بررسی نقش پلیس محله محور بر میزان جرایم استان گلستان با تاکید بر نقش شرکت های خدمات انتظامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ، جامعه شناسی سیاسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران (نویسنده مسئول) shahin2000@yahoo.com

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله، شناسایی میزان کاهش وقوع جرایم بواسطه استقرار پلیس محله محور در محلات، پاساژ ها، سازمان ها و شرکت ها بوده که بواسطه شناخت این هدف می توان میزان موفقیت این شرکت ها را ارزیابی نمود. بدین منظور از نظریات ساختی کارکردی پارسونز، نظریه بی سازمانی اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان چارچوب تئوریک استفاده شد. روش تحقیق، پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای است و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 358 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS است. پرسشنامه دارای اعتبار صوری بوده و مقدار آلفای متغیرهای رضایت از شرکت های خدمات انتظامی(0.858) و میزان جرایم(0.712) است.که در حد بسیار بالایی است و از پایایی مناسبی برخوردار می باشد.
نتایج آزمون نشان می‌دهد که میانگین جرایم در قبل و بعد از اجرای طرح پلیس محله محور برابر با 3.99 و 2.34 است. بین مدت زمان استقرار پلیس محله محور و میزان رضایتمندی از پلیس محله محور با میزان جرایم رابطه منفی و معکوس وجود دارد. به طوری که هرچه میزان رضایت از پلیس محله محور بیشتر باشد، میزان جرایم کمتر می شود. و برعکس هر چه رضایت از پلیس محله محور کمتر شود، میزان جرایم افزایش می‌یابد. حدود 34.6 درصد از تغییرات میزان جرایم توسط متغیرهای مدت زمان استقرار پلیس محله محور و میزان رضایتمندی تبیین شده و بالاترین تأثیر را رضایت از پلیس محله محور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of neighborhood-based police on crime rates in Golestan province with emphasis on the role of law enforcement companies

نویسندگان [English]

  • َAbdolreza Bayari 1
  • Abolghasem Heidarabadi 2
  • Ali Rahmani 3
1 PhD Student, Political Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran (Corresponding Author)a shahin2000@yahoo.com
3 Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to identify the reduction in the incidence of crime through the deployment of neighborhood-based police in neighborhoods, passages, organizations and companies. By recognizing this goal, the success rate of these companies can be assessed. For this purpose, Parsons functional functional theories, social disorganization theory and social control were used as a theoretical framework. The research method is survey. The sampling method is multi-stage cluster and the sample size according to Cochran's formula is 358 people. Data collection tool is a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis using SPSS software. The questionnaire has a formal validity and the alpha value of the variables of satisfaction with law enforcement companies (0.858) and the amount of crimes (0.712) is very high and has good reliability.
The test results show that the average of crimes before and after the implementation of the neighborhood police plan is 3.99 and 2.34. There is a negative and inverse relationship between the duration of the establishment of the neighborhood police and the level of satisfaction with the neighborhood police with the crime rate. The higher the level of satisfaction is with the neighborhood-based police, the lower the crime rate. Conversely, the lower the satisfaction of the neighborhood police, the higher the crime rate. About 34.6% of the changes in crime rates are explained by the variables of neighborhood police deployment duration and satisfaction rate and the highest impact has the neighborhood police satisfaction. The result is that by increasing the quantity and quality of neighborhood-based police, it is possible to reduce the incidence of crime in urban areas.
 

The test results show that the average of crimes before and after the implementation of the neighborhood police plan is 3.99 and 2.34. There is a negative and inverse relationship between the duration of the establishment of the neighborhood police and the level of satisfaction with the neighborhood police with the crime rate. The higher the level of satisfaction is with the neighborhood-based police, the lower the crime rate. Conversely, the lower the satisfaction of the neighborhood police, the higher the crime rate. About 34.6% of the changes in crime rates are explained by the variables of neighborhood police deployment duration and satisfaction rate and the highest impact has the neighborhood police satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime rate
  • security service institutions
  • satisfaction with neighborhood police services
  • and security
ابراهیم‌پور، ح.؛ روشندل اربطانی، ط. و امیری، ع. (1391). «بررسی عوامل نگرشی مؤثر در تبیین اعتماد عمومی به پلیس (مطالعه موردی: پلیس تهران)»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، سال هفتم، شماره 3، صفحات 301-307.
