مطالعه ی جامعه شناختی پدیده ی اقتصاد مقاومتی: یک پویش کیفی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 گروه علوم سیاسی ، دانشکدۀ علوم سیاسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

چکیده

امروزه هر کشوری به انحاء مختلف در معرض تهدیدات داخلی و خارجی است. به منظور مقابله با این شرایط، هر کشور یک سری راهکارهایی متناسب با ساختار حاکم بر می گزیند. درکشور ایران نیز در سال 1392 مفهوم اقتصاد مقاومتی معرفی گردید. با توجه به گذشت چند سال از معرفی این مفهوم و وجود یک سری ابهامات در اجرای آن، در این مقاله تلاش شد تا برداشت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از این مفهوم، علل مطرح شدن، پیامدهای حاصل از عدم رعایت آن در جامعه و همچنین راهکارهای رسیدن به اهداف مورد بررسی قرار بگیرد. این تحقیق به روش کیفی و با ابزار مصاحبه انجام شد. یافته ها نشان می دهد مقابله با آموزه های سرمایه داری، جهانی شدن و ضرورت تعامل با جهان، ضرورت نیاز به اقتصاد اسلامی، نبود افق معنایی مشترک و تحریم های بین المللی علیه ایران از علل مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی است. هسته مرکزی این تحقیق "اقتصاد مقاومتی در سایه" به این مساله تاکید دارد که عدم لینک به اقتصاد جهانی، عدم آموزش مردم و مسئولین، فرسایش اعتماد نهادی و ناآگاهی می تواند پیامدهای روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی داشته و صرفا در حد یک گفتمان باقی بماند و کاربردی نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological Study of Resistance Economy: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Nayyer Mohammadpour 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2
1 دنشگاه تبریز
2 استاد
چکیده [English]

Today, each country is subjected to both domestic and foreign threats. In order to cope with these conditions, the countries choose a set of solutions that are appropriate to the governing structure. In 2013, the concept of resistance economy was introduced in Iran. After a few years since the introduction of this concept and the existence of a series of ambiguities in its implementation, this paper attempted to assess the views of the Graduate studies of Tabriz University on the concept, the causes, the consequences of its failure as well as the solutions. This research was a qualitatively one and the were collected through the interview. The findings show that the opposition to the teachings of capitalism, globalization and the necessity of interaction with the world, the need for the Islamic economy, the lack of a common sense horizon and international sanctions against Iran are among the causes of offering the concept of resistance economy. The core concept of this research, " Economy in Shadow " emphasizes that the lack of links to the global economy, the lack of education of people and authorities, the erosion of institutional trust and ignorance can have psychological, social, economic, and international consequences, and it will be only a discourse and will not be operationalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • international interactions
  • Religious Doctrines
  • Endogenous
  • Extroversion