ارایه مدل شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران. (نویسنده مسئول) azma@aliabadiau.ac.ir

3 استاد، گروه مدیریت، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

برای شهود کارآفرینی، داشتن یک الگو اهمیت دارد و می‌توان بر مبنای شاخص‌های مدل، به ارائه الگو برای شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران پرداخت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از مصاحبه و مطالعه مبانی نظری و تحقیقات انجام شده به استخراج شاخص‌های شهود کارآفرینی سازمانی پرداخته شد و با رویکرد دلفی فازی از اعضای خبرگان منتخب، الگوی شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران با چهل و دو شاخص شناسایی و با هفت بُعد سبک شناختی شهودی، ریسک‌پذیری، تخصص شهودی، بینش شهودی، تشخیص فرصت، تحمل ابهام و قضاوت شهودی ارائه شده است. مدل ارائه شده می‌تواند به صورت بومی در بانک ملی ایران بکار گفته شود و زمینه را جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در این بانک فراهم نموده و آنها را قادر سازد تا ضمن آسیب شناسی جامع سیستم مدیریت، طرح‌ها و اقدامات بهبود را استخراج نموده و موقعیت خود را در فرایند بلوغ سازمانی مورد ارزیابی قرار دهد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the organizational entrepreneurship intuition model in Bank Melli Iran from the sociological perspective of organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Fereydoun Azma 2
  • Ali Asghar Bayani 3
  • Samereh Shojaei 4
1 PhD Student, Entrepreneurship Department, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 2. Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran (Corresponding Author: azma@aliabadiau.ac.ir)
3 Professor, Department of Management, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

For entrepreneurship intuition, having a model is important and based on the model indicators, it is possible to provide a model for organizational entrepreneurship intuition in Bank Melli Iran. This research is applied in terms of purpose and exploratory in terms of nature. In this study, using interviews and studying the theoretical foundations and researches, the indicators of organizational entrepreneurship intuition were extracted and with the fuzzy Delphi approach from the members of selected experts, the pattern of organizational entrepreneurship intuition in Bank Melli Iran was identified with forty-two indicators Intuitive cognitive style, risk-taking, intuitive expertise, intuitive insight, opportunity recognition, tolerance of ambiguity, and intuitive judgment are presented. The proposed model can be used locally in Bank Melli Iran and provide the basis for the development of organizational entrepreneurship in this bank and enable them to extract comprehensive plans and measures of improvement of the management system pathology and their position. Evaluate the organizational maturity process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Entrepreneurship Intuition
  • Organizational Entrepreneurship
  • Organization
  • Bank Melli Iran
-جعفری، فاطمه و شمس السادات زاهدی، (۱۳۹۶)، نگرشی کلی به کارآفرینی سازمانی و ویژگی‌های آن، هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
- فنایی مرحمت، لیلا، زالی، محمدرضا، رضوانی، مهران، کردنائیج، اسداله. (1396). ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی. مطالعات رفتار سازمانی، 6(3)، 33-54.
- موسوی راد، سیده طاهره؛ فراهانی، ابوالفضل؛ هنری، حبیب؛ پور سلطانی، حسین (1392) طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 21، زمستان 1392، صفحه 55-66.
 
- Alvarez, S.A. and Busenitz, L.W. (2001). The entrepreneurship of resource-based theory. Journal of Management, 27: 755-775
- Baron, R.A. (2004). Potential benefits of the cognitive perspective: Expanding entrepreneurship’s array of conceptual tools. Journal of Business Venturing, 19: 169–172.
- Baron, R.A. and Ensley, M.D. (2006). Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs. Management Science, 52(9): 1331-1344.
- Baron, R.A. and Ward, T.B. (2004). Expanding entrepreneurial cognition’s toolbox: potential contributions from the field of cognitive science. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(6): 553-518.
- Baron, R.A. and Ward, T.B. (2004). Expanding entrepreneurial cognition’s toolbox: potential contributions from the field of cognitive science. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(6): 553-518.
- Dimov, D. (2007). Beyond the single-person, single-insight attribution in understanding entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(5): 713-731.
- Fini, R., Grimaldi, R., Marzocchi, G., & Sobrero, M. (2009). The Foundation of Entrepreneurial Intention.
- Fomin, E.P., Alekseev, A.A., Fomina, N.E., Rensh, M.A. & Zaitseva, E.V. (2016). Intuition in Business: Empirical Base. International Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 8228-8236.
- Gaglio, C.M. and Katz, J.A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16(2): 95-111.
- La Pira, F, (2011) Entrepreneurial intuition, an empirical approach, Journal of Management & Marketing Research; Jan 2011, Vol. 6, p1.
- Sadler-Smith, E. and Shefy, E. (2007). Developing intuitive awareness in management education. Academy of Management Learning and Education, 6(2): 186-205.
- Sadler-Smith, E., Hodgkinson, G.P & Sinclair, M. (2008), A matter of feeling? The role of intuition in entrepreneurial decision making and behavior. In N.M. Ashkanasy, W.J. Zerbe & C.J. Hartel (Eds) Research on Emotion in Organizations: Volume 4, emotions, ethics and decision-making. Bingley: JAI Press, pp.35-55
- Simon, H. A. (1987). Making management decisions: The role of intuition and emotion. Academy of Management Executive, 1, 57–64. doi:10.5465/AME.1987.4275905.