شناسایی مولفه های اجتماعی بهره وری سازمان های آموزشی به روش داده بنیاد (مورد مطالعه:دانشگاه آزاداسلامی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی،واحد تبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد تبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران ( نویسنده مسئول ) btalabiiaut@ac.ir

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

چکیده

چکیده:پژوهش حاضردر سال تحصیلی 1399 با هدف تدوین مدل ارزیابی بهره وری دانشگاه آزاداسلامی استان آذربایجان شرقی،پژوهش باروش تحقیق کیفی از نوع گرانددتئوری انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و مدیران دانشگاه آزاداسلامی تبریز بودند. بارعایت قاعده نمونه گیری نظری، 25 نفر بااستفاده ازروش نمونه گیری غیرتصادفی ازنوع هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند . داده ها از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته بااعضای نمونه گردآوری شد.سپس داده ها بارویکرد نظام مند استراس وکوربین در سه مرحله ، باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند.جهت تعیین مقولات علی، محوری ،مداخله گر،زمینه ایی ،راهبردها وپیامدها مدل پارادایمی طراحی شد.بااستفاده از دو استراتژی بررسی عضو، بازبینی خارجی ارزشمندی پژوهش تاییدشد و اعتبارمدل ارزیابی بهره وری دانشگاه آزاداسلامی استان آذربایجان شرقی با انجام آزمون نسبت بامیانگین 21/4 درسطح معنی داری 000/0 بااطمینان 99/0 موردتاییدقرار گرفت .

کلیدواژه‌‌ها:
بهره وری ،کدگذاری باز، کدگذاری محوری ، کدگذاری انتخابی ،مدل پارادایمی، ، نظریه داده بنیاد‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Grounded theory a new approach to evaluating the productivity of educational organizations Case study: Islamic Azad University of East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • MIRMOHSEN ALAVINAMVAR 1
  • Behnam Talabi 2
  • sadegh Maleki 3
1 Ph. D. candidate in Educational Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 * Assistant professor Department of Educational Science ,Tabriz Branch,Islamic Azad University,Tabriz,Iran Corresponding responsible
3 Associate professor Department of Educational Science ,Tabriz Branch,Islamic Azad University,Tabriz,Iran
چکیده [English]

Abstract:The present study was conducted in the academic year 1399 with the aim of developing a productivity evaluation model of Islamic Azad University of East Azerbaijan Province، It was done by qualitative research method of Grounded Theory type. The statistical population of the study included professors and administrators of the Islamic Azad University of Tabriz. By considering of the rules of theoretical sampling, 25 participants using non-random sampling method Targeted type were selected as sample members. The Delphi approach need to check the validity of the interview questions and also used to assess the validity of the productivity evaluation model of the Islamic Azad University of East Azerbaijan Province. Raw data were collected through semi-structured interviews with sample members. The data were then coded using the Strauss-Corbin systematic approach in three stages: open, axial, and selective coding. A paradigm model was designed to determine the causal, axial, intervening, contextual, strategies and results categories. Using selective coding, the productivity evaluation model of the Islamic Azad University of East Azerbaijan Province was formulated.


