شناسایی مولفه های تفکر فلسفی از نظر فرانکل و راسل و ارائه الگوی آموزش تفکر فلسفی برای دبیران دوره متوسطه شهرستان خوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی ( نویسنده مسئول) ham.rezazadeh_bahadoran@iauctb.ac.ir

2 دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش­ حاضر به منظور شناسایی مولفه‌های­ تفکر فلسفی ­از نظر فرانکل­ و ­راسل ­ و ارائه ­الگوی­ آموزش تفکر فلسفی­ برای ­دبیران ­دوره متوسطه انجام گرفت. روش­ پژوهش­ از ­نوع ­مطالعات ­آمیخته است. در بخش کیفی از روش کدبندی استقرایی و در بخش کمی از روش‌های ­آمار استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم با روش حداکثر درست نمایی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل کلیه  اسناد و مدارک مربوطه و در بخش کمی شامل کلیه دبیران دوره متوسطه شهرستان خوی به تعداد 1056 نفر بود.
در این ­مطالعه 6 مولفه به­ عنوان مولفه‌های اصلی تفکر فلسفی (تعمق، ­انعطاف‌پذیری­،­ تعامل‌گرایی، کنجکاوی، وحدت ­شخصیت،­ معنایابی) بر اساس ­نظریه‌های ­فرانکل ­و ­راسل ­شناسایی شد. نتایج در سطح تحلیل سوالات نشان داد که همه سوالات با مولفه خود بار عاملی مناسب (40/0<) دارند. همچنین سازه کلی تفکر فلسفی با مولفه تعمق بیشترین ضریب تاثیر (88/0) و با مولفه‌انعطاف‌پذیری کمترین ضریب را (65/0) نشان داد. نتایج تحلیل، نشان‌گر برازش مطلوب مدل طرح شده با داده‌های تجربی بود و روایی سازه  تفکر فلسفی هم در سطح سوالات و هم در سطح مولفه‌ها تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dentify the components of philosophical thought in terms of Frankel and Russell and providing the pattern of education of philosophical thought for the teachers of Secondary School khoy city

