تحلیل نشانه‌شناختی ارزش‌های فرهنگی- اجتماعی‌ کارتون‌های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما‌ از سال 93–1384

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ تبریز- ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

این پژوهش باهدف مطالعه «­تحلیل نشانه­شناختی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما­، انجام گرفته است­. از میان 117 فیلم پخش شده از شبکه 5 سیما (به ­عنوان جامعه آماری) با نظرخواهی از 5 کارشناس حوزه سینما و تلویزیون در خصوص مهم­ترین انیمیشن سال (درمحدوده 10ساله 84-1393)­، تعداد 10 فیلم (هرسال یک فیلم) به ­عنوان نمونه موردی، برای انجام تحقیق انتخاب گردید. طی تجزیه و تحلیل کارتون­هایی که از سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا به عنوان نمونه­های آماری انتخاب شدند­، معین گردید­، از مجموع 212 فراوانی شناسایی شده در نمونه­های آماری کارتون­های آمریکایی، «ارزش خیر­خواهی» با 42 فراوانی برابر با 20% با سهم زمانی 946 ثانیه برابر با 23%­، ارزش جهان­گرایی با 39 فراوانی برابر با 18% با سهم زمانی 742 ثانیه 18%، ارزش امنیت با 32 فراوانی برابر با 15% با سهم زمانی 588 ثانیه 14%، سه ارزش برجسته شده­ایی هستند که از شبکه 5 سیما طی سال­های 84-1393پخش شده­اند­. این در حالی­ است که از مجموع 53 فراوانی شناسایی شده در نمونه­های آماری کارتون­های اروپایی­، ارزش «خیر­خواهی» و ارزش «سنت­» هر کدام با 15 فراوانی برابر با 28% با سهم زمانی 234 ثانیه برابر با 27% و 169 ثانیه برابر با 19%­، ارزش جهان­گرایی با 7 فراوانی برابر با 13% با سهم زمانی 153 ثانیه برابر با 18% از برجسته­ترین ارزش­های فرهنگی - اجتماعی هستند.
در نتیجه­، در بررسی و مطالعه ارزش­های فرهنگی اجتماعی، کارتون­های خارجی که از شبکه 5 سیما طی سال­های 84-1393 از برنامه«تماشا­خانه» پخش شد­­، از مجموع کل 293 سطح و درصد فراوانی­، ارزش­های فرهنگی­، اجتماعی در کارتون­های خارجی­، ارزش «­خیر­خواهی» با 63 مورد برابر با 21%، ارزش «­جهان­گرایی­» با 52 فراوانی برابر با 18%، ارزش «امنیت» با 41 فراوانی برابر با 14%، ارزش «سنت» با30 فراوانی برابر با 11%، ارزش «قدرت» با 24 فراوانی­، «سایر ارزش­ها» و «استقلال» با 23 فراوانی هر کدام برابر با 8%، «پیشرفت» با 23 فراوانی برابر با 5 %، انگیزش با 10 فراوانی برابر با 3 %، لذت­طلبی با 7 فراوانی و همنوایی با 5 فراوانی هر کدام برابر با 2% در مرتبه­های بعدی ارزش­های فرهنگی -  اجتماعی قرار دارندکه به عنوان ارزش فرهنگی-  اجتماعی برجسته شده در کارتون­های خارجی، مورد مشاهده قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic analysis of cultural - social values of foreign cartoons aired on TV 5, in 1384-1393

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Kord 1
  • Mehran Samadi 2
چکیده [English]

