بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان دارای شکستگیهای استخوانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه پرستاری - دانشکدۀ پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز

چکیده

با توجه به شیوع بالای پوکی استخوان و شکستگیهای استخوانی در زنان و با در نظر گرفتن اینکه بالا بودن کیفیت زندگی با سلامتی افراد ارتباط مستقیم داشته و از طرفی حمایت اجتماعی نیز سبب افزایش کیفیّت زندگی می‌گردد؛ این مطالعه با هدف کلّی تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زنان دارای شکستگیهای استخوانی انجام پذیرفت، و یک پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد که بطور مقطعی انجام گرفت. تعداد نمونه ها 138 نفر و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامۀ حمایت اجتماعی فیلیپس – پرسشنامۀ کیفیّت زندگی SF36 و مشخصّات دموگرافیکی بود .بر اساس یافته‌ها میانگین سنّی نمونه ها 69.9 بود ، اکثریت افراد متأهل بوده و2 فرزند داشتند و خانه دار و بی‌سواد بودند و بیماری زمینه‌ای خاصّی نداشتند و دلیل بستری‌شان شکستگی فمور بود. میانگین نمرۀ کلّ کیفیّت زندگی زنان 63.28 بود طبق یافته ها بین حمایت اجتماعی و کیفیّت زندگی رابطۀ معنی داری وجود داشتp = 0.000 ؛p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between quality of life and social support among women who suffer from bon fracture

نویسنده [English]

  • Nasrin Ghassab Mozaffari
Nursing group- Medicine faculty - Islamic Azad University - Tabriz branch
چکیده [English]

Considering high rate of Osteoporosis and bone fracture among women, and in light of the arguments presented an direct relationship between one person’s health and life quality, and given that having social support increase life quality; the study was conducted to determine the relationship between life quality and social support among women with bone fractures. This is a Descriptive – Analytical study which performed in cross- sectional manner. There were 138 samples which assessed by some demographic characteristics, Filip’s social support questionnaire and SF36 quality of life questionnaire. Overall finding indicate that average age of sample was 69.9, the majority of them were married and had 2 children and were household and illiterate and suffer from Hip fracture. Average score of quality of life was 63.28 and there was significant relation between quality of life and social support (p=0.000, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • social support
  • Bone fracture
  • Women