تحلیل و تبیین جامعه شناختی میزان تحقق پذیری حکمرانی خوب از منظر گروه قومی آذری (مورد مطالعه: شهروندان آذری شهر تبریز)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال آن است تا با توسل به برقراری رابطه نظری بین گروههای قومی و حکمرانی خوب، نگرش گروه قومی آذری (مطالعه موردی: شهروندان آذری شهر تبریز) در ارتباط با میزان تحقق-پذیری حکمرانی خوب در بعد سیاسی را مورد تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی قرار دهد. پس از مرور پیشینه و ادبیات نظری، چارچوب نظری تدوین و شاخصه‌های شش‌گانه حکمرانی خوب طی نظرخواهی از نخبگان احصاء گردیدند. جامعه آماری تحقیق، شهروندان آذری بین 18 تا 65 سال ساکن تبریز هستند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 448 نفر از آنان به تناسب جمعیت مناطق ده‌گانه شهرداری تبریز و به روش نمونه‌گیری احتمالی چند مرحله‌ای در نمونه آماری قرار گرفتند و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب روش پیمایشی جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نشان داد در میان شش شاخصه برگزیده، شاخصه «مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گوئی سیاسی» از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده ولیکن تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در بخش مهمی از آن به ویژه «حاکمیت قانون» و «تضمین و تکریم حقوق و آزادی‌های سیاسی» با مشکل جدی روبروست؛ به طوریکه تنها 5/26 درصد از پاسخ‌گویان معتقد به تحقق‌پذیری کامل آن هستند. علاوه بر این بین متغیر مستقل هویت قومی و متغیر زمینه‌ای پایگاه اقتصادی- اجتماعی با میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب همبستگی معنی‌دار و معکوس وجود دارد. ولیکن هیچ رابطه/تفاوت معنی‌داری بین سن، جنسیت و میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analyze and Explanation on Possibility of Good Governance into Azari Ethnic Group; Case Study: Azari Dwellers in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Seyfollah Seyfollahi 1
  • JAVAD sheikhi 1
  • Alireza Kaldi 2
1 Department of Sociology, Literature & Humanities Faculty, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Literature & Humanities Faculty, Science & Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims theoretical relationships between Good Governance and ethnic groups to analyze and explain sociologically the possibility of Good Governance model from the perspective of Azari ethnic group (Case Study: Azari Dwellers in Tabriz). In doing so, after reviewing of theoretical and experimental literature, Good Governance Indicators through interviewing with 30 ethnic-social elites were made. Then servey method was applied and data was gathered through delivering questionnaires among 448 members of probability sample which had been elected via Multi-Stage Sampling. Process of data analysis was performed by SPSS software. The results show that the possibility (satisfaction) of Good Governance has been involved with serious problems specially in these two indicators:“Rule of law” and “Guaranty and Respect of Political Freedom”. So that just 26/5 percentage of respondents believe that the possibility of Good Governance has been completely formed; 42/6 percentage of respondents could not respond absolutely. Also there is a direct statistical significance correlation relationship between ethnic identity and possibility of Good Governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • ethnic groups
  • Ethnic identity
  • Azari Ethnic Group