This study is the semiotic analysis of cultural - social values of foreign cartoons aired on TV 5, in 1384-1393. In this study, the sampling "Delphi" is used to select the sample. So that from among 117 films aired on TV 5 (biomarkers as population) with a survey from 5 experts of cinema and television about valuable animations (in period of 1384 to 1393), 10 videos (each year a film) were selected for study. Cartoons were selected from three continents: America, Europe and Asia as statistical samples. From a total of 212 frequencies detected in samples by American cartoons, “the benefactor” with 42frequency(20 %) and 946 seconds (23%), “universalism” with 39 frequency (18%) and 742 (18%), and “security” with 32 frequency (15%) and 588 seconds (14%) are three outstanding values that have been played by channel 5 from1384 to 1393. While a total of 53 frequency of cartoons in European statistical sample, the "benevolence" with 15 frequency (28%) and 234 seconds (27%), "tradition" with 15 frequency (28%) and 169 seconds (19%) and “universalism” with frequency (13%) and 153 seconds (18%) have the outstanding cultural - social values. The results show that, among social and cultural values ​​of foreign cartoons, the value of "benefactor" with 63 frequency (21%), "universalism" with 52 frequency (18%), "security" with 41 frequency (14%), "tradition" with 30 frequency (11%), "power", with 24 frequency "other values" and "independence" with 23 frequency and each equal to (8% ), "progress" with 23 frequency (5%), “motivation” with 10 frequency(3%), “pleasure seeking” with 7 frequency (2%) and “conformity”  with  5 frequency (2%)  are in the subsequent  social-cultural values, that were featured in foreign cartoons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social-cultural values
  • cinema animation
  • television animation
  • highlighting
  • Semiotics

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال هشتم، شماره سی ام، بهار 1395

ص ص 123-95

 

 

 

 

 

تحلیلنشانه­شناختیارزش­هایفرهنگی- اجتماعی­

کارتون­هایخارجیپخششدهازشبکه5سیما­ ازسال 931384

علی اکبر کرد[1]

دکتر مهران صمدی[2]

تاریخ دریافت مقاله:19/2/1395

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:17/6/1395

چکیده

این پژوهش باهدف مطالعه «­تحلیل نشانه­شناختی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما­، انجام گرفته است­. از میان 117 فیلم پخش شده از شبکه 5 سیما (به ­عنوان جامعه آماری) با نظرخواهی از 5 کارشناس حوزه سینما و تلویزیون در خصوص مهم­ترین انیمیشن سال (درمحدوده 10ساله 84-1393)­، تعداد 10 فیلم (هرسال یک فیلم) به ­عنوان نمونه موردی، برای انجام تحقیق انتخاب گردید. طی تجزیه و تحلیل کارتون­هایی که از سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا به عنوان نمونه­های آماری انتخاب شدند­، معین گردید­، از مجموع 212 فراوانی شناسایی شده در نمونه­های آماری کارتون­های آمریکایی، «ارزش خیر­خواهی» با 42 فراوانی برابر با 20% با سهم زمانی 946 ثانیه برابر با 23%­، ارزش جهان­گرایی با 39 فراوانی برابر با 18% با سهم زمانی 742 ثانیه 18%، ارزش امنیت با 32 فراوانی برابر با 15% با سهم زمانی 588 ثانیه 14%، سه ارزش برجسته شده­ایی هستند که از شبکه 5 سیما طی سال­های 84-1393پخش شده­اند­. این در حالی­ است که از مجموع 53 فراوانی شناسایی شده در نمونه­های آماری کارتون­های اروپایی­، ارزش «خیر­خواهی» و ارزش «سنت­» هر کدام با 15 فراوانی برابر با 28% با سهم زمانی 234 ثانیه برابر با 27% و 169 ثانیه برابر با 19%­، ارزش جهان­گرایی با 7 فراوانی برابر با 13% با سهم زمانی 153 ثانیه برابر با 18% از برجسته­ترین ارزش­های فرهنگی - اجتماعی هستند.

در نتیجه­، در بررسی و مطالعه ارزش­های فرهنگی اجتماعی، کارتون­های خارجی که از شبکه 5 سیما طی سال­های 84-1393 از برنامه«تماشا­خانه» پخش شد­­، از مجموع کل 293 سطح و درصد فراوانی­، ارزش­های فرهنگی­، اجتماعی در کارتون­های خارجی­، ارزش «­خیر­خواهی» با 63 مورد برابر با 21%، ارزش «­جهان­گرایی­» با 52 فراوانی برابر با 18%، ارزش «امنیت» با 41 فراوانی برابر با 14%، ارزش «سنت» با30 فراوانی برابر با 11%، ارزش «قدرت» با 24 فراوانی­، «سایر ارزش­ها» و «استقلال» با 23 فراوانی هر کدام برابر با 8%، «پیشرفت» با 23 فراوانی برابر با 5 %، انگیزش با 10 فراوانی برابر با 3 %، لذت­طلبی با 7 فراوانی و همنوایی با 5 فراوانی هر کدام برابر با 2% در مرتبه­های بعدی ارزش­های فرهنگی -  اجتماعی قرار دارندکه به عنوان ارزش فرهنگی-  اجتماعی برجسته شده در کارتون­های خارجی، مورد مشاهده قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: ارزش­های فرهنگی- اجتماعی ، انیمیشن سینمایی و تلویزیونی، برجسته­سازی و نشانه­شناسی.