Keywords:
productivity,open coding, Axial coding , Selective coding , paradigm model, Grounded theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Open Coding
  • Axial coding
  • Selective coding
  • Grounded Theory
ابطحی، سیدحسین، کاظمی، بابک (1392). بهره‌وری، تهران، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی.
ابطحی، سیدحسین و کاظمی، بابک (1382). بهره­وری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
احدی­نیا، ناصرالدین (1384). راهکارهای افزایش بهره­وری، ماهنامه نفت، گاز و انرژی، 2 (9)، 17-10.
احمدی، عبدالله (1396). بررسی تأثیر خلاقیت و نوآوری بر بهره­وری منابع انسانی (مطالعه موردی: بانک سپه استان آذربایجان­غربی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوی.
استادزاده، کریم (1387). عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، راهکار مدیریت، دورة 3، شماره 8، صص 18-12.
اسدی، عباس و اصلانی، محمود (1388). ارزیابی کارایی پژوهشی گروه­های آموزشی با استفاده از مدل DEA: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3 (4)، صص 72-55.
الوانی، مهدی و احمدی، پرویز (1380). طراحی الگوی جامعه مدیریت عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی، فصلنامه مدرس، شماره 18، بهار، صص 19-1.
انصاری رنانی، قاسم، سبزی علی آبادی، سارا (1388). اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در صنایع کوچک، بررسی­های بازرگانی، دوره جدید، سال هفتم، شماره 39 ، صص49-64.
برادران، وحید و ولیجانی، مریم (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران)، پژوهشنامه مالیات، شماره بیست و نهم (مسلسل) 77.
برمن ، ا، (1390). بهره‌وری و عملکرد در سازمان‌های دولتی  غیرانتفاعی، ترجمه مهدی کاظمی، وحید رنجبر و مریم شهابی، چاپ اول ، انتشارات وزارت فرهنگ.
بمانی، مهران (1386). مدیریت کایزن، مفاهیم و کاربردها، چاپ اول، تهران: انتشارات سارگل.
بینش، موسی.، (1387). فکر بهبود، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.
پرداختچی، محمدحسن؛ فرجی­ارمکی، اکبر و حسن­زاده، سعید (1390). بررسی مشکلات و تنگناهای رؤسای دانشگاه­ها در توسعه واحدهای دانشگاهی و افزایش کیفیت و بهره­وری پژوهشی در دانشگاه­های صنعتی و غیرصنعتی، آموزش مهندسی ایران، 13 (50)، 103-91.
حجازی، یوسف، بهروان، ژاله (1388). بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره­وری پژوهشی اعضای هیأت علمی کشاورزی، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5 (1)، 60-47.
حقیقت­جو، رضا و رنگریز، حسن (1391). بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان­ها: شاخص­ها و مدل­های سنجش، تهران: ترمه، 16-13.
خدابخش­زاده، سعید؛ امیرزاده­مرادآبادی، سمیرا؛ خدابخش­زاده، صادق و بنی­اسدی، محمد (1394). بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بم)، توسعه آموزش جندی­شاپور، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال ششم، شماره 4، صص 330-323.
خورشیدی، عباس (1389). رفتار سازمانی با رویکرد پژوهشی، تهران: یسطرون.
خورشیدی، عباس؛ مهدوی، مهدی و سلمانی­قهیازی، احمد (1387). عوامل و شاخص­های مؤثر بر بهره­وری دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، دوره 2، شماره 5، صص 99-75.
دانیالی­ده­حوض، محمود؛ علامه، سیدمحسن و منصوری، حسین (1392). بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی و تعیین اولویت آن­ها در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، مدیریت بهره­وری، سال هفتم، شماره 27، صص 80-51.
دباغ، رحیم (1390). مقایسه بهره­وری پژوهشی با بهره­وری کل در دانشگاه­های منتخب دولتی ایران، پژوهش­های اقتصادی ایران، 16 (47)، 104-75.
دباغ، رحیم و برادران­شرکاء، حمیدرضا (1388). بررسی کارایی و بهره­وری بیست و چهار دانشگاه جامع دولتی ایران، آموزش عالی ایران، دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، صص 33-2.
ساخار و پولوس، ج. و وود هال، م.و (1370). آموزش برای توسعه، ترجمه: پرویز وحیدی و حسین سهرابی، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه.
ساعتچی، محمود (1387). روان‌شناسی مدیریت، تهران: نشر ویرایش.
ساعتچی، محمود (1391). روان‌شناسی بهره‌وری، تهران: نشر ویرایش.
سودآوری، مهدی؛ احمدی، فاطمه و نوری، ابوالقاسم (1390). طراحی سیستم ارزیابی عملکرد اساتید و تحلیل روان­شناختی – سیستمی متغیرهای دخیل در آن، نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران، ص 3.
شاه­آبادی، ابوالفضل و رحمانی، امید (1389). بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره­وری بخش صنعت اقتصاد ایران، فصلنامه پارک­ها و مراکز رشد، 7 (25)، 38-28.
شجاعی، علی (1389). بررسی میزان بهره­وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر آن در شرکتهای حمل و نقل بین­المللی کالا در تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر صاحب بدری پشته، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه­ریزی.
شیروانی، علیرضا و صمدی، بهمن (1388). فرهنگ و تعاون، شماره دهم، ص 22.
صابری، سیدمحمود؛ محمدخانی، کامران و آراسته، حمید رضا (1394). بررسی عوامل موثر بر بهره­وری اعضای هیأت علمی دانشگاه، و ارائه مدل جهت بهبود آن (مطالعه موردی، منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی)، پژوهش در نظام­های آموزشی، سال نهم - شماره 29، صص 80-55.
صدقی­بوکانی، ناصر؛ سیدعباس­زاده، میرمحمد؛ قلعه­ای، علیرضا؛ مهاجران، بهناز و باقری­مجد، روح­اله (1393). بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2، مدیریت بهره­وری، سال هشتم، شماره 29، صص 119-142.
طاهری، شهنام (1390). بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان­ها، تهران: نشر هستان، چاپ چهاردهم.
طوسی، محمدعلی (1389). بهره­وری و کیفیت، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عبداللهی، حسین (1391). چالش­های سنجش بهره­وری آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها، اندازه­گیری تربیتی، 3 (7)، 137.
علی­بیگی، امیرحسین (1386). تحلیل بهره­وری پژوهش اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه رازی، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 86، 154-125.
 
