عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بر مبنای اسناد بالادستی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی، واحدمرند، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی ، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند، ایران ( نویسنده مسئول) jafarmn21@yahoo.com

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور بر مبنای اسناد بالا دستی است. این تحقیق از نظر هدف ، یک بررسی کاربردی و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. جامعه آماری، کلیة متخصصان حوزه فرهنگی شاغل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، حوزه‌های علمیه و برخی معلمان با تجربه تا حد اشباع نظری بود. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ عمیق و نیمه‌ساختار یافته با18 نفر خبره که با روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری MaxQDA استفاده شد. از روش تئوری داده‌بنیاد با رهیافت نظام مند نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. با توجه به تعاریف عملکرد فرهنگی دانشگاه ، دو مقوله ذاتی شامل عملکرد فرهنگی-رفتاری دانشگاه و عملکرد فرهنگی-کارکردی دانشگاه است. هر کدام از مقوله‌ها، در زیر مقوله یکی از مقوله های ذاتی دسته بندی شدند. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از تایید نتایج بود . در نهایت ، عملکرد بالای فرهنگی دانشگاه با همراهی بسترسازهای سازمانی و بسترسازهای فراسازمانی، بستری برای دستیابی به اهداف را ایجاد می کند و از طریق راهبردهای سازمانی و راهبردهای فراسازمانی ، به اهداف عالی خود نائل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

affecting factors the evaluation of cultural activities of Islamic Azad University based on upstream documents

نویسندگان [English]

  • Naser Fazelheravi 1
  • Jafar Qahrmani 2
  • Abolfazl Qasemzadeh Alishahi 3
1 PhD Student, Department of Educational Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 *Assistant Professor, Department of Educational Management, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the factors affecting the evaluation of cultural activities in the Islamic Azad University of Iran based on upstream documents. This research is an applied study in terms of purpose and a cross-sectional study in terms of time. The statistical population was all cultural experts working in universities, higher education centers, seminaries and some experienced teachers to the point of theoretical saturation. Data were collected through in-depth and semi-structured interviews with 18 experts selected by theoretical sampling method. MaxQDA statistical software was used to analyze the data. Data-based theory theory with a systematic approach was also used to analyze the data. According to the definitions of cultural performance of the university, there are two intrinsic categories including cultural-behavioral performance of the university and cultural-functional performance of the university. Each of the categories was categorized under the category of one of the intrinsic categories. The review of the studies confirmed the results. Finally, the high cultural performance of the university, along with organizational and extra-organizational contexts, creates a platform for achieving goals and achieves its great goals through organizational and extra-organizational strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University Cultural Activities
  • Upstream Documents
  • Cultural-Behavioral Performance of the University
  • Cultural-Functional Performance of the University
اندرواژ، سیده فاطمه (1395). ارزیابی برنامه­ها و فعالیت­های فرهنگی دانشگاه خوارزمی از منظر دانشجویان و مطلعین کلیدی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
بتیس، دانیل و پلاگ، فرد (1390). انشان‌شناسی فرهنگ، ترجمة محمد ثلاثی، انتشارات علمی.
پیروزمند، علیرضا و اکبری، علی (1386). تعیین الگو و طبقه­بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور، کمیسیون فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1384). طرح تدوین مبانی ارزیابی عملکرد مراکز فرهنگی.
رجالی، مهری و مستأجران، مهتاز و معمارزاده (1389). فعالیت‌های فرهنگی – تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، شماره 1.
سند راهبردی (1397). سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی.
صالحی‌امیری، سیدرضا (1386). مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران، انتشارات ققنوس.
قائدعلی، حمیدرضا؛ عاشوری، مهدی و کرمی، رضاعلی (1393). کاستی‌ها و مشکلات اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه، دوفصلنامه علمی و پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال 4، شماره 9، بهار و تابستان.
قلی­پور، آرین (1388). جامعه­شناسی سازمان­ها، تهران: سمت.
کریمی، مصطفی و نصراللهی­کاسمانی, اکبر (1398). جایگاه نهادهای ارتباطی در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران.  فصلنامه رسانه، (1)30، 20-5.
لطیفی، غلامرضا (1394). نگاهی به دانشگاه­ها و نیم­نگاهی به برنامه­ریزی اجتماعی، کتاب ماه علوم اجتماعی، (17)، 32 - 30
مبینی، عبدالله و مبینی، علی (1394). راهبردهای فرهنگی: مکتب فکری الگوی تحلیلی فرهنگ و مدل طراحی راهبرد، شهرکرد، نشر مقاومت.
مظاهری، محمدمهدی، کاوسی، اسماعیل و موسوی، سیدرضا (1388). ارایه الگوی مناسب، جهت تعیین اولویت‌های مراکز فرهنگی و تحول آن‌ها بر اساس رویکرد اسلامی – ایرانی، فصلنامه بصیرت، (44)، پاییز.
نیستانی، محمد رضا و آرامشگر، ریحانه (1392).نقش فعالیت­های فرهنگی دانشگاه­ها در توسعه فرهنگی جامعه، مهندسی فرهنگی، (8) 76.