 

مقدمه

فیلم­های انیمیشن فرآیندی است که در آن انسان از کودکی فرصت پیدا می­کند تا در خلال نمایش یک داستان­، به تجربه مستقلی از جهان پیرامون خود دست یابد. ساختار روانی آدمی در این دوره شکل  می­گیرد و با تکیه بر الگوبرداری و همانند­سازی­، ویژگی­هایی چون آگاهی و شناخت از خود و محیط پیرامون  رشد می­یابد و برای همیشه ماندگار و پا برجا می­ماند. از این رو سینمای غرب به ویژه هالیوود برای تاثیر حداکثری خود بر مخاطب، همواره این قشر را بیش از سایرین مد نظر داشته و برای ساخت انیمیشن­های تاثیر­گذار، سرمایه و بودجه­های کلانی صرف می­نماید. 

امروزه بحث نفوذ ارزش­ها از طریق آثار رسانه­ای همواره به عنوان یکی از دغدغه­های مهم خانواده­ها و دولت­ها  شناخته می­شود­. انیمیش­ها در برقراری ارتباط با مخاطبان­، بسیاری از مفاهیم ارزشی و ضد ارزشی را در قالب شخصیت­های ساده و دوست داشتنی پیام ­رسانی می­کنند. به همین سبب شخصیت­های محبوب کارتونی به عنوان نمایندگان­فرهنگ و ارزش­های جامعه تولید­کننده شناخته می­شوند. وقتی فردی ارزش­- ­های فرهنگی را می‌پذیرد، یعنی تمام مشخصه‌های آن را درونی می‌سازد. رفتاری که خروجی آن کاملاً با باورها، اعتقادات و نگرش‌های پذیرفته‌ شده مطابقت دارد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که پیام­های رسانه­ای زمانی با انسان­های بزرگ و بالغ سروکار دارندکه آنان ذهنی ساخته و پرداخته دارند و کمتر می­توانند برآن­ها اثر بگذارند؛ درحالی­که ذهن کودک، چون فاقد اندیشه و باورهاست و رموز تحلیل عقاید، سنجش­، پذیرش یا طرد منطقی آنان را باز نیافته­، بدون هیچ پناهی در برابر وسایل ارتباط جمعی­، سخت تاثیر می­پذیرند­(ساروخانی، 1372: 85).

نزدیک به یک قرن است که شرکت «والت دیسنی»، فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌های مخصوص کودکان را که حاوی ارزش‌ها و سنن آمریکایی هستند، تولید و منتشر می‌کند و در دهه‌های اخیر، تولیدات این شرکت­ها، بزرگسالان را نیز هدف گرفته و در کنار سایر چهره‌ها و شرکت‌های هالیوودی، تبدیل به یکی از پیشگامان حمایت از ارزش‌های جدید غربی شده­اند­.

