بررسی جامعه شناختی جوک های جنسیتی رد و بدل شده در شبکه اجتماعی تلگرام (با تاکید بر ( جوک های تلگرامی سال 97

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعهشناسی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز(نویسنده مسول)، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

مقاله پیش روی باهدف بررسی جامعهشناختی جوکهای جنسیتی رد و بدل شده در شبکه اجتماعی تلگرام (با تأکید بر جوکهای تلگرامی سال 97) انجامشده است و درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر است: جوکهای جنسیتی چه مسائلی را در مورد زنان و مردان بیان میکند؟ این جوکها حاوی چه پیامهای اجتماعی و قدرتی هستند؟ برای پاسخ به این سؤالات با بهرهگیری از رویکرد ترکیبی و مروری بر پژوهشهای پیشین، مقولات مناسب انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. این پژوهش به دلیل بررسی در محتوای جوکها از روش تحلیل محتوی بهره گرفته و جامعه آماری آن جوکهای رد و بدل شده در شبکه اجتماعی تلگرام است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که انتظار جامعه از نقشهای جنسیتی تصویری آرمانی و سنتی را بازنمایی میکند که با ویژگیهای مشاهدهشده در محتوای جوکها فاصله بسیاری دارد. همچنین با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان استدلال نمود که رد و پای از نابرابری قدرتی و جایگاهی در دنیای واقعی حتی به فضای مجازی و محتوای جوکها نیز کشیده شده است؛ بهگونهای که مردان حتی در درونمایه جوکها نیز دارای قدرت مضاعفتری نسبت به زنان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Gendered Jokes Transformed in the Telegram Social Network (with emphasis on telegrams in 97)

نویسندگان [English]

  • parniya razipur 1
  • farah torkaman 2
  • ali rahmani 3
1 PhD student of Sociology, Department of Social Sciences, Tehran Azad University, Center, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Tehran Azad University (Corresponding Author), Iran
3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد بابل، ایران
چکیده [English]

This article aims to examine the sociology of gender jokes exchanged on the social network of telegram (with emphasis on telegram jokes in 97) and aims to answer the following questions: What issues does gender jokes address for men and women? What social and power messages do these jokes contain? Appropriate categories were selected and analyzed to answer these questions using a combined approach and a review of previous research. This study uses content analysis method to study the content of jokes and its statistical population is jokes exchanged on the social network of telegram. The results of this study show that society's expectation of gender roles represents an ideal and traditional image that is far from the characteristics observed in the content of jokes. It can also be argued from the findings of this study that the traces of power and status inequality in the real world have been extended even to the jokes and content of jokes, so that men have even more power than women in jokes.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology
  • gender
  • Jokes
  • Content Analysis
  • Telegram