بررسی جامعه ‏شناختی اثر جهانی شدن بر کاهش تنوع زبان‏ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

. گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران. E- mail: m_narmineh@yahoo.com

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائلی که در دنیای کنونی حیات زبان‏ها را تهدید می‏کند، فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است­که در مفهوم جهانی شدن یا جهانی‏سازی می­گنجد، امروزه بین پنج هزار تا هفت هزار زبان در دنیا وجود دارد، اما زبان‏شناسان پیش‏بینی می‏کنند که 90 درصد این زبان‏ها در سده آینده رو به خاموشی می‏روند و از یادها خواهند رفت. در کنار ویژگی‏ها و تأثیرات مثبتی که برای جهانی شدن می‏شود برشمرد، برخی وجوه منفی مانند افزایش فقر و نابرابری و کاهش تنوع فرهنگی و زبانی نیز وجود دارد. دراین بررسی درصدد آنیم که بااستفاده از روش اسنادی درگردآوری اطلاعات به تحلیل این موضوع بپردازیم که جهانی شدن چیست؟ چه وجوهی دارد و چگونه باعث از بین رفتن زبان‏های بومی و محلی و نتیجتاً کاهش تنوعات زبانی می‏شود. این تأثیرات در پرتو دیدگاه‏های فرهنگ جهانی و امپریالیسم فرهنگی قابل تحلیل است. این تئوری‏ها اشاره به این نکته دارد که با جهانی شدن تولید و اقتصاد، معانی و مفاهیم و مد و ارزش‏ها نیز همراه کالاها به جوامع بومی ارسال می‏شوند و مردم بومی نیز برای این که از قافله تمدن و فرهنگ جهانی عقب نمانند ترجیح می‏دهند به جای آموزش زبان بومی و محلی، زبان جهانی شده انگلیسی را به کودکان خود بیانجامد. اکنون منتقدین جهانی‏سازی و زبان‏شناسانی مانند زاکس معتقدند آرمانشهر همگون‏سازی می‏رود که جای خود را به درک ارزش تنوع و گوناگونی بدهد. اما هنوز ضرورت حفظ گوناگونی به‏ویژه در زمینه زبان به قدر کافی آشکار و مورد توجه همگانی قرار نگرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the impact of globalization on the decrease of language diversity

نویسنده [English]

  • Narmineh Moeinian
چکیده [English]

One of the main issues that threaten the life of languages is economic,
social and political processes that fits in globalization concept. Today,
there are 5000 to 7000 languages all over the world, but the linguists
predict that 90% of these languages will extinct and be forgotten in the next
century. Besides some positive features of globalization, there are some
negative aspects such as increasing rates of poverty and inequality and
reducing rate of cultural and linguistic diversity. Using the documentary
method and collecting data, the aim of this study is to assess this point that,
what is the globalization? What are its aspects? How does it lead to the loss
of local languages and finally extinction of linguistic diversity? These
views can be analyzed in the light of global culture and imperialism. These
theories refer to this point that in the globalization of production and the
economy, meanings, concepts, fashion and values will be sent to local
communities along with goods. Therefore, the local people prefer the
universal English language to their local language and teach it to their
children because they do want to reach the civilization level. This will lead
to weakness and eventually the death of the local language. Now, the critics
of globalization and the linguists like Sachs believe that, assimilation is
going to be replaced with understanding the diversity of culture and
language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • diversity of languages
  • Global cultural approach
  • language adequacy