احمدی، حبیب؛ و دیگری(1390). اعتماد اجتماعی، رضایت از پلیس و احساس امنیت(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)، مجموعه مقالات همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت شیراز. انتشارات تخت جمشید.
اسدی، علیرضا(1393) نقش و تعامل سازمان بهزیستی کل کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیشگیری موثر از جرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور استان تهران.
بخشی جغناب، قدیر(1398) تبیین تاثیر عملکرد پلیس جامعه­محور بر احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی: شهروندان ساکن در حاشیه شرق کلان شهر تهران)، پایان نامه دکتری جامعه­شناسی، دانشگاه کاشان.
بمانیان، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی (1387) تحقیقی در سنجش عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت شهری(نمونه موردی: شهر گرگان)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 19، بهار 1377.
بیگدلی، روح الله(1398) بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم(پیشگیری پلیسی)، هشتمین کنفرانس بین­المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز.
پورموذن، ع(1389). بررسی رابطه نقش اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده­ها، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره سوم.
تنهایی، ابوالحسن (1375) مکاتب و نظریه­های جامعه شناسی، تهران: مرندیز.
چنگایی، فرشاد(1389) نقش نهادهای حمایتی در پیشگیری از بزهکاری (با تأکید بر سازمان بهزیستی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.
چنگایی، فرشاد و رهدارپور. حامد(1394) رویکرد نهادهای حمایتی در پیشگیری از بزهکاری زنان (مطالعه موردی سازمان بهزیستی)، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
حسینی نثار، م. و فیوضات، ابراهیم(1390). نظریه­های انحرافات اجتماعی، تهران: نشر پژواک، چاپ نخست.
خواجه نوری، بیژن و زارعی محمودآبادی, علیرضا(1395). رابطه سرمایه اجتماعی و جرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد. پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران, 5(1)، صفحات 1-14.
دهقان، مختار و حمید، قربان­پور(1397) نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم(مطالعه‌ موردی شهر شیراز)، تهران، انتشارات قانون یار.
داوودی دهاقانی، ابراهیم و صوفی زمرد، محسن(1395) راهبرهای پلیس محله محور و تامین امنیت در پرتو موازین حقوق بشر، انتظام اجتماعی،  تابستان 1395، دوره  8، شماره  2، صفحه 163 تا 190 .
ربانی، رسول و دیگران(1390) حاشیه نشینی، مشارکت و مسائل اجتماعی شهری، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره 23 و 24.
رودانی، امین، رئیسی وانانی، رضا، ناظر حضرت، جواد(1390)، بهینگی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بوته نظرسنجی از ناحیه افکار عمومی(مطالعه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال 1390.
رهدار، رقیه(1396) بررسی اعتماد اجتماعی بر اثربخشی احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و حسابداری.
ریتزر، جورج (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
زتومکا، پیوتر (1386) اعتماد نظریه جامعه­شناختی، ترجمه غلامرضا غفاری، تهران، نشر شیرازه.
ساریخانی، عادل؛ سلطانی بهلولی، مریم(1395) نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1395، شماره 94، صفحه 141 تا 154.
سلطانی بهرام، سعید, دانش, لیلا, علی‌نژاد, رقیه(1394) مطالعه نقش پیشگیری انتظامی از جرم بر احساس امنیت شهروندان تبریزی، مطالعات جامعه­شناسی، سال 8(29)، صفحات 39-56.
سفیری، خدیجه(1387) نقش نهادهای غیر دولتی محله ای در تأمین امنیت اجتماعی با تکیه بر شهر تهران، مطالعات اجتماعی ایران، زمستان 1387، دوره اول، شماره 4 ، صفحه 143 تا 164.
