اولویت‌بندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر اثرگذاری بر کاهش فساد اداری با رویکرد کوک و سیفرد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز- ایران (نویسنده مسئول).

2 دکترای تخصصی مدیریت صنعتی با گرایش تحقیق در عملیات.

چکیده

فساد اداری جزء پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشور‌ها را به طور چشمگیر با مشکل روبرو می­سازد. بنابراین شناسایی روش­های مقابله با این پدیده می­تواند در روند توسعه کشور‌ها و به تبع آن سازمان­ها تاثیرگذار باشد. در این بین عدالت سازمانی متغیری است که می­تواند از جنبه روان­شناختی بر فساد تأثیر داشته باشد. بر همین اساس نیز هدف این مقاله اولویت­بندی ابعاد عدالت سازمانی از منظر اثرگذاری برکاهش فساد اداری در سازمان می­باشد. جامعه آماری این تحقیق را اساتید دانشگاه­ها و مدیران سازمان­های دولتی استان آذربایجان­شرقی تشکیل می­دهندکه با استفاده ازفرمول تعیین حجم نمونه تعداد 200 نفر از بین آن­ها انتخاب شده است. به منظور جمع­آوری داده­ها نیز از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای جامعه آماری توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها در این تحقیق از روش کوک و سیفرد استفاده شده است. نتایج نشان داد که در بین ابعاد عدالت سازمانی، بیشترین اثرگذاری بر کاهش فساد اداری از طریق عدالت توزیعی است. عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای به ترتیب در رتبه­های دوم و سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of organizational justice dimensions from the viewpoint of Institutional Corruption decrease Using Cook and Seiford Approach

نویسندگان [English]

  • Houshang Taghizadeh 1
  • Gholamreza Soltani Fesghandis 2
چکیده [English]

Corruption is one of the organizational phenomena that could dramatically
challenge the development of countries. Therefore, identifying the methods
of confrontation with this phenomenon can be effective to develop the
countries as well as the organizations. Organizational justice is a variable
that could affect the corruption from psychological aspect. Accordingly,
the aim of this paper is prioritizing the organizational justice dimensions
in terms of its impact on institutional and administrative corruption. The
statistical society includes all of the university professors and managers of
government agencies in East-Azerbaijan province which 200 of them has
selected as statistical sample using categorized sampling method. Also for
collecting the data, research questionnaire was distributed after proving the
validity and reliability among the members of the statistical society. In
order to analyze the data, the Cook and Seiford method were utilized. The
results show that, among the dimensions of organizational justice, distributive
justice has the greatest influence on the reduction of administrative
corruption. Procedural justice and interrogation justice are ranked second
and third respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Distributive Justice
  • Procedural Justice
  • Interactional Justice