- Fikret, S. (2012). The Effects of Positive and Negative Emotionality on the Satisfaction of Sport: A Research on Elite Athletes. Collegium antropologicum, 36(3), 937-943.
26- Filizöz, B., & Fişne, M. (2011). Corporate social responsibility: A study of striking corporate social responsibility practices in sport management. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1405–17.
27- Freire, C. and Bettencourt, C. (2020), "Impact of ethical leadership on job satisfaction: the mediating effect of work–family conflict", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 41 No. 2, pp. 319-330. https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2019-0338.
28- Frone MR, Russell M, Cooper ML.  Antecedents and outcomes of work-family conflict: Testing a model of the work-family interface. J Appl Psychol. 1992;77:65-78.
29- García-García, J.; Manzano-Sánchez, D.; Belando-Pedreño, N.; Valero-Valenzuela, A. (2020), Personal and Social Responsibility Programme Effects, Prosocial Behaviours, and Physical Activity Levels in Adolescents and Their Families. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 3184.
30- Ghanbari S, Ardalan M R, Beheshtirad R, Soltanzade V. (2015). Faculty members’ professional ethics and it’s correlation with universities quality. Journal of Ethics in Science and Technology; 10 (2): 39-48. (In Persian).
31- González-Serrano María Huertas, Crespo Hervás Josep, Valantine Irena, Manuel Alonso Dos-Santos & Ferran Calabuig Moreno(2020), Impact of lifestyle oriented-motivation and corporate social responsibility on multiadventure sports firms´ performance," International Entrepreneurship and Management Journal, Springer, vol. 16(3), pages 935-959, September.
32- Guijarro Eva , MacPhail Ann, González Sixto -Víllora and Natalia María Arias-Palencia  (2019), Relationship Between Personal and Social Responsibility and the Roles Undertaken in Sport Education, in Journal of Teaching in Physical Education ,Pages: 1–10 , DOI:https://doi.org/10.1123/jtpe.2019-0097 .
33- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–151.
34- Hatami Saeed, Aghaei Najaf, Pour Soltani Zarandi Hossein, Akbari Yazdi Hossein (2017), The Mediating Effects social responsibility on The Causal Relationship Between Professional ethics of the managers And Citizenship behavior Among Football Clubs Fans, Organizational Behavior Management in Sport Studies, Vol. 5, No.1(17), Spring 2018, Pp: 89-98. [Persian].
35- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In R. R. Sinkovics & P. N. Ghauri (Eds.), Advances in international marketing (Vol. 20, pp. 277–320).
36- Ho C. (2011). Ethics management for the construction industry. Engineering, Construction and Architectural Management; 18(5): 516-537.
37- Hoffmann Matt D, Young Bradley W, Rathwell Scott  and Callary Bettina,(2019), Comparing Masters athletes with varying degrees of coaching for psychological need satisfaction and frustration, International Journal of Sports Science & Coaching, ! The Author(s) 2019, Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions Volume: 15 issue: 1, page(s): 3-8 Article first published online: November 5, 2019; Issue published: February 1, 2020 , DOI: 10.1177/1747954119887300.
38- Hoffmann MD, Loughead TM. Investigating athlete mentoring functions and their associationwith leadership behaviours and protégé satisfaction. International Journal of Sport and ExercisePsychology. 2015:1-18.
39- Hooman Haidar Ali (2009) Modeling structural equations using laser software (with corrections), Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (Samt), Center for Research and Development of Humanities, Third Edition. [Persian].
40- Hosmer L. T., (2014). "The Ethics of Management, universal Bookstall", p. 50-52.
41- Hoy, R. Aaron c.t.Smith. Matthew Nicholson & Bob Stewart (2011). Sport Management: Principle and Application. st Ed. Elsevier Ltd. FOURTH EDITION, 335-350.
42- Jowett, S., & Nezlek, J. (2012). Relationship interdependence and satisfaction with important outcomes in coach–athlete dyads. Journal of Social and Personal Relationships, 29(3), 287-301.
43- KANLI Mehmet, Salim Hakan ÇAĞLAYANB , Özer YILDIZ2C(2020),  Examination of Doping Usage Opinions of Bodybuilding Athletes in the Context of Sports Ethics, Turkish Journal of Sport and Exercise /Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, Year: 2020 - Volume: 22 - Issue: 2 - Pages: 244-254.