عبدالرحمانی، رضا(1387) جایگاه پلیس اجتماع محور در تغییر الگوهای رفتار اجتماعی با هدف افزایش امنیت و احساس امنیت در محله، مطالعات امنیت اجتماعی، بهار 1387، شماره 13 ، صفحه 11 تا 30.
عباسی تقی دیزج, رسول. (1399). مطالعۀ ملی - عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان. جامعه شناسی کاربردی, 31(4)، صفحات 93-116.
عباچی، م. (1387). مبانی و مقدمات تدوین برنامه ملی پیشگیری از جرم در ایران. فصلنامه مطالعات و پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره نهم، ناشر: نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
علیوردی­نیا، اکبر و علیمردانی، منا(1396) کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان، جامعه شناسی کاربردی، سال 28(3)، صفحات 1-24.
علیزاده اقدم, محمدباقر، گلابی، فاطمه، مفاخری، اقبال(1395). بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس، پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران, 5(3), 1-20
غفاری، غلامرضا(1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
طاهری، ز؛ و دیگری(1388) رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال اول، شماره اول، صص 38-21.
کامران، حسن و برآبادی، علی شعاع (1389) بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی، مطالعه موردی؛شهر تایباد، فصلنامه جغرافیا، سال هشتم، شماره 81 ، تابستان 26.
کامران، ف. و احمدیان، ا. (1388). بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره 4، صفحات 19-40.
کامرون، م؛ و دیگری(1980). پیشگیری از جرم از طریق ورزش و فعالیت­ های جسمانی. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. سال اول، شماره اول، ناشر: نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
کلانتری، ک. (1388). گونه های عمومی پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. سال چهارم، شماره دهم.
کلدی، علیرضا و رحمانی فیروزجاه، علی(1386)، عوامل موثر بر نابهنجاری جوانان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.
فرهومند، صابر(1392) نقش پلیس در پیشگیری از جرم با تاکید بر مشارکت مردم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور استان البرز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
فلاحی، یوسف(1397) جایگاه پلیس در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران، فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار، دوره اول، تابستان 1397، شماره 2.
مداح، م. (1390). «تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جرم (سرقت) در سطح استان های کشور»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره سوم، صفحات 303- 324.
منجذبی، حمیدرضا. (1387). ارزیابی عوامل مرتبط با رضایت مشتری در آژانسهای مسافرتی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی(علوم و تحقیقات تهران).
نوغانی دخت بهمنی, محسن, میرمحمدتبار, سیداحمد(1394) بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران). پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران, 4(3)، صفحات 85-102.
هزارجریبی، جعفر و جواد، فعلی(1395) احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)، برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، تابستان 1395 شماره 27، صفحات 117-144.
یاراحمدی، حسین و دیگران(1397)پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال با تأکید بر نقش پلیس ویژه اطفال، فصلنامه انتظام اجتماعی، دوره ده،  شماره یک، صفحات 220-195.
Bruinsma, G. Weisburd, D. (Ed). (2014) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Springer Science & Business Media New York.
Clinard, M. and Meier, R. (2008) Sociology of Deviant Behavior, NewYork:Thomson Wadsworth Publications.
Doenges, Wilson (2000), Anexploration of sense of community and fear of crime in gated communities, Environment and Behavior vol. 32, No: 5, pp. 597-611.
Fujian, P. R (2002), Community and policing strategies A Chinese Approach to crime control, journal of social science, Vol. 12, No.1, pp.1-13.
Goldsmith, A. (2005) "Police Reform and the Problem of Trust." Theoretical Criminology, 9(4): 443-470.
Hohl, K. (2011) “The Role of the Mass Media in Public Trust in the Police Just Authority ?” Puplic Trust and Police Legitimacy, J. Jackson, B. Bradford, E. Stanko and K. Hohl, Rutledge, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1928522.
Sherman, L. & et al.(1997) Evidence-Based Crime Prevention, Rutledge Publication, London, U.K.
Wang, John Z. (2002) "Bank Robberies by an Asian Gang: An Assessment of the Routine Activities Theory", International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 46(5): 555-568.