فرجی ارمکی، اکبر و آراسـته، حمیدرضـا وفراستخواه ، مقـصود (1391)دوفصلنامهمدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره5،شماره8،بهاروتابستان1391،117--95
 
قدسی­پور، حسن (1387). خلاصه عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه­ها و مؤسسه­های پژوهشی در سال 1386، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
قلی­زاده، محمدحسن؛ عباسی، رضا؛ ابراهیم­پور­ازبری، مصطفی و مهدوی، رضا (1388). اندازه­گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره­وری صنایع تبدیلی چای کشور، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره 67، 222-203.
کرباسیان، مهدی و میرباقری، محسن (1393). طراحی الگویی برای غنی­سازی چرخة بهره­وری با استفاده از رویکرد تریز، توسعه سازمانی پلیس، شماره 49، صص 40-11.
کریستی ، ویلیامسون وگرایم ،جانسون (1399)،روش های تحقیق،ترجمه علمی،محمودوبهلول،سلمانی.نشرآکادمیک،تبریز،ص280.
 
لطفی، محمدرضا (1389). اولویت­بندی و تعیین مهم­ترین عوامل آموزشی مؤثر بر بهره­وری دانشگاه­ها به روش تصمیم­گیری گروهی، مدیریت، 7 (20)، 61-49.
محمدی­مقدم، یوسف (1386). شاخص­های بهره­وری در دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، 9 (4)، 201-184.
مرابیان، فردین (1392). تعیین عوامل ارتقای بهره­وری نیروی انسانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مفاهیم اساسی بهره­وری، ترجمه معاونت اقتصادی و برنامه­ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
مروتی­شریف­آبادی، علی؛ زنجیرچی، سیدمحمود و اسدیان­اردکانی، فائزه (1393). مدیریت کیفیت و بهره­وری، انتشارات دانشگاه یزد.
مهرابیان، فردین؛ نصیری­پور، امیراشکان و کشاورزمحمدیان، سکینه (1390). بررسی میزان اهمیت مؤلفه­های شناسایی­شده بهره­وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 19، شماره 75، صص 106-94.
نظرپور، محمد، بیات، زهره (1388). مدیریت نوین سازمانی، چاپ اول، انتشارات صفار.
 
 
 
 
 
 
منابع انگلیسی
 
Abramom Giovanni; Angelo, C. Andrea & Costa, Flavia. D., (2008). Assessment of sectoral aggregation distortion in research productivity measurements. Research Evaluation, 17(2), 111-121.
 
Ashworth, H. (2006). Assessing Quality in Higher Education. Http://www.ERIC.com.
 
Borden, V. M. & Bottrill, K. V. (2005). Appendix: Examples Performance Indicators to GUIDE Strategic Decision Making. San Francisco: Jossey–Bass.
 
Borden, V. M. & Bottrill, K. V. (2005). Appendix: Examples Performance Indicators to GUIDE Strategic Decision Making. San Francisco: Jossey–Bass.
Cabal, A. B. (2006). The University as an Institution Today. UNESCO Press.
 
Care, M. & Hanney, S. (2006). Indicators of Higher Education, Http://www.ERIC.com.
 
Chan, Kam. C., Chen, Karl. C. & Cheng, Luis.T.W., (2005). Ranking research productivity in accounting for Asia-Pacific Universities. Review of quantitative finance and accounting, 24, 47-64.
 
Coccia, Mario., (2003). Models for Measuring the Research Performance and management of the public labs. Working paper CERIS-CNR, 5(1), 3-20.
Gates, S. & Stone, A. (2005). Understanding Productivity in Higher Education. Http://www.ERTC.com.
 
Global University Network for Innovation (GUNI). Higher Education in the World. New York: Palgrave Macmillan. (2008)
Haghighatian, M., & Ezati, Y. (2015). An Investigation into Effective Factors on Human Resources Productivity (Case Study: Region 11, Islamic Azad University, Iran). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 601-607.
 
Prisacariu, Anca: New Perspectives of Quality Assurance in European Higher Education; The 6th
 International Conference Edu World 2014 “Education Facing Contemporary World Issues”, 7th - 9th November 2014
Harbour, J. L. (2007). Performance Environment. Http://www.ERIC.com.
 
Kaufman, R. (2007). Productivity in Higher Education. Http://www.ERIC.com.
 
Lanjouw, O, Jean & Schankerman, Mark., (2004). Patent quality and research productivity measuring innovation with multiple indicators. The Economic Journal, 114, 441-465.
 
Muhammad,A&M,Amir.(2020).Bulletin of Eduction and Research August2020,Vol.42,No.2pp.219-234
 Ozge, M, Sevim& .Esma, E, Ssrikay.( 2020).International Journal of Curriculum and Instruction 12(2)(2020)75-94.
 Research Association (2004). Inflation Measures for Schools and Colleges. Http://www.ERTC.com.
 Sherwin E. Balbuena&John Erinorior M. Perez.(2020 ).Asia Pacific Journal  of Maltidisciplinary Reseaech,Volume 8,No.3,August 2020.
 Tzianakopoulou  & Manesis.(2018).Universal Journal of Eductional Resarch 6(11)