44- Kao S-F, Watson Ii JC, Chen Y-F, Halbrook M. RELATIONSHIPS BETWEEN THECONGRUENCE OF REQUIRED AND PERCEIVED LEADERSHIP BEHAVIOR ANDSATISFACTION IN ATHLETES 1. Psychological reports. 2015;117(2):391-405.
45- Katherine, E., Lisa, A. B., Johnathan,  K. N., Stephen, J. Z., Gina, H. B., Wynne, W.(2010). Evaluating leadership coaching: A review and integrated framework. The Leadership Quarterly, 21, 585–599.
46- KAYIT BOBAI SIMON(2019), Athlete Satisfaction and Administrative Effectiveness of Nigerian Universities in Sports Organization, KIU Journal of Humanities Copyright©2019 Kampala International University ISSN: 2415-0843; 4(4): 319–326.
47- Khaneifar, Hossein, 2010, Code of ethics and loyalty to the professional ethics, Technologicalphilosophical research journal, 11, 1, 235-260. [Persian].
48- Kim Minjung, Kim Young Do, Woo Lee  Hyun(2019), It is time to consider athletes’ well-being and performance satisfaction: The roles of authentic leadership and psychological capital , Sport Management Review, Volume 23, Issue 5, November 2020, Pages 964-977https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.12.008.
49- Lee, C.H., Song, H.J., Lee, H.M., Lee,S. & Bernhard, B.J. (2013).The impact of CSR on casino employees’ organizational trust, job satisfaction, and customer orientation: An empirical examination of responsible gambling strategies. International Journal of Hospitality Management 33 , 406–415.
50- Lins, K. V., Servaes, H., & Tamayo, A. (2017). Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis. The Journal of Finance, (72)4, 1785-824.
51- Lopes Maxime,Vallerand Robert J.(2020), The role of passion, need satisfaction, and conflict in athletes’ perceptions of Burnout, Psychology of Sport & Exercise, https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.10167.
52- Maarten De Backer, Filip Boen, Stef Van Puyenbroeck ,Bart Reynders, Koen Van Meervelt and Gert Vande Broek (2020), Should team coaches care about justice? Perceived justice mediates the relation between coaches’ autonomy support and athletes’ satisfaction and self-rated progression , International Journal of Sports Science & Coaching, pp 1–17 ! The Author(s) 2020.
53- Malekzadeh Gholamreza and Saberi Elahe (1399). The effects of leader-follower exchange on job satisfaction of employees through the mediating role of psychological capital, new research Fifth International Conference on Accounting, Management and Humanities in the third millennium, Karaj 15, 1399.
54- McEwan, D. (2020). The effects of perceived teamwork on emergent states and satisfaction with performance among team sport athletes. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.1037/spy0000166.
McGrath A, Reid N, Boore J. Occupational stress in nursing. International Journal of Nursing Studies .2003. 40 (17): 555-65.
55- Montazeri A, Talebpour M, Andam R, Kazemnejad A. Measuring corporate social responsibility in sport industry: Development and validation of measurement scale. Annals of Applied Sport Science. 2017; 5(2): 97-114. [Persian].
56- Mohammadi M, Bahr al’ulum H, Hosseini Nia R. Relationship of Social Responsibility and Ethical Climate with Perceived Sport Performance (A case study: Volleyball Players of North Khorasan). Journal of Human Resource Management in Sport. 2016; 3(2): 165-174. [Persian].
57- Moyo Talent, Du_ett Rodney, and Knott Brendon (2020), Environmental Factors and Stakeholders Influence on Professional Sport Organisations Engagement in Sustainable Corporate Social Responsibility: A South African Perspective,http://www.mdpi.com/journal/sustainability,Sustainability 2020, 12, 4504; doi:10.3390/su12114504.
58- MacIntosh Eric , Kinoshita Keita  , and Sotiriadou Popi  2 (2019), The Effects of the 2018 Commonwealth Games Service Environment on Athlete Satisfaction and Performance: A Transformative Service Research Approach, in Journal of Sport Management, https :// doi.org/10.1123/jsm.2019-0186.
59- Naghavi Mahboubeh, Hosseini Seyed Emad, Ramezani Nejad Rahim, Kashkar Sara (1399); Identifying and modeling the factors shaping the social behaviors of Iranian professional athletes; Sports Management, Spring 1399, Volume 12, Number 1, pp: 99-83. [Persian].
