بررسی عوامل برون سازمانی بوجود آورنده تنش کاری کارکنان کشت و صنعت مغان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، بررسی مسائل اجتماعی واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استاد، گروه جامعه شناسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم تحقیقات ، تهران-ایران( نویسنده مسئول) navabakhsh@srbiau.ac.ir

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

چکیده : هدف این پژوهش بررسی عوامل برون سازمانی ایجاد کننده تنش کاری در کارکنان کشت و صنعت مغان می باشد. روش تحقیق، به لحاظ ماهیت علی معلولی و تحلیل مسیر براساس معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام گرفته است. جامعۀ آماری مورد مطالعه، کلیه ی کارکنان شرکت کشت و صنعت مغان در سال 1397 بوده که 479 نفر از بین آنها براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه استرس شغلی (OSIPOW)و پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) مورد استفاده قرار گرفت. تحلیلهای آماری براساس برنامه Spss وAmos انجام یافته است. نتایج نشان داد مقادیر رگرسیونی حاکی ازآن است که متغیر عوامل برون سازمانی به میزان (0/66%) بر ایجاد تنش کاری موثر است. همچنین عوامل خانوادگی به میزان (0/40%) ، عوامل اجتماعی به میزان (0/98%) ، عوامل اقتصادی به میزان (0/54%) و عوامل فرهنگی به میزان (0/64%) بر ایجاد تنش کاری موثر است. بنابر این می توان با دخل و تصرف در عوامل برون سازمانی تنش کاری را کاهش داد و از این پتانسیل برای افزایش راندمان ادارات و نهادها و کارخانجات استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey external-organizational factors creating job strain among the staff of Agro-industry of Moghan

نویسندگان [English]

  • Yavar Fathi Balabaglou 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Mansour Haghighatian 3
1 PhD Student, Social Issues Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 * Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran-Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
چکیده [English]

Abstract: The purpose of the present research is to examine the external-organizational factors creating job strain among the staff of Agro-industry of Moghan based on structural equations. This research is a descriptive, causal one. The statistical population of the research included all the staff (personnel and workers) of Agro- industry of Moghan in 2018, from which 479 ones were chosen as the sample based on Cochran formula and through the use of stratified random sampling. To collect data, the researcher- made tool was adapted to the job strain questionnaire (OSIPOW) and the job strain questionnaire of the health and safety institute of England (HSE). The statistical analyses were done through the use of Amos and Spss and based on structural equations. The resulted amount of regression showed that the external- organizational variables had an effect of % 0/66 influenced job strain creation. family factors (%0/40), economical factors (%0/54), social factors (%0/98) and cultural factors (%0/64) influenced job strain creation. Therefore, through interfering the external-organizational can reduce job strains and use this potential to increase the output of offices, organs and factories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Job strain"
  • " external-organizational"
  • " family economical social cultural factors "
  • " Agro industry of Moghan"
ابطحی ، سید حسین و سید مهدی الوانی (1371 ). پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در  کشور  ، تهران : مطالعات مدریت، شماره 5 (دوره ی دوم ).
الوانی ، سید مهدی (1368) . فشارهای عصبی در سازمان و راههای مقابله با آن ، مدیریت دولتی ، شماره 3 ، بهار
ابطحی ، سید حسین (1370 ) .: مدیریت وفشارهای روانی ، دانش مدریت ، شماره 12  ، بهار .
پرشه ، لوئی (1356 ) . پاره کاری ، کار پاره پاره ، ترجمه: ویدا ناصحی ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول
راس ، رندال و الیزابت ام آلتمایر(1377 ) . استرس شغلی . ترجمه: غلامرضا خواجه پور . تهران : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ، چاپ اول 22 – 33
رابرتسون ، جیمز(1378) . آینده کار ، مترجمان: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد ، تهران : انتشارات نشر نی ، چاپ اول
صبوری ، منوچهر(1374) . جامعه شناسی سازمانها ، تهران : انتشارات شب تاب ، چاپ اول
عسکریان ، مصطفی(1378 ) . روابط انسانی و رفتار سازمانی ، تهران : انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول
فرهنگی ، علی اکبر و رضا دقیقی (1379 ) . تنش در محیط کار ، تهران : انتشارات نگرش روز ، چاپ اول ، صص  22 – 100
فریزر ، توماس موریس (1378 ) . تنش ، کار و رضایت شغلی . ترجمه: جلال رسول اف ، ماندانا جلالی نائینی ویراستار جمشید ارجمند . مشهد : جهاد دانشگاهی
فریار ، اکبر(1375)  .  اصول و مبانی جامعه شناسی صنعتی ، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ اول 1375
گرینت ، کیت (1382 ) . زمینه جامعه شناسی کار ، ترجمه پرویز صالحی ، تهران : انتشارات مازیار ، چاپ اول
گملچ ، و . اچ و چن ، و (1375) . استرس در راه موفقیت . مترجمان مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی ، تهران : انتشارات ابجد ، چاپ اول
لوید ، پیتر (1371 ) . طبقه کارگر در جهان سوم ، ترجمه: حسینعلی نوذری ، تهران : نشر همراه ، چاپ اول
میر سپاسی ، ناصر (1379 ) . مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ، تهران : انتشارات میر، چاپ هجدهم
نظری ، جواد (1389 ) . جامعه شناسی کیفیت زندگی ، تهران : انتشارات جامعه شناسان ، چاپ اول
هانس ، سلیه (1361) . استرس مفید ، ترجمه: بهروز بیرشک ، تهران : انتشارات بازتاب ، چاپ سوم
Connon, W.(1935). Stresses and strains of homeostasis. American Journal of medical sciences,: p . 1-14
John M. Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T. Matteson.(2006). COMPORTAMIENTOORGANIZACIONAL. McGraw-Hill Interamericana de Espana S.L.p22
Min . J.B . (1992). Industrial organizational psychology. McGraw-Hill Book Company, New York p.55
NIOSH, N.I.f.O.S.a.H(2008). Exposureto stress, Occupaional hazards in hospitals. D.o.h.a.h. services, Editor.: p. 20
Peterson Chris L . (2018) . Stress at Work A Sociological Perspective. New York . CRC . PRESS taylor and franis group LLc.  P. 20 – 120
 Peiffer Vera (1999) .principles of stress management. Thorsons Audio (October 1, 1999). P 56