نقش فضای شهری بر زندگی روزمره کارتن ‏خواب‏های شهر تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی جامعه‏شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران (نویسنده).

2 استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات، تهران- ایران (مسئول مکاتبات).

3 استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات، تهران- ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف نقش فضای شهری بر زندگی روزمره‏ کارتن خواب‏های شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی و با چارچوب مصاحبه نیمه ‏ساختار یافته‏ که بر اساس نظریه‏ زندگی روزمره‏ گافمن و رویکرد بوم‏شناسی شهری طراحی شده، اجرا گردیده است. داده‏های گردآوری شده از بخش کیفی با تکنیک مصاحبه و مشاهده و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل و در قالب جداول ارائه شده است. در بخش کمی تحقیق نیز پرسشنامه‏ای بر اساس همین نظریه طراحی شده و اطلاعات لازم به شیوه‏ مصاحبه‏ای توسط محقق جمع‏آوری گردیده است. شیوه تحلیل داده‏ها نیز به روش آماری، در قالب جداول توصیفی و استنباطی آورده شده است. نتایج نشان می‏دهد که محیط‏های انسان‏ساز بیش از محیط‏های طبیعی زمینه را برای بروز انحراف و کجروی مهیا می‏کنند و مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مهم در انتقال خرده‏ فرهنگ‏های مختلف به کلانشهرها، نقش مهمی دارد. مهاجرت نیز با کارتن‏ خوابی رابطه‏ معناداری را نشان داده؛ بنابراین میزان محرومیت‏های اجتماعی و حمایت‏های اجتماعی می‏توانند عوامل مستعد کننده‏ گرایش به کارتن ‏خوابی باشند که در جامعه‏ مقصد برای مهاجران با عدم تعادل همراه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of urban area on Homeless people’s daily life in Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeid Aghaei 1
  • Alireza Kaldi 2
  • Mansoor Vosooghi 3
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of examining the role of
urban area on the daily life of the homeless people in Tehran. The research
method is mixed with a semi-structured interview framework designed on
the base of the theory of everyday life of Goff man and the urban ecology
approach. The collected data from the qualitative section are presented
using interview, observation and content analysis. In the quantitative part
of the research, a questionnaire was designed based on this theory and the
information was gathered by the researcher in an interview form. The
method of data analysis is presented statistically in the form of descriptive
and inferential tables. The results show that, human-made environments
provide the context for distortion and disturbance more than natural
environments, and migration as an important factor in the transfer of
different subcultures to metropolitan areas, has an important role.
Immigration also shows a meaningful relationship with homelessness;
therefore, social deprivation rates and social support can be predisposing
factors for homelessness that are associated with imbalance in the destination
community for immigrants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homelessness
  • environment
  • Scene Space
  • Physical Design
  • Immigration
  • Everyday Life