بررسی عوامل اجتماعی جامعه‌پذیری سیاسی مرتبط با میزان گرایش به دموکراسی در بین دانشجویان بومی دانشگاه‌های شهر مهاباد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697 – 19395 تهران- ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

[1]تعیین رابطۀ بین میزان گرایش به دموکراسی و جامعه­پذیری سیاسی به عنوان هدف اصلی تحقیق مطرح شده است. متغیرگرایش به دموکراسی براساس نظریات رابرت دال، شومپیتر، هانتیگتون، هابرماس، کوهن و کیملیکا به عنوان متغیر ملاک (وابسته) مطرح شده است و متغیر جامعه­پذیری سیاسی و عوامل اجتماعی مشارکت سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی، قوم­گرایی و انسجام­ سیاسی بر اساس نظریه­های پارسونز، گیدنز، هانتیگتون، کیملیکا، هلد، رابرت دال و ... مطرح شده است. حجم نمونه در این تحقیق به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب از جامعۀ آماری دانشجویان بومی (کرد) دانشگاه­های مهاباد برابر با 354 نفر  انجام شده است. در این تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری داده­های مورد نیاز بهره برده و به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ و رگرسیون ساده و ضریب همبستگی پیرسون برای اندازه­گیری فرضیه­های اصلی و فرعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها حکایت از تأیید فرضیه­های اصلی تحقیق دارد که بین میزان جامعه­پذیری سیاسی و میزان گرایش به دموکراسی رابطۀ معنی­داری وجود دارد و میزان­گرایش به دموکراسی و جامعه­پذیری سیاسی در حد متوسط به بالاست. هم­چنین عوامل اجتماعی ازجمله مشارکت سیاسی، آگاهی­ سیاسی، قوم­گرایی و انسجام­ سیاسی با میزان­ گرایش به دموکراسی رابطۀ معنی­داری داردند و تنها رابطۀ اعتماد سیاسی با میزان گرایش به دموکراسی تایید نشده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of social factors of the political socialization associated with the tendency toward democracy among the students of local universities of Mahabad

نویسندگان [English]

  • Hejar Ivar 1
  • Firouz Rad 2
چکیده [English]

The main purpose of study is to determine the relationship between the
tendency towards democracy and political socialization. Democracy has
been proposed on the base of ideas of Robert Dahl, Schumpeter, Huntington,
Habermas, Cohen and Kymlicka as dependent variable and political
socialization with its dimensions of political participation, political
awareness, political trust, ethnicities and political solidarity has been
proposed based on the theories of Parsons, Giddens, Huntington, Kymlicka,
Held and Robert Dahl. The population of the study was 354 students who
were selected by cluster stratified sampling method and a questionnaire
was used for collecting required data. The results show that, there is a
meaningful relationship between political socialization and the tendency
towards democracy and the rate of the tendency towards democracy and
political socialization is moderate to high. There is a meaningful
relationship between social factors such as political participation, political
awareness, ethnicocenterism and political coherence with the tendency
towards democracy. Also, there is no relationship between political trust
and the tendency towards democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency towards democracy
  • Political socialization
  • Students
  • political trust