بررسی رابطه بین ارزش های فردی با مشارکت فرهنگی در شهروندان منطقه 5 شهرداری تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران.( نویسنده مسئول ) Ebrahimzadeh@khuisf.ac.ir

3 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران.

چکیده

ارزش ها و نظام ارزشی از یک سو از حوزه های دیگر فرهنگ و اجتماع تاثیر می پذیرند و از سوی دیگر بر کیفیت زندگی انسان ها و چگونگی رفتار و مناسبات و روابط با دیگران،تاثیر می گذارند؛به عبارت دیگر رفتار انسان ها به طور مستقیم متاثر از نظام ارزش ها و اصول اخلاقی است که به آن ها پایبند هستند و یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعۀ فرهنگی، مشارکت فرهنگی است که در سال های اخیر بسیار به آن توجه شده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش های فردی با مشارکت فرهنگی در شهروندان منطقه 5 شهرداری تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مشارکت فرهنگی یونسکو و پرسش نامه استاندارد ارزش های فردی شوارتز بود که مبتنی بر روایی و پایایی مناسب و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم در میان 384نفر از پاسخ گویان توزیع گردید.یافته های پژوهش نشان داد بین ارزش های فردی با مشارکت فرهنگی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد (0/05>p) . همچنین نتایج نشان داد که ابعاد ارزش های فردی (قدرت، پیشرفت،لذت جویی، انگیختگی، خودرهنمودی، جهان شمول نگری، خیرخواهی،سنت گرایی ، همنوایی و ایمنی) با ابعاد مشارکت فرهنگی(صوتی و تصویری،کتاب و نشریات،میراث فرهنگی،زبان ،هنر های آئینی و نمایشی،فعالیت های ورزشی،فعالیت های مرتبط با سنت گراییها،هنرهای بصری و کتابخانه) رابطه معنا داری داشت (0/05>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between individual values and cultural participation in citizens of District 5 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Mehrdad Sadeghi 3
1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 * Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Values and value systems on the one hand affect other areas of culture and society, and on the other hand affect the quality of human life and how to behave and relationships with others; in other words, human behavior directly It is influenced by the system of values and moral principles to which they adhere, and one of the most important components of cultural development is cultural participation, which has received much attention in recent years. This study examined the relationship between individual values and cultural participation in citizens of District 5 of Tehran Municipality. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The research instruments were the standard UNESCO Cultural Participation Questionnaire and the Schwartz Individual Values Standard Questionnaire, which were distributed among 384 respondents based on appropriate validity and reliability and through stratified sampling method appropriate to the volume. Individuals have a significant positive relationship with cultural participation (p <0.05). The results also showed that the dimensions of individual values (power, progress, hedonism, arousal, self-direction, universalism, benevolence, traditionalism, compliance and safety) with the dimensions of cultural participation (audio and video, books and publications, cultural heritage, Language, ritual and performing arts, sports activities, activities related to traditionalism, visual arts and library) had a significant relationship (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual values
  • Cultural Participation
  • District 5 of Tehran Municipality
امیر احمدی ،رحمت الله.نوابخش،مهرداد. زنجانی،حبیب الله (1395) بررسی نقش سرمایه فرهنگی – اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: شهر مشهد.دو فصل نامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر.سال 5،شماره8،ص123-143.
آوریده ،سولماز. علمی،محمود(1389) بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور بررسی موردی پیام نور مرکز رشت.فصلنامه زن و مطالعات خانواده،سال3،شماره9،ص35-52.
پوریانی، محمد حسین(1385)تحلیل جامعه شناختی نظام ارزشی دین اسلام.فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسلامی.سال3،شماره12،ص55-55.
خبازی راوندی،فرامرز.گنجی،محمد.تمنایی فر،محمد(1392) رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با مشارکت فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه کاشان . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه کاشان.
سعیدی، محمد رضا (1382). درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌های غیر‌دولتی، تهران،انتشارات سمت.
عریضی،حمیدرضا.عسگری،آرش.نوری،ابوالقاسم(1390).اولیت بندی ارزش های فردی پرستاران.فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،سال5.شماره1،ص1-8.

گنجی ،محمد. نیازی، محسن. حیدریان،امین(1397). مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه، فصل نامه جامعه شناسی کاربردی، دوره 29، شماره3، ص19-40.

مویدفر،سعیده.غفورزاده،مجتبی.حسینی،سید مصطفی.درخشان فر،صبا (1393). ارزیابی نقش مشارکت های فرهنگی در توسعه شهری پایدار مطالعه ی موردی: شهر یزد.کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
نیازی، محسن(  ١٣٨١  ) تبیین موانع مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر کاشان، رساله دکتر ی، رشته جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  تهران.
 
