رابطه میان استفاده از اینستاگرام و نگرش به مُد در میان جوانان شهر تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) Stajik@iauet.ir

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عضویت و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با نگرش به مُد در میان جوانان شهر تهران طراحی و اجرا شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه جوانان ساکن شهر تهران است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 385 نفر در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی – توصیفی، تکنیک آن پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه است. به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم امکان تکمیل پرسشنامه به شکل حضوری، پرسشنامه در google form و با روش گلوله برفی توزیع و تکمیل شد. برای سنجش میزان و نوع استفاده از اینستاگرام، از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش نگرش به مُد در میان جوانان از پرسشنامه استاندارد صفاری‌نیا و همکاران(1391) که براساس نگرش به سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری دیدگاه آلپورت (1897) و نظریه جورج زیمل (1971) طراحی شده، استفاده شده است. نتایج نشان داد که مهمترین استفاده‌های جوانان از اینستاگرام در حوزه کیفیت یا نوع استفاده از اینستاگرام، در زمینه‌های سفارش پوشاک مورد نیاز از طریق پست ‌های مربوط به مُد پوشاک در اینستاگرام، توجه و جذب شدن به پوشاک مورد نیاز خود از طریق پست‌‌های مربوط به مُد پوشاک، و اظهار نظر برای پست‌های دیگران(کامنت گذاشتن)بوده است، اما آگاهی از مُد و پوشاک ازطریق پست‌های اینستاگرامی، ارسال پست‌ها برای دیگران ودوستان، و قرار دادن لایک برای پست‌های دیگران، در اهمیت بعدی قرار داشته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که میان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام و تمامی ابعاد نگرش به مد رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between using Instagram and the attitude towards fashion Among the youth of Tehran

نویسندگان [English]

  • Samira Nasernasir 1
  • Somayeh Tajik Esmaeili 2
1 Master of Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Iran
2 Assistant Professor of Social Communication, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)Stajik@iauet.ir
چکیده [English]

