نقش مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال از طریق تأثیر نقش میانجی هویت فردی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مدیریت علوم ورزشی ، واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران

2 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت علوم ورزشی ، واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت علوم ورزشی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی ، ملایر، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور از طریق نقش میانجی هویت فردی بود. نوع پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بـوده کـه به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 98-97 تشکیل می‌داد که از بین آنها تعداد 460 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه های استاندارد هویت تیمی وان دیک و همکاران (2008)، رفتار تماشاگران ساخته یو (2010) و پرسشنامه هویت فردی بود که اعتبار آنها در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به دست آمد. از دو روش توصیفی واستنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت فردی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین هویت فردی می‌تواند به عنوان متغیر میانجی شدت این تأثیر را بیشتر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social responsibility on the behavior of Super League football spectators through the influence of the mediating role of individual identity

نویسندگان [English]

  • Hamid Foroghipoor 1
  • behroz zinati 2
  • majid solaymani 3
1 Assistant Professor, Department of Sports Science Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
2 PhD Student, Department of Sports Science Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Science Management, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the role of social responsibility on the behaviors of Iranian Premier League spectators through the mediating role of individual identity. The type of research is descriptive-correlational and in terms of purpose, it has been applied in field. The statistical population of the study consisted of all spectators of the Iranian Premier League in 1997-98, out of which 460 were randomly selected. The research instrument was Van Dyk et al (2008), Team Identity Questionnaire (2010), Spectator Behavior (2010) and Individual Identity Questionnaire, which were validated in a pilot study using Cronbach's alpha greater than 0.7. Came. Two descriptive and inferential methods were used for data analysis. Structural equation modeling method using partial least squares approach was used for inferential statistics. The results showed that personal identity had a positive and significant effect on social responsibility and on behaviors of the Iranian super League. Individual identity can also increase this effect as a mediator variabl

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual identity
  • Social Responsibility
  • Audience Behavior