تحلیل وضعیت اخلاق اجتماعی با تاکید بر" مسئولیت پذیری اجتماعی " مورد مطالعه شهر تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استاد ، گروه جامعه شناسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول) a.k.kaldi@uswr.ac.ir

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

هدف :هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی در شهر تهران بوده است و رویکرد اصلی این پژوهش ،نظریه تلفیقی وچند بعدی نظم اجتماعی است .
روش شناسی :روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها با پرسشنامه انجام گرفته است.جامعه ی آماری شامل زنان ومردان بالای 18 سال شهر تهران است که 600 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند.داده های حاصل نیز با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها ونتیجه گیری :نتایج نشان داده که متغیرهای مسئولیت پذیری در این تحقیق شامل مولفه رفاه اجتماعی به میزان (4از 5) بدست آمدکه مبین میزان دغدغه ونگرانی افراد نسبت به مسائل ومشکلات جامعه در حد زیاد می باشد ،اما نمره اثر بخشی افراد (2از5) بدست آمد که درسطح پایینی بوده ونمره مقیاس وظیفه به میزان (75/2از 5) بدست آمد که پایین تر ازسطح متوسط می باشد ونمره کلی مسئولیت پذیری اجتماعی پاسخگویان مورد مطالعه به میزان01/3 ؛ از 5 بدست آمد که این رقم مبین میزان مسئولیت پذیری در حد متوسط در بین جامعه تحقیق می باشد.در بخش یافته های استنباطی، مسئولیت پذیری اجتماعی با جنسیت رابطه ی معناداری ندارد ،یعنی اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی جنسیتی نیست. اما مسئولیت پذیری اجتماعی با وضعیت تاهل افراد رابطه معناداری دارد به گونه ای که افراد متاهل میزان مسئولیت پذیری بیشتری دارند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the situation of social ethics with emphasis on "social responsibility" studied in Tehran

نویسندگان [English]

