مطالعه وضعیت جامعه‌شناسی ارتباطات سازمانی بین صف و ستاد در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران.

2 گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

با وجود اهمیتی که صف و ستاد در کارایی و افزایش بازدهی سازمان دارند، در مواردی مشاهده می‌شود که ارتباط بین این دو واحد دچار اختلال می­گردد. نتیجه این برخورد غیر مطلوب، در پائین آمدن سطح کارایی و اختلال در تأمین هدف خلاصه می‌شود. با توجه به اهمیت این مبحث، در این پژوهش به مطالعه وضعیت ارتباطات سازمانی بین صف و ستاد در دانشگاه جامع علمی کاربردی (مطالعه موردی: معاونت آموزشی دانشگاه) پرداخته شده است. بر همین اساس وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارتباطات سازمانی بر اساس چهار بعد طبق مدل تحقیق، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در بین 210 نفر از 1050 نفر کارکنان صف و 60 نفر از کارکنان ستاد معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در همه فرضیات پژوهش اختلاف معناداری بین وضع موجود و وضع مطلوب وجود دارد و طبق نتایج به دست آمده وضعیت کارکنان صف بهتر از وضعیت ارتباطی کارکنان ستاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of organizational communications between line and staff personnel Elmi- Karbordi University in Tehran

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Aliakbari 1
  • Shahnaz Hashemi 2
چکیده [English]

According to the importance of line and staff personnel in increasing the
efficiency and effectiveness of an organization, there are some
misunderstandings in the relationships of these two groups of personnel.
The final result of this misunderstanding is the decrease of efficiency in an
organization. Based on the significance of this issue, in this research the
relationship between line and staff personnel in comprehensive University
has been investigated. For this purpose the current and desired status of
communications have been asked in a researcher-made questionnaire (with
26 items) and have been distributed among 210 people in line and 60
people in staff in educational vice chancellor domain of Elmi- Karbordi
University of Tehran. The results show that, there is a significant difference
between the current and desired situation in all hypothesizes of the study.
Also based on the results, status of communications is better in line rather
than staff personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Line and Staff Personnel
  • Job Description Recognition
  • responsibility
  • Decision-Making Power
  • Information