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rezazadeh Bahadoran 1
  • azam farhadi 2
  • ali akbar khosro babadi 3
1 *Corresponding Author: Assistant Professor of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Phd of Philosophy of Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was to identify the components of philosophical thought in terms of Frankel and Russell and providing the pattern of education of philosophical thought for the teachers of Secondary School was done. The method of research type of studies is mixed. In part, qualitative methods, codecategories, inductive and in the little part also of the methods of inferential statistics exploratory factor analysis, and factor analysis confirmation for the second order method, the maximum true exponential was used.The statistical population of the research, in part, qualitatively, include all documents the national and international relevant and in the quantitative section consists of all teachers of high schools of Khoy city to the number of 1056 people.Examples of research in the section quality include all documents and evidence relevant is available to the researcher was the sample size in the quantitative section, according to the method of analysis and using the method of multistage cluster sampling., the 228 was estimated that included 118 male and 110 female.In this study, 6 components, as the main components of philosophical thought (meditation, flexibility, interactivity, curiosity, personality unity, meaning) of Frankel and Russell, respectively. Results at the level of analysis of the questions showed that all the questions with components of their load factor reasonable.The results of the analysis, drag the fitting the optimal design model with the experimental data was considered the structures of philosophical thought in the questions and also on the level of components was confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: philosophicalthinking
  • Frankl
  • Russell
اسکندری،حسین و ژاله کیانی(1386)."تأثیرداستان برافزایش مهارت فلسفه ‌ورزی وپرسش‌گری دانش‌آموزان"مطالعات برنامه درسی،ش7،ص1-35
اسمیت،فیلیپجی(1392).ذهنیت فلسفی درمدیریت آموزشی،ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران ، انتشارات کمال تربیت،چاپ چهارم.
باقری،خسرو(1390). رویکردهاوروش‌های پژوهش درفلسفه تعلیم وتربیت،تهران،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی، چاپ اول.
بیرجند،زهرا(1393)."بررسی تناسب محتوای داستانهای ایرانی گروه سنی"ج" بامهارتها و مولفه­های تفکرفلسفی لیپمن". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.
ثاقب معتمد، زهرا(1389)." بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با میزان بهره گیری از رویکرد یادگیری مشارکتی در معلمان مقطع ابتدایی شهر مشهد". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
جغتایی،مصطفی(1395)."بررسی رابطه بین تفکرفلسفی وکمال‌گرایی مثبت باعملکرد شغلی معلمان متوسطه دوره دوم شهرستان جغتای. "پایان‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی. 
حسنی بافرانی،طلعت وآذربایجانی،مسعود(1390)."انسان سالم وویژگیهای آن ازدیدگاه ویکتور فرانکل". روانشناسی ودین،سال چهارم، شماره دوم، ص131-143.
حیدری،مجتبی(1386). معنادرمانگری فرانکل درنگاه تحلیلی ونقد ، مجله معرفت. سال شانزدهم ، شماره8، پیاپی. ص 119-144.
راسل،برتراند(1349) . زمینه های فلسفی. ترجمه محسن امیر،تهران:چاپ کیهان.
راسل،برتراند(1347). حقیقت و افسانه ، ترجمه منصور مشکین،تهران،انتشارات جاویدان.
راسل،برتراند(1361). درستایش فراغت،ترجمه ابراهیم یونسی،تهران: انتشارات طهوری. 
صافی،احمد(1393). سازمان ومدیریت آموزش وپرورش، تهران:انتشارات ارسباران.
فرانکل،ویکتورامیل(1393). انسان درجستجوی معنای غایی،ترجمه احمد صبوری وعباس شمیم ، تهران، نشراشیان
فرانکل،ویکتورامیل(1394). فریادناشنیده برای معنا،ترجمه مصطفی تبریزی وعلی علوی­نیا،تهران،فراروان.
فرانکل،ویکتورامیل(1395).انسان درجستجوی معنا،ترجمه نهضت صالحیان ومهین میلانی،تهران درسا، چ هجدهم.
قائدی،یحیی(1395). مبانی نظری فلسفه برای کودکان، تهران : مرات .
گوتک،جرالد(1395). مکاتب فلسفی وآراءتربیتی، ترجمه محمد جعفرپاک سرشت،   تهران:سمت، چاپ16.
محمدپوریزدی،احمدرضا(1395).ویکتورامیل فرانکل بنیانگذارمعنادرمانی،تهران، نشردانش.
مرعشی،منصور(1389). "بررسی تاثیرروش اجتماع پژوهشی برنامه فلسفه برای کودکان برمهارتهای استدلال دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز". پایان نامه دوره دکتری دانشـگاه شـهید چمران اهواز.
یوسفزاده،محمدرضا. معرفی،یحیی. رضایی،علیاصغر. قبادی،محترم(1390)."
تاثیرروش تدریس کاوشگری برپرورش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی دردرس علوم تجربی" . پژوهش های آموزش ویادگیری(دانشوررفتار)، دوره18،شماره1،ص 39-52.
 
Chan Yoke Keng. Khatijah Binte Mohamad Ibrahim (2007). Philosophy for Children. Proceeding of the Redesinging Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding conference, Singapore.
Egner, R., (1961). The basic writings of Bertrand Russell. London, unwinbooks
Egner, R., (1968). The basic writings of Bertrand Russell. London: unwinbooks.
Enger, R. E. (1971). Bertrand Russsells best: silhouettes in satir (A. Govahi, Trans.). Tehran: Publishing Company [Persian].
Lipman, M (2001). Philosophy for children. Some assumptions and implications. 1803348703222224476Ethik Sozialwissenschaften 4(4): 405-16.
Montes, M. and Maria, E. 2001. Juchitande los ninos, Abstract in OAPC.
Russell B. (1961). Human future, electronic version
Russell, A. B. (1971). Mysticism and Logic and Other Essays, Retrieved May, 2014 from http/ www.gutenberg.org
Russell, B. (1968). Unpopular Essays, London, unwinbooks.
Russell, B. (1981). The future of Man (M. Meshkin, Trans). Tehran: Morvarid Publication. [Persian].
Sanjana Mehta, Whitebread David. 2005. Philosophy for Children and moral development in the Indian context. University of Cambridje.
Smith, P.G. (1956). Philosophic mindedness in education administration, Columbus: Ohi state University Perss.