بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان منطقه 5شهرداری تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران( نویسنده مسئول) abbasgheadamini202 0@gmail.com

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان منطقه 5شهرداری تهران بود. روش تحقیق بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان منطقه 5شهرداری تهران به تعداد 659203تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 384نفر به عنوان نمونه از طریق روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال(2006)، پرسش نامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو(2005) و پرسش نامه استاندارد نگرش به سوء مصرف مواد مخدر دلاور و همکاران(1383) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای سرمایه اجتماعی ناهاپیت گوشال(2006)، 93/0 و خرده مقیاس (ساختاری، شناختی و ارتباطی) درپژوهش حاضر به ترتیب برابر با 88/0،91/0و 89/0به دست آمد و برای کل پرسش نامه سرمایه فرهنگی بوردیو(2005) 951/0 و خرده مقیاس(تجسم یافته،عینی و نهادی ) درپژوهش حاضر به ترتیب برابر با 88/0 ،90/0و91/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان منطقه 5شهرداری تهران رابطه معنی دار منفی دارد(p < 0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Capital and Cultural Capital with Attitudes Toward Drug Abuse among Youth in District 5 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Majed Maharani Barzani 3
1 *Ph.D. Student, Cultural Management of Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Islamic Azad University, Tehran ,Iran
3 Ph.D. Student, Cultural Managementof of Facuty Humanities Sciences Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between social capital and cultural capital with attitudes toward drug abuse in the youth of District 5 of Tehran Municipality. The present study is applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive correlational information. The statistical population of the present study consisted of all the youth of District 5 of Tehran Municipality in the number of 659203 that 384 people were selected as a sample through cluster random sampling method through Cochran sampling formula. The research instruments were Nahapit Goshal (2006) Social Capital Standard Questionnaire, Bourdieu Cultural Capital Standard Questionnaire (2005) and Delavar et al.'s (1383) Standard Questionnaire on Attitudes toward Drug Abuse, which confirmed the validity and reliability of the questionnaires. Showed that social capital and cultural capital have a significant negative relationship with attitudes toward drug abuse among the youth of District 5 of Tehran Municipality. Increasing social capital and cultural capital causes a negative attitude towards drug abuse among the youth of District 5 of Tehran Municipality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Cultural capital
  • Attitudes toward Drug Abuse
استونز،راب (1390).متفکران بزرگ جامعه شناسی،ترجمه مهرداد میر دامادی،تهران:نشر مرکز.
امیراحمدی, رحمت الله و حمیدرضا یزدانی( ۱۳۹۶) بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی، در افراد معتاد و بهبود یافته از اعتیاد شهر گرگان سال 1394، چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، گرجستان -شهر تفلیس، آکادمی بین المللی علوم گرجستان
باستانی،سوسن (1389).جنسیت،فرهنگ،ارزش ها و نگرش ها.تهران:پژوشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات.
بهنر،ج.وانگ،م(1384).نگرش ها و تغییر آن ها.ترجمه علی مهداد.تهران:انتشارات جنگل.
بوردیو، پیر (1380). نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار
بوردیو،پیر(1386).ذوق هنری و سرمایه فرهنگی،ترجمه لیلی مصطفوی،فصل نامه فرهنگ،شماره30.
حسین زاده،مکائیل(1388). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز.فصلنامه تحقیقات ملی.سال10.شماره1.ص54-84.
حیدر نژاد،علیرضا.باقری بنجار،عبدالرضا و اصانلو، علی(1391).فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد،سال ششم،شماره 24،ص85-94.
خدادادی, طاهره . جایروند، حمداله (۱۳۹۶) تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان دره شهر، هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
خلیلی صدرآباد،افسر.چاوش زاده،زهراالسادات.رادمنش،محمد حسن.افخمی اردکانی،مهدی(1389).اثر بخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر و کاهش آسیب پذیری نسبت به اعتیاد. فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد،سال4،شماره22.ص63-76.
خلیلی، افسر. سهرابی، فرامرز (1389).اثر بخشی آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوءمصرف مواد،سال5.شماره17.ص91-106.
خلیلی، افسر. سهرابی، فرامرز. رادمش، محمدحسن. افخمی اردکانی، مهدی ( 1390 ) اثربخشی آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر. اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، شماره 14.
رفیعی،حسن.جزایری،علی رضا.نظری،محمد علی.سلیمانی نیا،لیلا(1386)خواص روانسنجانه مقایس سنجش نگرش نوجوانان به اعتیاد.فصلنامه توان بخشی،دوره8،شماره1،ص47-50.
زرندی،مرجان.نوروزی،میلاد.شریفی،احسان(1395).تبیین جامعه شناختی رابطه ی سرمایه اجتماعی شهروندان با نگرش به سوء مصرف مواد مخدر.همایش ملی پیشگیری از اعتیاد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر.ص1-11.
شارع پور،محمود(1383).سرمایه اجتماعی.تهران.انتشارات کویر.
قائدامینی هارونی،غلامرضا.بحرینی بروجنی،مجید.میرشاه جعفری،سید ابراهیم.سپهری بروجنی،کبری(1396).اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره متوسطه.فصلنامه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری،سال7،شماره12.ص50-64.
کاظمیان،سمیه(1393) اثربخشی روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خود درمانجو. فصلنامه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری،سال4،شماره1،ص181-192.
کوشکی، شیرین(1384).تاثیر اختلال های شخصیتی و شیوه های مقابله معتادان بر نگرش آنها نسبت به سوء مصرف مواد و انتخاب آنها نسبت به سوءمصرف مواد و انتخاب نوع ماده مصرفی. فصلنامه مطالعات روان شناختی. 1(4و5)،
کیانی پور،ع.پورزاد،ا(1391).بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد.فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد،سال6،شماره22.ص39-54.
میرجلالی،حسین(1386)بررسی نقش سرمایه فرهنگی در مهندسی فرهنگی.فصلنامه مهندسی فرهنگی.سال2.شماره12.ص54-55.
Escobedo,P., Allem,J., Baezconde-Garbanati,L. & Unger ,J.(2018). Cultural values associated with substance use among Hispanic emerging adults in Southern California. Journal of addictive behaviors, 77 (2018) 267–271.
Greenfield, B., Venner,K., Tonigan,J., Honeyestewa,M., Hubbell,H.& Bluehorse,D.(2018). Low rates of alcohol and tobacco use, strong cultural ties for Native American college students in the Southwest. Journal of addictive behaviors, 82 (2018) 122–128.
Koutra,K., Kritsotakis,G., Ratsika,N.& Kokkevi ,A.(2014). Social capital and regular alcohol use and binge drinking in adolescence: A cross-sectional study in Greece.  Journal of Drugs Education Prevention & Policy. DOI: 10.3109/09687637.2014.899994.
Marshall,K., Georgievskava,zh. & Georgievsky,I.(2009). Social reactions to Valium and Prozac: A cultural lag perspective of drug diffusion and adoption. Journal of Administrative Pharmacy. 5 (2009) 94–107
Matsukawa,A. & Tatsuki,Sh.(2018). Crime prevention through community empowerment: An empirical study of social capital in Kyoto, Japan. Journal of International Journal of Law, Crime and Justice. 54 (2018) 89–101.
Sundquist,J., Sjöstedt,C., Winkleby,M., Li,X., Kendler,K.& Sundquist,K.(2016). Neighborhood linking social capital as a predictor of drug abuse:A Swedish national cohort study.  Journal of addictive behaviors. 63 (2016) 37–44.