تحلیل رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و انزوای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی/ دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی/ دانشگاه شیراز/ شیراز/ ایران

چکیده

انزوای اجتماعی مانع از مشارکت سازنده افراد در جامعه می‌شود و از آنجا که احساس امنیت اجتماعی، یکی از متغیرهای اثرگذار بر انزوای اجتماعی است، تحقیق حاضر با هدف مطالعه‌ی رابطه‌ی احساس امنیت اجتماعی و انزوای اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه شیراز بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 411 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ی ساختمند بود که با بکارگیری از مقیاس‌های احساس امنیت اجتماعی و ‌انزوای اجتماعی تدوین گردید. یافته‌ها، حاکی از رابطه‌ی معکوس و معنادار بین انزوای اجتماعی با متغیرهای سن و ابعاد احساس امنیت اجتماعی (احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت قضایی، احساس امنیت روانی و احساس امنیت عمومی) دارد؛ همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، طبقه‌ی اجتماعی و محل سکونت تفاوت معناداری با انزوای اجتماعی داشتند؛ اما رشته‌ی تحصیلی، تفاوت معناداری با انزوای اجتماعی دانشجویان نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Relationship between Perception of Social Safety and Social Isolation (Case Study: Students of Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • dorna salamatian 1
  • Masoud Khalili 2
1 Department of Sociology and Social Planning, Faculty of Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Sociology and Social Planning / Faculty of Economics, Management and Social Sciences / Shiraz University / Shiraz / Iran
چکیده [English]

Social isolation prevents constructive partnership of people in society. Since the perception of social safety is one of the critical variables affecting social isolation, this study was conducted to investigate the relationship between the perception of social safety and social isolation among students of Shiraz University. The statistical population was all students of Shiraz University. Using Cochran formula, 411 people were determined as sample size and selected using cluster sampling. The research instrument was a structured questionnaire that was compiled by using the scales of perception of social safety and social isolation. The findings indicate a reverse and significant relationship between social isolation and the variables of age and dimensions of perception of social safety (perception of economical security, Perception of Political Security, perception of judicial security, perception of psychological security and Perception of Public Security); also, the variables of gender, marital status, educational level, social class and place of residence had significant differences with social isolation; but the field of study did not show a significant difference between students' social isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of Safety
  • Social Isolation
  • Students
  • Shiraz University