  • Farhad Jalili talchgah 1
  • Alireza Kaldi 2
  • Hossein Aghajani mersa 3
1 Ph.D. Student of Sociology, Social Issues, Islamic Azad University, Tehran
2 Professor of Sociology of Islamic Azad University of Science and Research Branch of Tehran (Corresponding Author)
3 Ph.D Full- time Associate professor in Azad ,Tehran Markazi University
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study was to investigate the situation of social responsibility in Tehran and the main approach of this study is the integrated theory and several dimensions of social order.
Methodology: The research method is survey and the data collection tool is a questionnaire. The statistical population includes men and women over 18 years of age in Tehran, 600 of whom were selected using multi-stage cluster sampling. The obtained data were analyzed using SPSS software.
Findings and Conclusion: The results showed that the variables of responsibility in this study, including the social welfare component (4 out of 5) were obtained, which indicates the level of concern and concern of people about the problems of society, but the effectiveness score of individuals ( 2 out of 5) was obtained which was at a low level and the score of the duty scale was (2.75 out of 5) which is lower than the average level and the overall score of social responsibility of the respondents was 3.01; It was found from 5 that this figure indicates the level of moderate responsibility among the research community. Based on this, it can be said that the respondents' adherence to social ethics is moderate. In the inferential findings, social responsibility is related to gender. It does not make sense, meaning that social responsibility is not gender. But social responsibility has a significant relationship with the marital status of individuals so that married people have more responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Social Ethics
  • Social Responsibility
  • social welfare
  • Effectiveness and Conscientiousness
-        آزاد ارمکی،تقی(1386) نظریه های جامعه شناسی ،چاپ چهارم ،تهران :سروش
-        احمدی ،سیروس .( 1388) بررسی نوعدوستی در روابط روزمره اجتماعی و عوامل موثر بر آن ، مجله جامعه شناسی ایران ،دوره 10، شماره 2،  صفحه 87-108  
-        ایمان ،محمد تقی؛ جلائیان بخشنده ،وجیهه (1389) "بررسی وتبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز " جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست ویکم ،شماره پیاپی 37،شماره اول ،صص19-42
-        چلبی، مسعود ( 1389 ) "تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابریها". مجله علمی - پژوهشی تحلیل اجتماعی نظم و نابرابریهای اجتماعی، صص. 26-1
-        چلبی، مسعود ( 1375 ) جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی ،چاپ اول، تهران: نشرنی
-          حاجیانی ،ابراهیم.(1393) .جامعه شناسی اخلاق (تحلیل وضعیت اخلاق اجتماعی درجامعه ایران )،انتشارات جامعه شناسان ،تهران
-        دیلینی،تیم (1387) نظریه های کلاسیک جامعه شناسی ،ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی،نشرنی
-        سبحان‌نژاد، مهدی (1379) مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامة درسی کنونی دورة ابتدایی ایران و طراحی برای آینده، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت‌مدرس.
-        سروش ،مریم(1391).احساس مسئولیت فردی واجتماعی ،دیگرخواهی واعتماد اجتماعی مطالعه نوجوانان شیراز .جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست وسوم،شماره پیاپی (46)،شماره دوم ،صص 211-193
-        شکوری ،علی (1384) "رفتارهای حمایتی ودلایل بروز آنها"، فصلنامه رفاه اجتماعی ،شماره  8 1:1-26
-        طالبی ،ابوتراب ؛ خوشبین ،یوسف (1391) .مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان شهر همدان ،www.SID.IR
-        قلاوندی ،حسن ؛کبیری،افشار؛ سلطان زاده ،وحید (1393) رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه ، جامعه شناسی کاربردی  ،سال یست وپنجم،شماره پیاپی (53) شماره اول
-        کرمی ،محمد ؛قلاوندی ،حسن ؛ قلعه ای ،علیرضا (1396) رابطه بین اخلاق حرفه ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان،دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه ،دوره پنجم شماره اول، صفحه 112-93
-        کلانتری ،صمد؛ ادیبی ، مهدی؛ ربانی، رسول؛ احمدی ،سیروس (1386) "بررسی بی تفاوتی ونوعدوستی در جامعه شهری ایران وعوامل موثر بر آن ،دوماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رورفتار دانشگاه شاهد –سال چهاردهم-دوره جدید –شماره 22
-        نقدی وحید (1391) بررسی جامعه شناختی تربیت اخلاقی در آموزش وپرورش ایران :با تاکید برهنجارهای اخلاقی انصاف وصداقت ،رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی ،استاد جامعه شناسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی .
-        نقدی ،وحید(1392).نظریه نظم اخلاقی،کندوکاوی در نظریه اجتماعی اخلاق:با تاکید بر نظریه نظم اجتماهی ،رشد آموزش علوم اجتماعی ،دوره16،شماره2،
-        نیکخواه ،هدایت ؛جهانشاهی فرد،پریسا(1393) بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان بندرعباس وعوامل فرهنگی واجتماعی موثر برآن ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری ،سال پنجم ،شماره سیزدهم ،صص 134-109
-        یزدان پناه ،لیلا ؛حکمت ،فاطمه(1393 )بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان (مطالعة دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان)، مجله مطالعات اجتماعی ایران ،دوره هشتم، شماره 2، صفحه 127-150  
 
-        Conrad, D. and Hedin, D. (1981), "Instruments and scoring guide of the experiential education evaluation project"، Center for youth development and research, university of Minnesota
-        Pieter J.D. Drenth)2004  (Ethics and Social Responsibility Encyclopedia of Applied Psychology, 2004, Pages 841-844
 
-        Randolph,S.W.(2008) The Rple of Altruistic Behavipr,Empathetic and social Responsibility Motivation in Blood Donation  Behavior, Trasfusion,Vol.48:43-54
-        Sri E. Sreenivasulu) 2013 (PERFORMANCE STANDARDS FOR SOCIAL RPONSIBILITY IN EDUCATIONA CASE STUDY nternational Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue5, May-2013 ISSN 2278-7763
-        http //:The Harris Poll®, July 12, 2007 By Regina Corso, Director, The Harris Poll