تحلیل موانع نهادی توسعه اقتصادی در استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از روش داده بنیاد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استاد ، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران (‌نویسنده مسئول). azkia_mostafa@yahoo.com

3 دانشیار ،گروه مطالعات اجتماعی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدفی که در تحقیق حاضر مدنظر بوده است: دست­یابی به مدلی نظری برای تبیین نحوه اثرگذاری متغیرهای نهادی کلیدی و شرایط علی، ساختارهای اجتماعی و فرایندهای دگرگونی تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی استان آذربایجان­شرقی با استفاده از منطق روش نظریه داده بنیاد.
به همین منظور اطلاعات مربوط به روش نظریه داده بنیاد به روش مصاحبه عمیق و با مشارکت12 نفر از کارشناسان و خبرگان امر که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند گردآوری گردید.
نتایج روش نظریه داده بنیاد نشان داد عواملی از قبیل فقدان انگیزه توسعه، فقدان اعتماد، دخالت­گری دولت، بوروکراسی زاید، فساد اداری، عدم شفافیت، عدم حمایت نهادهای بین­المللی، فقدان نظارت، تعارض دولت و حاکمیت از جمله موانع نهادی توسعه در شهرستان­های استان آذربایجان­ شرقی محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Institutional Barriers to Economic Development in East Azerbaijan Province using the data foundation method

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebrahimi 1
  • Mostafa Azkiya 2
  • Samad Rasolzadeh Aghdam 3
1 PhD student of economic and development sociology group, Tehran science and research branch, Islamic Azad University.
2 Professor of sociology group of Islamic Azad University, Tehran science and research branch(Corresponding Author).
3 Associate professor of social studies group, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to obtain a theoretical model to explain the effect of key institutional variables and causal conditions, social structures and transformation processes affecting the economic development of East Azerbaijan province using the logic of the data foundation method. For this purpose, information about the method of data foundation theory was collected through in-depth interviews with the participation of 12 experts who were selected as snowballs. The results of the data foundation theory showed that, factors such as lack of development motivation, lack of trust, government intervention, redundant bureaucracy, corruption, lack of transparency, lack of support from international institutions, lack of observation, government conflict and sovereignty are institutional barriers of development in cities of East Azerbaijan province.                                                                       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • institutionalism
  • Social capital
  • Foundation Theory
تودارو، مایکل. (1364). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه: غلامعلی، فرجادی. ﺗﻬﺮان: سازمان برنامه و بودجه.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان آذربایجان شرقی. (1394). سند تدبیر توسعه استان آذربایجان­شرقی. تبریز: اختر.
سرور، رحیم. و رشیدی ابراهیم حصاری ، اصغر. (1391). سنجش میزان توسعه یافتگی ساختارهای اقتصادی- اجتماعی شهرهای استان آذربایجان شرقی، جغرافیا. 35.
علمداری، کاظم. (1387). چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت. تهران: نشر توسعه. چاپ پانزدهم.
غفاری، غلامرضا. (1379). تبیین عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی به عنوان مکانیزمی در توسعه روسـتایی ایران. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
فراستخواه، مسعود. (1395). روش تحقیق در علوم اجتماعی با تأکید بر گراندد تئوری GT. تهران: انتشارات آگاه.
فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.
فیروزآبادی، سیداحمد. و ایمانی جاجرمی، حسین. (1385). سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی در کلانشهر تهران. رفاه اجتماعی. شماره 224.
فیروزآبادی، سیداحمد. حسینی، سیدرسول. و قاسمی، روح­اله. (1389). مطالعه شاخص­ها و رتبه توسعه اجتماعی در استان­های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی. رفاه اجتماعی. دوره 10، شماره 37.
قضاوی، اکرم. (1391). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و آنتروپی اقتصادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
ویلیامسون، الیور ای. (1381). اقتصاد نهادگرایی جدید. ترجمه: محمود، متوسلی. برنامه و بودجه.
Alston, L. J. (2008). The “case” for case studies in new institutional economics. New Institutional Economics, No. 
Foley, M. W., & Edwards, B. (2014). Is it time to disinvest in social capital?. Journal of public policy. Vol. 19, No. 2, P.p: 141-173.‏
Keefer, P., & Shirley, M., M. (2000). Formal versus informal institutions in economic development. Chapters.‏
Lecours, A. (2007). Basque nationalism and the Spanish state. The Basque series. Reno University of  Nevada Press.
North, D., C. (1994). Economic performance through time, The American economic review, Vol. 84, No. 3, P.p: 359-368.‏
North, D. (1990). Institutions and their consequences for economic performance. The limits of rationality, P.p: 383-401.‏
Palan, R. (2000). A world of their making: an evaluation of the constructivist critique in International Relations, Review of International Studies. Vol. 26, No. 4, P.p: 575-598.‏‏
Rodrik, D. (2000). Institutions for high-quality growth: what they are and how to acquire them, Studies in comparative international development. Vol. 35, No. 3, P.p: 3-31.‏
Roll, R., & Talbott, J. (2003). Political freedom, economic liberty, and prosperity. Journal of Democracy. Vol. 14, No. 3, P.p: 75-89.
Wallen, C., J. (1996). Political Economy for the XXI Century: contemporary Views on the Trend of Economics. ME Sharpe, New York.‏