Alvesson. Mats )2002(“Understanding organizational culture”; London: Sage Publication.
Amir Ahmadi, Rahmatollah.Navakhsh, Mehrdad.Zanjani, Habibollah (2016) Investigating the Role of Social Cultural Capital on Citizens' Participation in the Renovation of Urban Decay Textures Case Study: Mashhad City. Pp123-143. (Persian(
Arizi, Hamid Reza Asgari, Azadeh Nouri, Abolghasem (2011). Unification of Nurses' Personal Values. Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. 5, No. 1, pp. 1-8. . (Persian).
Avredeh, Sulmaz. Elmi, Mahmood (2010) Investigating Factors Affecting Social and Cultural Participation of Female Students of Payam-e-Noor University Case Study of Payam-e-Noor Center of Rasht. Journal of Woman and Family Studies, Volume 3, Number 9, pp. 35-52. (Persian(
Bennett,T(2005). Cultural Participation and Social Division. Paper presented to the IPPR workshop on Arts, Heritage and Civic Renewal.
Borowiecki,k. Castiglione,c(2012).Cultural Participation and Tourism Flows An Empirical Investigation of Italian Provinces. Discussion Papers on Business and Economics.No21,pp1-36.
Gilroy&,J. Emerson,E(2016). Australian indigenous children with low cognitive ability: Family and cultural participation.Research in Developmental Disabilities.Volume56,pp115-125.
Kazemi, Mahmood. Arizi, Hamid Reza (2011) The Relationship between Organizational Commitment and Employee Value System. Volume 3. No.7.75-55. . (Persian(
Khabazi Ravandi, Fatemeh Ganji, Mohammad Tamanifar, Mohammad Reza (2013) The Relationship between Spiritual Intelligence and Happiness with Cultural Participation among Students of Kashan University. Master of Science Degree in Educational Psychology, Kashan University.
Ganji, Mohammad Nazi, Mohsen Haidarian, Amin (1) Study of Social Factors Affecting Cultural Participation in University Space. Quarterly Journal of Applied Sociology, , Volume 71, Number 3, pp. 19-40. (Persian(
Lan, G. Ma , Z. Cao, J. Zhang, H. ) 2009( .A Comparison of Personal Values of  Chinese Accounting Practitioners and Students. Journal of Business Ethics. 88. Pp.59-56.
Mohseni, Manouchehr and Jarallahi, Azra (2003). Social Participation in Iran, Tehran, Aaron Publications. . (Persian(
Moydfar, Saeedeh. Ghafourzadeh, Mojtaba Hosseini, Seyed Mostafa. Derakhshanfar, Saba (2014). Assessing the Role of Cultural Contributions in Sustainable Urban Development Case Study: Yazd City. National Conference on Sustainable Urban Architecture and Landscape. (Persian(
Narusis Joseph D (2015) . THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVDIUAL LEVELCULTURAL VALUES AND THE PERCEIVED EFFECTIVENESS OF AUTHENTIC LEADERSHIP. Published by ProQuest LLC (2015). Copyright in the Dissertation held by the Author. 589 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346. Ann Arbor, MI 48106 – 1346.
Niyazi, Mohammad (2004). Explaining the Obstacles to Social Citizen Participation in Kashan City, Doctoral dissertation, Department of Sociology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Tehran. . (Persian(
Pouriani, Mehdi (2006) Sociological Analysis of the Value System of the Islamic Religion. Journal of Islamic Sciences. Vol. 3, No. 12, p.25-55. (Persian(
Saeedi, Mohammad Reza (2003). An Introduction to Public Participation and NGOs, Tehran, samat Publications. (Persian(
Schwartz ,H. (2008). Values: Cultural and Individual. Available at: http://www .ccsr .ac.uk/qmss/seminars/2009-06-10/documents /Shalom _ Schwartz_1.pdf.
Schwartz ,H. (2008). Values: Cultural and Individual. Available at: http://www .ccsr .ac.uk/qmss/seminars/2009-06-10/documents /Shalom _ Schwartz_1.pdf.
Schwartz, S. H. (1992). “Universals in the content and structure of values:Theoretical advances and empirical tests in 20 countries.” Advances inexperimental social psychology, Vol. 24: 1- 65.
Schwartz, S. H., & Bardi, A. (2001). “Value hierarchies across cultures:
Taking a similarities perspective.” Journal of Cross-Cultural Psychology, 32:
268-290
Schwartz, S. H., Melech, G., Burgess, S., Harris, M., & Owens, V. (2001).
“Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with
a different method of measurement.” Journal of Crosscultural Psychology, Vol.
32, No. 5: 519-542.
van Hek,M , Kraaykamp,G(2015). How do parents affect cultural participation of their children?:Testing hypotheses on the importance of parental example and active arental guidance.Poetics. Volume52,pp124-138.