The present study was designed and conducted to investigate the relationship between membership and use of Instagram social network with a view to fashion among the youth of Tehran. The statistical population of the study includes all young people living in Tehran and the sample size using the Cochran's formula is 385 people. The present study is an applied-descriptive study, its survey technique and measurement tool is a questionnaire. Due to the prevalence of coronavirus and the impossibility of completing the questionnaire in person, the questionnaire was distributed and completed in google form by snowball method. To measure the amount and type of use of Instagram, he made a researcher-made questionnaire and to measure the attitude towards fashion among young people, the standard questionnaire of Saffarinia et al. (2012), which is based on attitudes to three areas: Simmel (1971) designed, used. The results showed that the most important uses of Instagram by young people in the field of quality or type of use of Instagram, in the fields of ordering required clothing through fashion-related posts on Instagram, attention and attraction to their required clothing through fashion-related posts Clothing, and commenting on other people's posts (comments), But knowing about fashion and clothing through Instagram posts, posting to others and friends, and liking other people's posts has come next. Findings showed that there is a relationship between the use of Instagram social network and all dimensions of fashion attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Instagram
  • attitude to fashion
  • youth of Tehran
استوتزل، چ، (1371). روان شناسی اجتماعی .ترجمه: کاردان، علی‌محمد. تهران: دانشگاه تهران.
امجدی, ف. .(1394). تاثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی نوین بر گرایش به مدگرای، نوع پوشش و آرایش در زنان ایرانی.رفتار و رسانه های اجتماعی، ص 1-16.
پورجبلی، رباره؛ خلیلی، عباس(1390).بررسی نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی در مصرف کالاهای فرهنگی(شهرزنجان). فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، سال هفتم، شماره بیست و هشتم.
پیلتن، فخرالسادات؛ طالبی، حسین(1392). بررسی عوامل اجتماعی گرایش به مد در بین نوجوانان(مورد مطالعه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر میناب). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال چهارم، شماره یازدهم، 64-49.
حکیم‌آرا، محمد علی؛ ساعی، محمد حسین؛ ناطقی، امیرحسین(1399). چالش‌های نظری در گذار از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های نوین: ترندسازی توئیتری در برابر برجسته‌سازی تلویزیونی. فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، سال چهاردهم، شماره 2، پیاپی 34. 33-7.
خادمیان، طلیعه؛ کلهری، محمدجواد(1399). رابطه اینستاگرام با گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن(مورد مطالعه:جوانان شهرتهران). فصلنامه پژوهش های ارتباطی. سال بیست و هفتم، شماره 1(پیاپی101).74-55.
دفلور، ملوین و نیس اورت ای. 1383. شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه: سیروس مرادی. تهران: دانشکده صدا و سیما.
دهخدا، علی اکبر . (1352). لغت نامه. تهران انتشارات دانشگاه تهران
رسـول زاده اقدم, صمد. علی پور, صمد. میرمحمدتبار, احمد و افشـار, سـیمین.(1394).تحلیـل نقـش رسـانه های اجتماعـی در گرایـش به سـبک زندگـی نوین در بیـن جوانان ایرانی. جامعه شناسـی معاصـر،6(4).ص33-60 .
رسول‌ زاده اقدم, صمد. علی پور, صمد. میرمحمدتبار, احمد و افشـار, سـیمین(1395). مطالعه جامعه‌شناختی رابطه شبکه اجتماعی فیس‌بوک با مدگرایی زنان شهر تبریز. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 8، شماره 32، 35-52.
رفعت جاه، مریم (1386). هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد. فصلنامه کتاب زنان. سال دهم، شماره 38.
ریترز, جورج (1381). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر . ترجمه محسن ثلاثی. تهران : انتشارات علمی
ریترز, جورج(1379).ترجمه: غروی زاد، ا.، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، تهران. مؤسسات انتشارات جهاد دانشگاهی.ص7.
ریتزر، جورج(1379). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه : غروی زاد، تهران: موصصات انتشارات جهاد دانشگاهی
زارعی، پرویز(1356). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
شایان مهر، علیرضا(1377). دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.
شمس، مرتضی؛ فرقانی، محمد مهدی(1397). شبکه های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در انتخابات سیاسی(مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام).فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری.دوره 12، شماره 28
صالحی راد، علی، 1395، صنعت پوشاک (دفتر صنایع نساجی و پوشاک)، وزارت صنعت، معدن و تجارت.ص100-120
صبوراردوبادی, احمد . (1368) . آئین بهزیستی در اسلام . قم : دفتر فرهنگ اسلامی.ص6.
صبوراردوبادی، احمد(1368). آیین بهزیستی در اسلام. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
صفاری‌نیا، مجید(1391). آزمون‌های روانشناسی اجتماعی و شخصیت. تهران: انتشارات کتاب ارجمند.
عاملی، سعیدرضا(1389).شبکه‌های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عقیلی، سید وحید؛ قاسم‌زاده عراقی،مرتضی(1394). رسانه های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش‌ها. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعات ایرانی، شماره 1: 36-71.
عمیدی، حسن و احمدی، حاجی محمد(1395). مطالعه رابطه بین عضویت در شبکه اجتماعی و تمایل به مدگرایی در جوانان(با تأکید بر فیس‌بوک). مطالعات جامعه‌شناسی، سال هشتم، شماره 32، 123-138.
فاضلی، محمد(1382). مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق
فلاح زاده, ناصر. فلاح زاده,سکینه و فلاح,فاطمه.(1391).فرهنگ سازی حمایت از تولیدات داخلی، همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه. 5.
قدمی، علی؛ بهلکه؛ طاهر، عسکری، اسراء و فلاح، زین‌العابدین(1399). روابط ساختاری ابعاد روانشناختی، مدگرایی و گرایش به ورزش در نوجوانان. مجله علوم پزشکی رازی، دوره 27، شماره 6، 1-8.
کرایب، ی.(1388).نظریه اجتماعی  مدرنازپارسونزتاهابرماس. ترجمه: ع، مخبر. تهران: نشر آگه.
 گل محمدی، احمد(1379). فرهنگ، تهاجم، تبادل، تحول، تهران، فصلنامه ملی، سال دوم، شماره 6.
گیدنزآنتوانی .(1382) . تجدد و تشخص : جامعه و هویت شخص در عصر جدید . ترجمه ناصر موفقیان . تهران: نشر نی , ص 13.
مام‌الهی،بیانه و علمی، محمود(1392). تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با مدگرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. مطالعات جامعه شناسی، سال پنجم، شماره 18، 7-25.
معینی، حسین؛ مرادی، فرشته و جهرمی، فرزانه(1399). شناسایی علل و پیامدهای گرایش زنان به مد با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه زن و جامعه، سال یازدهم، شماره سوم، 259- 278.
مک کوایل, دنیس.(1388), درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی, ترجمه پرویز اجلالی، نشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.ص 6-10.
موسوی, سیدمحمدعلی. بهبودی, لیلا. جوادی ارجمند, مرضیه .وفایی زاده, فاطمه. (1391).بررسی تأثیر شبکه های مد روی دانشجویان دختر دانشگاه تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره3 .ص9.
موسوی، سید محمد علی؛ بهبودی، لیلا؛ جوادی ارجمند، مرضیه؛ وفایی زاده، فاطمه (1390). بررسی تأثیر شبکه های مد روی دانشجویان دختر دانشگاه تهران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره 3.
نجفی اصل , عبداله. (1381).بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر مدگرایی بین دانش آموزان پیش دانشگاهی، مطالعه موردی دانش آموزان شهر بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.ص5.
نعامـی، عبـدالله, مشـکبی، اصغـر و آتیـه کار، غامرضـا. ( 1395) عوامـل مؤثـر در خریدهـای لـذت بـاور از راه اینسـتاگرام. پژوهشهـای بازاریابـی نوین، ،(2)6،.ص3.
نوریان، مجید. 1383. الگوی مصرف در اسلام و غرب. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
 