واقعیت این است­، از سال ۲۰۰۰ با تغییرات چشمگیر در صنعت سینمای انیمیشن و ورود نسل جدیدی از فیلمسازان مرزهای جدیدی برای این هنر باز شد. فیلم­های بزرگی ساخته شده که تکنیک­های فنی فیلم­سازی را ارتقاء دادند و فیلم­های کوچکی ساخته شدند که داستان­های بی­نظیری را برای تعریف داشتند. شاید سیاست کلی همان سرگرمی باشد، اما با هدف یکسان­سازی فرهنگ و ارزش­ها است. به راستی آیا انیمیشن­ها قدرت انتقال ارزش­های فرهنگی­ - اجتماعی را دارند یا صرفاً وسیله­ای برای تفریح و پرکردن وقت و سرگرم­کردن مخاطبان هستند­؟ این سوال این موضوع را در ذهن مطرح می­کندکه: فیلم‌­- های انیمیشن­، چه ارزش­های فرهنگی- اجتماعی را برای کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان برجسته می­کند؟ آیا در برجسته کردن ارزش­ها از ­نشانه­ها و نماد­ها استفاده می­شود­؟ این سوالات­، توجه پژوهشگر را به پیام­های مستقیم و غیرمستقیمی که در انیمیشن­ها مشاهده می­کند­، جلب می­کند که نشانه­ها به هر صورت ممکن­، کاربردی­ترین و کارآیی­ترین روش انتقال پیام توسط شرکت­های بزرگ سازنده انیمیشن است. همان­طورکه چندلر درکتاب «مبانی نشانه­شناسی» درفصل «اشتراک و افتراق نشانه­شناسی و زبان­- ­شناسی» می­گوید­: ­نشانه­ها می­توانند به شکل کلمات، تصویر، اصوات، اطوار و اشیاء ظاهر شوند­(­چندلر، 1387: 57). در نتیجه پژوهشگر، کارتون­هایی را که برای پژوهش انتخاب کرد به دنبال تحلیل نشانه­شناسی ارزش­های فرهنگی­، اجتماعی­ کارتون­ها­ی خارجی است­که از شبکه 5 سیما برای مخاطبان ایرانی طی سال­های 93­-­1384 از برنامه «­تماشاخانه» پخش شده است تا دریابد که چه ارزش­های فرهنگی - اجتماعی در کارتون­ها برجسته شده­اند؟ و آیا مدیران سازمان صدا و سیما در انتخاب کارتون­های خارجی برای پخش از رسانه ملی به ارزش­های آشکار و پنهان پیام­های انیمیشن­ها توجه دارند؟

 

هدف اصلی تحقیق

- ­تحلیلی نشانه­شناختی ارزش­های فرهنگی -اجتماعی کارتون­های خارجی طی سال­های 93-1384 از  شبکه 5 سیما.

 

اهداف فرعی تحقیق

1. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «­استقلال­» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

2. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «­امنیت» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

3. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «­انگیزش­» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

4. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «­پیشرفت­» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

5. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «­جهان­گرایی­» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

6. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «خیر­خواهی » در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

7. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «­سنت» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

8. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «­قدرت­» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93-1384

9. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «لذت­طلبی» درکارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93­-­1384

10. تعیین میزان برجسته­سازی ارزش «همنوایی­» در کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما طی سال­های 93­-­1384.

 

سوال اصلی تحقیق

- در کارتون­های خارجی که از سال­های 93-1384 از شبکه 5 سیما پخش شده چه ارزش­های فرهنگی - اجتماعی برجسته شده­اند­؟

 

سوال­های تحقیق

1. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­استقلال­» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93-1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

2. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «امنیت» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93- 1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

3. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­انگیزش­» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93- 1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

4. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­پیشرفت­» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93- 1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

5. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­جهان­گرایی­» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93-1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

6. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­خیرخواهی» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93-1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

7. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­­سنت­» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93- 1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

8. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «قدرت­» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93­- 1348 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

9. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­لذت­طلبی­» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93-1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

10. چه میزان از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی «­همنوایی» در کارتون­های خارجی که طی سال­های 93-1384 از شبکه 5 سیما پخش شد، برجسته شده است؟

 

روش تحقیق

روشی پژوهش، تحلیل محتوا است. با توجه به پرسش پژوهشی که چه ارزش­هایی در کارتون­های خارجی برجسته شده است­؟ مقوله­بندی ارزشی معطوف به قضاوت‌های ارزشی گفتار، متن و به طور کلی پیام‌های دیالوگی (جمله) و تصویری (صحنه) کارتون­های خارجی است­که ازشبکه 5 طی سال­های 93-1384 می‌باشد.

 

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه­گیری

در این تحقیق همه فیلم­های بلند سینمای انیمیشنی که در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران تولید شده و از شبکه 5 تلویزیون ایران، تحت عنوان «تماشاخانه» طی سال 1384 تا پایان سال 1393 پخش شده­اند­، به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است، که دارای مشخصات قید شده هستند:      1. کارتون­هایی که از نظر ساختاری، صفت انیمیشن بودن به آن­ها اطلاق می­شود.

2. کارتون­هایی که از نظر فنی اعم از روش سنتی و یا کامپیوتری تولید شده باشند.

