تعیین کننده‌های اجتماعیِ گرایش به فساد اداری و مالی در بین کارمندان دولتی شهر جهرم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیار گروه اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایرا (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تعیین کننده‌های اجتماعیِ گرایش به فساد اداری و مالی در بین کارمندان ادارات شهر جهرم پرداخته است. روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری کلیه کارمندان دولتی شهر جهرم می باشند که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار صوری و برای تعیین پایایی، از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین گرایش به فساد در بین کارمندان ادارات شهر جهرم در سطح پایینی است. نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد در بین سازه های تحقیق، وجدان کاری، دین داری و فرهنگ سازمانی مشارکتی و انعطاف پذیری بر گرایش به فساد اداری مالی تأثیر مثبت و معنادار داشته اند. در بین متغیرهای جمعیتی رابطه نوع شغل، طبقه اجتماعی و درآمد با گرایش به فساد اداری و مالی معنادار است. تبیین متغیر وابسته بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که پنج متغیر فرهنگ سازمانی، وجدان کاری، طبقه اجتماعی، درآمد و بعد یکپارچگی فرهنگ سازمانی به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده گرایش به فساد اداری مالی هستند و قادرند 203/0 از تغییرات گرایش به فساد اداری مالی را تبیین کنند. یافته های تحقیق با نتایج مشابه مقایسه گردیده، و در نهایت، پیشنهاداتی برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و مالی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social determinants of tendency to administrative and financial corruption among government employees in JAHROM

نویسندگان [English]

  • SAMIRA RAHMANIAN 1
  • MAJIDREZA KARIMI 2
  • Keramatollah Rasekh 3
1 PhD Student in Political Sociology, JAHROM Branch, Islamic Azad University, JAHROM, Iran
2 *Assistant Professor of Social Department, JAHROM Branch, Islamic Azad University, JAHROM, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, JAHROM Branch, Islamic Azad University, JAHROM
چکیده [English]