60- Najaf Aghaei, Erfan Moradi (2016), The effect of the perception of leadership style in sport, practices of applying power by coaches and sport commitment on the satisfaction of athletes (Individual and team disciplines), Organizational Behavior Management in Sport Studies, Vol. 3, No.10, Summer 2016, Pp: 77-90. [Persian].
61- Nasirzadeh A, Goudarzi M, Farahani, A. Define and design a strategic plan execution model with the approach of the Iranian Wrestling Federation BSC. Research Applied Sport Management PNU. 1392. 3: 42-31. [Persian].
62- Nedai taherh, alavi khalil (1390) Ethics in Sport at the approach of Fair Play, -Research Journal of Qom University, Year 10, No. 2, pp. 24-30. [Persian].
63- Omidi F, Dolatabadi H, Shafiei M. Impact of corporate social responsibility on social performance and consumer reactions in food industry, Journal of Science and Research,2016; 6 (1), Pages: 178-161. [persion].
64- Peng, D. X., & Lai, F. (2012). Using partial least squares in operations management research: Apractical guideline and summary of past research. Journal of Operations Management, 30(6), Pullen-Sansfaçon A. Ethics and Conduct in Selfdirected Groupwork: Some Lessons for the.
65- Quartirolia, B. S. Harrisb, S. Brücknerc, G. M. Chowd, I. J. Connolee, B. Cropleyf, J. Fogaçag, S. P. Gonzaleze, M. Guicciardih, A. Haui , S. Kaoj, E. J. Kavanaghk, R. J. Keeganl, H. Y. Lii, G. Martinm, G. M. Moylen, F. Noceo , K. Petersonp, J. Royq, V. J. Rubiom, C. R. D. Wagstaffr, R. Wongs, S. Yousuft and M. Zitou(2020), The International Society of Sport Psychology Registry (ISSP-R) ethical code for sport psychology practice, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY ,pages(from-to)1-22 https://doi .org /10.1080 /1612197 X.2020.1789317.
66- Rahimi, Hamid and Aghababaei, Razia. (1391). Relationship between organizational culture and professional ethics faculty members of University of Kashan. Strategies journal Medical Education, 2 (6), 67-61.
67- Razzaghi, Mohammed Ibrahim, Mehrabizadeh, G., Henry, H. (1393) Validity and Reliability of the Persian version questionnaire sporting character, Journal of Sport Psychology, No. 9, pp. 81-92. [Persian].
69- Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). Gain more insight from your PLS-SEM results: The importance-performance map analysis. Industrial Management & Data Systems, 116(9), 1865–1886.
70- Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Schlittgen, R. (2014). Genetic algorithm segmentation in partial least squares structural equation modeling. OR Spectrum, 36(1), 251–276.
71- Rmzanynzhad Rahim, MA clients, Khvshpyam Maziar (1395) The relationship between satisfaction and organizational citizenship behavior of the Iranian Basketball Super League players; Organizational Behavior in Sport Management Studies Volume IV, Issue 13, Spring 1396, pp 49-60. [Persian].
72- Salimi, Mehdi (2016), Presenting a model for the development of professional ethics in sports organizations. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology Spring 2017, Year 12 - Number 1 Scientific-Research (Ministry of Science (ISC) ،13 pages - from 67 to 79.
73- Sandra Radenović & Nikola Mijatov، (2020) Ethical committees and professional sports – ‘bioethicalization’ of sports as a need, Sport in Society ,Cultures, Commerce, Media, Politics , Pages: 1703-1706 https: // doi .org /10.1080/17430437.2020.1822820.
74- Seungmo Kim , Sungil Hong, Marshall J Magnusen and Yoojung Rhee(2020), Hard knock coaching: A cross-cultural study of the effects of abusive leader behaviors on athlete satisfaction and commitment through interactional justice, International Journal of Sports Science & Coaching , ! The Author(s) 2020, Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/1747954120933405. Volume: 15 issue: 5-6, page(s): 597-609.
75- Shah-Ali M, Rashid-Poor A, Kavoosi E, Etebarian AA. (2015). Professional ethics model in Iran organizations. Urban Management Journal; (39):393-       406. (In Persian).