3. کارتون­هایی که کاملاً انیمیشنی بوده و یا با تصاویر زنده موجود انسانی یا حیوانی ترکیب شده باشند. 4. کارتون­هایی خارجی که بر اساس کنداکتور پخش شبکه 5، از سال 93-1384، به صورت سینمایی از شبکه 5 تلویزیون در روزهای پنج­شنبه از برنامه «تماشاخانه» پخش شده­اند­. مجموعاً تعداد 117 عنوان کارتون جامعه آماری پژوهش را شکل می­دهدکه؛ 72 عنوان از قاره آمریکا (آمریکا، آرژانتین و کانادا)، 11 عنوان از قاره آسیا (ژاپن، چین، کره­ جنوبی، هنگ کنگ، مالزی و هند)، 20 عنوان از قاره اروپا (آلمان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، روسیه و نروژ)، 2 عنوان از قاره آفریقا (آفریقای جنوبی) و 13 عنوان انیمیشن تولید مشترک آمریکا و یا دیگر کشورها­ی آسیایی و اروپایی است. در این پژوهش از میان 117 فیلم پخش شده از شبکه 5 سیما (به ­عنوان جامعه آماری) با نظرخواهی از 5 کارشناس حوزه سینما و تلویزیون در خصوص مهم­ترین انیمیشن سال (در محدوده 10 ساله 93­-­1384)، تعداد 10 فیلم (هر سال یک فیلم) به ­عنوان نمونه موردی، برای انجام تحقیق انتخاب گردید.

 

جدول شماره (1): کارتون­های انتخاب شده برای مطالعه پژوهشی

داستان اسباب­بازی 1

محصول کشور آمریکا (1995)

سال پخش 1384

ماداگاسکار 2

محصول کشور آمریکا (2005)

سال پخش 1385

داستان سبزیجات

محصول کشور آمریکا (2000)

سال پخش 1386

مدفن کرم­های شب­تاب

محصول کشور ژاپن (1988)

سال پخش 1387

ستاره لارا

محصول کشور آلمان (2004)

سال پخش 1388

دکتر استرانج

محصول کشور آمریکا (2007)

سال پخش 1389

جوجه کوچولو

محصول کشور آمریکا (2005)

سال پخش 1390

آلوشا

محصول کشور روسیه (2009)

سال پخش 1391

عصر یخبندان 1

محصول کشور آمریکا (2002)

سال پخش 1392

من شرور 2

محصول کشور آمریکا (2013)

سال پخش 1393

 

ابزار گرد­آوری اطلاعات

برای اندازه­گیری مقوله و سازه­های تحقیق­، واحد تحلیل «صحنه­» برای تصاویر و «­جمله» برای­گفتار در نظر گرفته شد­. داده­های مورد نیاز پس از مطالعه­ای نظری و اکتشافی از طریق «پرسشنامه شوارتز­» جمع­آوری شده است. پرسشنامه شوارتز مشتمل بر 57 گویه است که شامل 30 ارزش غایی و 27 ارزش ابزاری هستند­(هاتس بات و همکاران، 2003: 314).

درواقع سنجش ارزش در این مطالعه از طریق مقیاس شوارتز صورت گرفته است­که باتوجه به بحث­-­ های نظری­، سوالات دارای «اعتبار سازه» می­باشد. به منظور بررسی اعتبار ابزار­، پرسشنامه­، در اختیار اساتید راهنما، مشاور و اساتید صاحب­نظر قرار داده، آن‌ها پس از بررسی دقیق شایستگی سنجش ویژگی مورد نظر را تایید نمودند. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

در این پژوهش مقوله­های ارزش انگیزشی شوارتز را با عناوین «­استقلال­، امنیت­، انگیزش­، پیشرفت­، جهان­گرایی­، خیرخواهی­، قدرت­، سنت­، لذت­طلبی و هنموایی­» به عنوان سازه­ها در نظر گرفته شده است­. بنا­بر­این به هنگام بازبینی کارتون­ها، هر­جا مصداق­هایی از ارزش­های یاد شده را بر اساس تعریف عملیاتی ارزشی انگیزشی شوارتز مشاهده شده، به عنوان نشانه­های ارزش فرهنگی، اجتماعی، کد­گذاری گردید.

خیرخواهی: تلاش برای حفظ رفاه و آسایش دیگران مثل: یاریگر، مسئول، جهانی در صلح­، وفادار­، دوستی حقیقی­، بخشند­ه­، عشق واقعی، بالنده، صادق و زندگی روحانی.

