اثرساختاربندی فرهنگی برکنش فرهنگی سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیئت علمی پیام نور کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تهران (نویسنده مسئول) r.fazel@iauctb.ac.ir

3 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30495/jss.2021.1928777.1326

چکیده

هدف اصلی تحقیق شناخت تاثیرساختاربندی های فرهنگی برکنش فرهنگی (سرمایه اجتماعی) اعضای هیئت علمی


هدف اصلی تحقیق شناخت تاثیرساختاربندی­های فرهنگی برکنش فرهنگی(سرمایه اجتماعی) می­باشد. روش تحقیق از نظر هدف بنیادی و کاربردی بوده و برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش تحقیق ترکیبی استفاده  شده است، درروش تحقیق کیفی با استفاده از  بررسی منابع ، اسناد و مصاحبه  به شاخص­سازی  مفاهیم پرداخته شده و با تدوین پرسشنامه با استفاده چارچوب نظری باروش کمی: معادلات ساختاری فرضیه ها بررسی شده است.جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور­با حجم نمونه 351 نفربراساس جدول مورگان و نحوه نمونه‌گیری خوشه‌ای با تحت پوشش قرار دادن تمام قومیت­ها می باشد، داده‌هابا نرم‌افزار Spss و Amos وبا استفاده از آزمون مدل‌یابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.براساس یافته­های تحقیق دربررسی ساختاربندی فرهنگ اسلامی سه عامل : اعتقادات، منابع اسلامی  و نظام شخصیتی را می توان عامل تقویت سرمایه اجتماعی مطرح نمود و با نظریه های فوکایاما و زتومگا مرتبط دانست. دربررسی ساختاربندی فرهنگ غربی چهار عامل: اعتقادات، منابع غربی، نظام شخصیتی و نظام اجتماعی را می توان عامل تاثیر گذاربر سرمایه اجتماعی مطرح نمود و با نظریه_های کلمن وبیکر مرتبط دانست. دربررسی ساختاربندی فرهنگ ایرانی، سه عامل: نظام اجتماعی، هنجارهای ایرانی و نظام شخصیتی متاثر از منابع ایرانی را می توان عامل تقویت سرمایه اجتماعی مطرح نمود و آن­را با نظریه های بوردیو و پانتم مرتبط دانست.دربررسی ساختاربندی فرهنگ محلی، سه عامل : نظام اجتماعی، هنجارهای محلی و نظام شخصیتی متاثر از منابع محلی را می توان عامل تقویت سرمایه اجتماعی مطرح نمود و آنرا با نظریه­های لین و باس مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of cultural structuring on the cultural response of social capital among the faculty members of Payame Noor

نویسندگان [English]

  • AliReza Mokhtari 1
  • Reza Fazel 2
  • Firouz Rad 3
1 PhD Student in Cultural Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify the impact of cultural structuring on cultural response (social capital) of faculty members of Payame Noor University. The research method is fundamental and applied in terms of purpose and to achieve the research objectives, the combined research method has been used. In the qualitative research method, sources and documents and interviews are used to index the concepts and by compiling a questionnaire by quantitative method: structural equations of hypotheses. The statistical population is all faculty members of Payame Noor University with a sample size of 351 people based on Morgan table and cluster sampling method covering all ethnicities. Data were analyzed by Spss and Amos software using modeling test. Is. Based on the research findings: In structuring Islamic culture, resources are effective in promoting collective activities based on beliefs in the degree of action and in structuring local culture, local norms are effective and in general the personality system created in cultural structuring is influenced by belief in capital. The social system has also had an impact on the structures of Western, local and Iranian culture. Linguistically, in Persian, social capital has been influenced by local, Islamic, Iranian and Western influences, in Turkish, Lori and Mazani under the influence of Islamic action. Western influence has been formed in Arabic under the influence of Islamic, Western and local influences and in Turkmen language under the influence of Western, local and Islamic actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural action
  • Social capital
  • cultural structuring
ازکیا, م., & غفاری, غ. (1378). جامعه شناسی توسعه. تهران: انتشارات نشر کلمه.
اشرف, ا. (1395). هویت ایرانی؛ از دوران باستان تا پایان پهلوی، به همراه دو مقاله از: گراردو نیولی و شاپور شهبازی. تهران: نی.
اکبری, ا. (1383). نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
بهرامی, م. (1392). بررسی تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی، (مطالعه در میان جوانان شهر ابهر)، پایاننامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
توسلی, غ., & موسوی, م. (1384). مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی, 32-14.
چلبی, م. (1375). جامعه شناسی نظم.
روح الامینی, م. (1385). زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار.
ریتزر, ج. (1389). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر (م. ثلاثی‌, مترجم) تهران: انتشارات علمی چاپ شانزدهم.
سجادیان موسوی, ع. (1395). رابطه هویت علمی دانشجویان و سرمایه اجتماعی خانواده ها، پایاننامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی.
سیدمن, ا. (1388). کشاکش آرا در جامعهشناسی،. (ه. جلیلی, مترجم) تهران: نشرنی، چاپ دوم.
عالی پور, ا., & بیابانی مقدم, ح. (1390). نقش سرمایه اجتماعی در تسریع و تسهیل جریان،مجموعه مقالات نوسازی در بافت فرسوده شهرها با بررسی نمونه موردی محله خانی آباد تهران. کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
فوکویاما, ف. (1379). پایان نظم، ترجمه غلامعباس توسلی،. تهران: جامعه ایرانیان.
فیلد, ج. (1385). سرمایه اجتماعی. (ا. اصغرپورماسوله, مترجم) مشهد: دانشگاه فردوسی.
کشاورزی, ا. (1394). شناسایی مؤلفه های سرمایه اجتماعی به منظور ارائه مدلی مناسب جهت ارتقاءآن در شرکتهای تعاونی استان بوشهر. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی.
مومنی, م. (1392). بررسی رابطه هوش معنوی و خویشتنداری با سرمایه اجتماعی مدیران مدارس شهر زابل، پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
واین, ب. (1382). مدیریت و سرمایه اجتماعی . (س. الوانی, & م. ربیعی, مترجم) تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.