Purpose of this study was to investigate social determinants of tendency to administrative and financial corruption among government employees in JAHROM. Method used in this study is survey. Statistical population is all government employees in JAHROM city and four hundred persons have selected as a sample using systematic sampling method. Study tool is questionnaire and its face validity method used to determining its validity and Cronbach's alpha method used to determining its reliability. Descriptive results of this study indicate that average tendency to corruption among employees of JAHROM is low. Analytical results of study revealed that among components of study, work conscience, religiosity, participatory organizational culture and flexibility have a positive and significant effect on tendency to financial corruption. Among demographic variables, relationship between job type, social class and income with tendency to corruption is significant. Specifying dependent variable according to sum of independent variables indicated that five variables include organizational culture, work conscience; social class, income and organizational culture integration are strongest predictors of corruption tendency respectively and they are capable to specifying 0/203 changes of tendency to financial corruption. Research findings are compare with similar results. Finally, suggestions has made to prevent spread of corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Corruption
  • Work Conscience
  • Organizational Justice
  • Organizational Culture
  • religiosity
-          _ Abtahi, Hussein (1995). Manpower Management, Management Feild. Isfahan: Payame Noor University Press.
-          _ Bardan, Pranab (1999). Corruption and Development, Translator, Javad Rouhani Rasaf, Journal of Budget Program, No. 42- pp. 25-39.
-          _ Taghizadeh, Hushang; Soltani Fasqandis, Golamreza(2017). Investigating the Role of Organizational Justice in the Tendency of Individuals to Corruption in the Organization, Quarterly Journal of Organizational Culture Management, Fifteenth Fall 2017 No. 3 (45 consecutive), pp. 550-529.
-          _ Jafari Keshtiban, Masoumeh (2017). Pathology of the Administrative System in terms of the Causes of Corruption and Providing Solutions to deal with it (Case study: Business Organization of West Azerbaijan Province), Economic Studies, Financial Management and Accounting, Volume 3, Number 1, pp. 19-33.
-          _ Khorasan Razavi Agricultural Jihad (1996) Description of the Duties and Powers of the Central and Provincial Committees of the Committee for Promoting the Health of the Administrative System and Combating Bribery and Corruption.
-          _ Habibi, Nader (1996). Corruption and effective factors and methods of struggle, Vosoughi Cultural Publishing Institute.
-          _ Hasani, Ali and Shams, Abdul Hamid (2012). Anti-Corruption Strategies Based on Islamic Values, Islamic Quarterly and Management Research, Fall and Winter, Second Year,  No 5.
-          _ Husein, Azimi; Atafar, Ali ; Shaimi Barzaki, Ali (2010). Investigating the Managerial and Organizational Gactors Affecting Administrative-Financial Corruption in Government Organizations in the Centers of Isfahan and Zanjan Provinces, Strategic Management Thought (Management Thought),  4th Volume , No 2, pp. 129-147.
-          _ Haghighatian, Mansour; Doleh, Masoumeh; Taimehpour, Iman, Doleh Fatemeh. (2015). The relationship between organizational commitment and the tendency to corruption among employees of Tehran Municipality. Social Welfare Quarterly. No. 16 (61), pp. 47-68.
-          _ Heydari, Hasan; Ali Nejad, Roghayeh; Mohseni Zanozi, Seyed Jamaloddin; Jahangirzadeh, Javad (2014). Investigating the Relationship between Corruption and Economic Growth: Observations from the G8 Countries, Quarterly Journal of Economic Research, No. 55, pp. 157-184.
-          _ Khodadad Hoseini, Seyed Hamid; Farhadinejad, Mohsen (2001). Investigating Corruption and Its Control Methods, Teacher of Humanities Quarterly, 5th Volume, No 1, pp. 37-54.
-          _ Khedri, Behzad; Muhammadzadeh Aqdam, Abdullah; Momeni Masouleh, Farideh Sadat (2015). Social Factors Affecting Corruption in Government Organizations of Sanandaj County, Quarterly Journal of Social Welfare, 16th Year, No. 60, pp. 138-174.
-          _ Devas.D.A (2011). Navigation in Social Research. Translated by Hooshang Naibi. Thirteenth Edition, Tehran: Ney Publishing.
-          _ Rajabi, Zeinab; Vosough, Arezoo; Ghadami Qalandari, Parvin (2013). Investigating the Relationship between Organizational Justice and Administrative Health in the Central Bank of Iran, Humanities Research, Fifth Year, No. 31, pp. 131-154.
-          _ Rafipour, Faramarz (2009). Social Cancer Corruption, Tehran: Sahami Publishing .
-          _ Zare Bidaki, Maryam; Zare Bidaki, Fatemeh (2017). Investigating the Impact of Corruption on Human Resource Productivity in Government Organizations, Twelfth National Conference on Productivity Quality.
-          _ Zahedi, Shams Sadat; Muhammad Nabi, Sina; Shahbazi, Mehdi (2009). Investigating the Effective Factors on Reducing Corruption - a Case Study in Tehran Municipality, Journal of Cultural Management of the Organization, No. 20, pp. 29-55.
-          _ Sabahi, Ahmad; Malek Sadati, Saeed (2009). The Effect of Corruption Control on Economic Growth, Business Research Journal, No. 53, pp. 131-158.
-          _ Kakeh Barai, Ismaiel; Delangizan, Sohrab; Soheili, Kiomars (2017) Corruption and its Effect on Entrepreneurship Development: Evidence from the Entrepreneurship Watch Institute, Journal of Management of Government Organizations, No. 21, pp. 131-142.
-          _ Kamali, Yahya. (2010). Administrative health in Iran, injuries and solutions, two_weekly scientific and analytical magazines of the Inspection Organization, Deputy of Planning and Management of Research and Planning Resources. No. 27, pp. 1-58.
-          _ Mardani, Marzieh; Movahed, Majid. (2015). Study of the relationship between religiosity and women's self-esteem ,Shirazi married, Social Development Quarterly, 9 (4), pp. 87-106.
-          _ Hadavi Nejad, Mostafa and Zahra Javid (2015). The Relationship between Information Technology and Corruption: The Role of Work Conscience as an Ethical Principle, Ethics in Science and Technology Quarterly, 10th Year, No 4, pp. 65-74.
-          _ Fathi, Fariborz; Moharramzadeh, Mehrdad and Mir Hasan Ameri (2012). Explaining the relationship between organizational socialization and work conscience of employees of the General Departments of Sports and Youth of Northwestern Iran, Sports Management Studies, No. 21, February and March 2013, pp: 232-219.
 -       منابع انگلیسی
 -          Alatas, V., Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Gender, culture, and corruption: Insights from an experimental analysis. Southern Economic Journal, 663-680.‏
-          Barrick, M. R. and Mount, M. K. The big five personality dimensions and job
-          performance: A meet-analysis personnel psychology. Selection and Assessment
-          1991; 44: 1-26.
-          Kurer, O. (2005). Corruption: An alternative approach to its definition and measurement. Political Studies53(1), 222-239.
-          Marquette, h (2010). Religion and Attitudes Towards Corruption in a Globalised World. Governance and Social Development. pp1-5.
-          Schabracq, M. (2007). Changing Organizational Culture. The Netherland: University of Amsterdam.
-          Schabracq, M. J. (2007). Changing organizational culture: The change agent's guidebook. John Wiley & Sons.‏
-          Sharpin, A. (1985). Strategic Management. New York: McGraw- Hill.
-          Swatos, W. (1998). Encyclopedi of religion and society. JR Editor: Altamira Press.
-          Williams, J. C., Sisk, H. L., & DuBrin, A. J. (1985). Management & organization. Thomson