سنت: احترام، تعهد، پای­بندی به آداب و رسوم و اندیشه­هایی که از فرهنگ یا مذهب سنتی ناشی می­شود مثل­: احترام به سنت­ها، پذیرش سهم خود در زندگی­، معتدل و میانه­رو­، دین­داری­، فروتن و متواضع و احترام به والدین و بزرگ­ترها.

همنوایی: خودداری از کنش­ها و تمایلاتی که سبب ناراحتی و آسیب دیگران می­شود و تعدی از هنجارها و انتظارات اجتماعی به شمار می­رود مثل: فهم و دانش، انضباط شخصی، مودب بودن و مطیع بودن.

امنیت: سلامت، هماهنگی و ثبات در جامعه و در روابط خود با دیگران مثل: امنیت ملی، امنیت خانوادگی، احساس تعلق­، پشتیبانی متقابل، نظم اجتماعی، سلامت، پاکیزه و ثبات در خویشتن.

قدرت اجتماعی- فرهنگی: پایگاه اجتماعی و پرستیژ، کنترل و تسلط بر مردم و منابع مثل­: قدرت اجتماعی، ثروت، اقتدار، حفظ وجهه خود و اعتبار اجتماعی.

پیشرفت: موفقیت فردی از طریق رقابت بر اساس معیارهای اجتماعی مثل: بانفوذ، توانا، موفق، باهوش، احترام به خود، بلندپرواز و جاه­طلبی.

انگیزش: هیجان، نوآوری، مبارزه در زندگی و شهامت داشتن مثل: زندگی مهیج، زندگی متنوع و شجاعت.

لذت­طلبی: احساس رضایت و کامروایی در زندگی مثل: زندگی لذ­ت­بخش (لذت از غذا، تفریح و ...)­، خوش­گذراندن و لذایذ نفسانی.

استقلال: تفکر و انتخاب کنش مستقل مثل: آزادی، خلاقیت، مستقل، انتخاب اهداف خود، جستجوگری و کنجکاوی، حق برخورداری از حریم خصوصی و هدف­دار.

جهان­گرایی: مدارا و حمایت از رفاه همه افراد و طبیعت وسعت نظر مثل: برابری، خرد، جهانی سرشار از زیبایی­ها، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و یگانگی وحدت با طبیعت­(شوارتز­، 2000: 497-465).

سایر ارزش­ها­: دراین پژوهش سایر ارزش­ها به ارزش­هایی اطلاق می­شودکه خارج از دامنه ده ارزش انگیزشی شوارتز قرار دارند. این ارزش­ها هم می­تواند ماهیت مثبت داشته باشند و هم منفی و هم در ظاهر مثبت ولی ماهیت منفی مثل: عقاید و باورها و مسلک­های ابداعی­(نماد­ها و شمایل شیطان پرستی­، عقاید فراماسونی­، عقاید فرقه­ای و ...)­­( پژوهشگر).

برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده ابتدا آمار­های توصیفی که به بررسی ارزش­های فرهنگی­، اجتماعی تحقیق (­کارتون­های خارجی نمونه­های آماری­) بر­حسب سطح و درصد فراوانی ارزش­ها­، زمان اختصاص یافته هر کدام از ارزش­ها­، سپس از نظر سطح و درصد فراوانی نشانه­هایی که ارزش­های فرهنگی­ و اجتماعی از طریق آن بیان شده و هم­چنین بر حسب قاره­ها مورد بررسی قرار گرفتند، پس از آن مطابق فرضیات در نظر گرفته شده برای بررسی تفاوت ارزش­ها در کارتون­ها از نرم­افزارspss و آزمون دانکن جهت تحلیل واریانس استفاده گردید.

 

 

کارتون داستان اسباب­بازی­ها 1

بر­حسب 32 مورد فروانی مشاهده شده­، ارزش «خیرخواهی» با 6 مورد مطابق با (19%) به عنوان بیشترین سطح فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده قراردارد. ارزش­های ­«امنیت»­، «پیشرفت»، «قدرت» و سایر ارزش­ها هر کدام با 4 مورد مطابق با (13%) در یک­ سطح شناسایی شده­اند و ارزش­های «انگیزش» و «جهان­گرایی» هر کدام با 3 مورد فراوانی مطابق با (9%) در رتبه­ بعدی قرار دارند.               