-Almjeld, J. M. (2008). The Girls of Myspace. College of Bowling Green State University.
BELK,W (2013). Extended Self in a Digital World, JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH,20(41): pp.47-50.
-Bing, H. (2014). “Current Fashion Buying Among Indian Female Upper-Middle Class With Reference To Tamil Nadu”, International Journal Of Marketing, Financial Services & Management Research, IJMFSMR, 3 (6), pp. 117-128.
-C. Herring,S. Kapidzic.S(2015). Teens, Gender, and Self-Presentation in Social Media, nternational encyclopedia of Social and behavioral sciences,12(2),pp1-16.
-Grasmuck, [S. (2009). Lifestyle and Facebook. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 15, P.p: 158–188.
 -Jain, S., Khan, M. N., & Mishra, S. (2017). Understanding consumer behavior regarding luxury fashion goods in India based on the theory of planned behavior. Journal of Asia Business Studies, 11(1), 4-21.
-Kabiri, A; Manouchehri, A and Babazadeh, R. (2018). Sociological analysis of the types of fashion among the citizens of West Azerbaijan province. Social Studies and Research in Iran, Volume 7, Number 4, pp. 763-789. (persian).
-Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons54(3), pp.24-25.
-Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. McGraw Hill Publication.
-Leung, A. C., Yee, R. W., & Lo, E. S. (2015). Psychological and social factors of fashion consciousness: An empirical study in the luxury fashion market. Research Journal of Textile and Apparel, 19(3), 58-69.
-Shephard, A., Pookulangara, S., Kinley, T. R., & Josiam, B. M. (2016). Media influence, fashion, and shopping: a gender perspective. Journal of Fashion Marketing and Management, 20(1), 4-18.
-Webster’s Third New International Dictionary, vol.1, Copyright 1986, By Merriam Webster