76- Sharabati AA. Effect of corporate social responsibility on Jordan pharmaceutical industry’s business performance. Social Responsibility Journal. 2018 Aug 6;14(3):566-83. [Persian].
77- Shirmohammadi M, Asgharizade E (2010). Purgation of professional ethics in consulter companies. Journal of Ethics in Science and Technology; 5 (1,2): 74-83. (In Persian).
78- Soltan Hossieni M, Mousavi Z, Abedi A, Sayad Talayi A. The Relationship between sports ethics and beliefs as one of the determinants of spiritual intelligence. Studies of Islam and Psychology 2011; 5(8): 99-110. [Persian].
79-Soltanzade V, Amrahi A, Esm Hoseini G. (2014). Faculty members’ professional ethics standards status from nursing student’s viewpoint. Journal of Education Strategies in Medical Sciences; 7 (1):19-23. (In Persian).
80- Sriboon, N., (2001). “Coaches Leadership Behaviors, Team Cohesion and Athletes Satisfaction in Relations to the Performance of Athletes in the 1999 Rajabaht Games”. Unpublished Doctoral Dissertation. The Florida State Sciences, pp: 201-208.
81- Stefan Walzel, Jonathan Robertson and Christos Anagnostopoulos, Corporate Social Responsibility in Professional Team Sports Organizations: An Integrative Review, in Journal of Sport Management, https://doi.org/10.1123/jsm.2017-0227.
82- Stevens, J. W. (2008). Perception of counselor ethical behavior: A quantitative look at dual relationships in Maine: Capella University.
Talebiyan Nia H, Mozafari A, Mortezaee B. The study of the status of development of ethical behavior in the national championship sport and the presentation of the strategy. Journal of Motion 2008; 37: 171-191. [Persian].
83-Ünlü M. An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey. Educational Research and Reviews 2018; 13(2): 68-73.
84- Vlachos, P. A., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. P., & Avramidis, P. K. (2009). Corporate Social Responsibility: Attributions, Loyalty, and the Mediating Role of Trust. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 170-180.
85- VASILIKI FOURAKI, NEKTARIOS A.M. STAVROU, NIKOLAOS APOSTOLIDIS, MARIA PSYCHOUNTAKI, (2020), Coach and athlete leadership behaviors: examining their role in athlete’s Satisfaction, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 6), Art 435 pp 3212 – 3220, 2020. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.
86- Valentine, S., & Fleischman, G. (2008b). Professional Ethical Standards. Corporate Social Responsibility, and the Perceived Role of Ethics and  Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 82(3), 666-657.
87- Walters, G. (2009). Corporate social responsibility through sport: The community sports trust model as a CSR delivery agency. The Journal of Corporate Citizenship,35, 81–94.
88- Warburton Victoria E. · John C. K. Wang · Kimberley J. Bartholomew · Rebecca L. Tuff · Krystal C. M. Bishop,(2020), Need satisfaction and need frustration as distinct and potentiallynco‑occurring constructs: Need profiles examined in physical education  and sport, Motivation and Emotion (2020) 44:54–66,  https://doi.org/10.1007/s11031-019-09798-2.
89- Watson Matthew & Kleinert Jens(2018), The relationship between coaches’ emotional intelligence and basic need satisfaction in athletes, Sports Coaching Review, ISSN: 2164-0629 (Print) 2164-0637 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rspc20, https://doi.org/10.1080/21640629.2018.1491669.
90- Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
91- Whelan JP. (2014). Ethics in sport and exercise psychology. In: Van Raalte JL & Brewer BW. (Eds.). Exploring sport and exercise psychology. Washington DC: American Psychological Association.
92- Yousef khan marri, Muhammad, Sadozai, Arshad mahmood, Fakhar zaman, Hafiz muhammad, Ramay, Muhammad, 2012, The Impact of Islamic Work Ethics on Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Study of Agriculture Sector of Pakistan, IJBBS , 2, 12, 32 – 45.
93- Zakeri Marzieh, Vaziri Elmira, Rajabi Pourmibadi Alireza (2016), Analysis of the effect of job characteristics on job satisfaction and job stress mediated by emotional work in nurses of Shariati Hospital in Isfahan, Journal of Occupational Health and Safety, Volume 10 / Number 1, Pages 11 -1.