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در اسباب­بازی­ها:

درصد زمان اختصاص یافته به ارزش­های فرهنگی- اجتماعی شناسایی شده در کارتون «داستان اسباب ­بازی­ها1» را نشان می­دهد، همان ­طور که ملاحظه می­گردد، بر­حسب 32 مورد فروانی مشاهده شده، ارزش «خیرخواهی» با 23%­ بیشترین سهم زمانی را در برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی دارد و ارزش «پیشرفت» با 16% و ارزش «امنیت» با 13% در مرتبه بعدی برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در کارتون داستان اسباب­بازی­ها 1 قرار دارند.

                         

جدول شماره (2): آمار توصیفی کارتون داستان اسباب­بازی 1

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

1

38.0000

.

ارزش­ها

امنیت

4

28.0000

18.76166

 

انگیزش

3

27.0000

16.46208

 

پیشرفت

4

35.0000

12.08305

 

جهان­گرایی

3

25.3333

14.57166

 

خیر­خواهی

6

35.8333

10.00833

 

سنت

2

9.5000

.70711

 

قدرت

4

15.2500

13.22561

 

لذت­طلبی

1

29.0000

.

 

سایر

4

10.5000

3.31662

 

مجموع

32

25.4063

14.53995

 

جدول شماره (3): آزمون anova

کارتون داستان اسباب­بازی 1

 

آزمون  anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

2.107

.074

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان اسباب­بازی­ها متفاوت نیستند.

 

       جدول شماره (4):  تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی درکارتون داستان اسباب­بازی­ها 1

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته به ثانیه

درصد فراوانی

سطح فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

5%

28

3%

1

استقلال

داستان اسباب بازی­ها 1

01

13%

112

12%

4

امنیت

9%

81

9%

3

انگیزش

16%

140

12%

4

پیشرفت

9%

76

9%

3

جهان­گرایی

23%

215

19%

6

خیرخواهی

2%

19

6%

2

سنت

12%

61

15%

4

قدرت

3%

29

3%

1

لذت­طلبی

0%

0

0%

0

همنوایی

8%

42

12%

4

سایر

 

از مجموع 32 فراوانی ارزش­های فرهنگی-  اجتماعی مشاهده شده در کارتون داستان اسباب­بازی­های 1، ارزش خیر­خواهی با 6 مورد فراوانی (19%) و 215 ثانیه مطابق با (23%) زمان به نمایش در­آمده در کارتون «­داستان اسباب­بازی­ها 1­» این ارزش را برجسته­تر از دیگر ارزش­های فرهنگی- اجتماعی نشان می­دهد.

 

کارتون ماداگاسکار 2

بر­حسب 33 مورد فروانی مشاهده شده­،ارزش «سنت» با 9 مورد فراوانی مطابق با (28%) به عنوان بیشترین سطح فراوانی ارزش­های فرهنگی - اجتماعی برجسته شده قرار دارد. ارزش «خیر­خواهی» با 7 مورد مطابق با (21%) و ارزش­ «قدرت» با 5 مورد فراوانی مطابق با (15%) در مرتبه بعدی برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی قرار دارند. «سایر ارزش­ها» و «­استقلال­» هر کدام با 3 مورد فراوانی مطابق با (­9%) در یک­ سطح شناسایی شده­اند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در ماداگاسکا:

بر­حسب 33 مورد فروانی مشاهده شده، ارزش «خیر­خواهی» با 33%­، بیشترین سهم زمانی را در برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی اجتماعی دارد­. ارزش «سنت» با 25% و ارزش «استقلال» با 11% در مرتبه بعدی برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی در کارتون «ماداگاسکار» قرار دارند.                

 

جدول شماره (5): آمار توصیفی کارتون ماداگاسکار 2

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

3

23.6667

14.22439

ارزش­ها

امنیت

2

14.0000

4.24264

 

پیشرفت

2

16.0000

5.65685

 

جهان­گرایی

1

6.0000

.

 

خیر­خواهی

7

30.0000

16.26858

 

سنت

9

18.0000

10.17349

 

قدرت

5

13.2000

4.76445

 

لذت­طلبی

1

15.0000

.

 

سایر

3

18.0000

7.54983

 

مجموع

33

19.5152

11.74234

 

جدول شماره (6): آزمون  anova کارتون ماداگاسکار 2

 

 آزمون  anova

 

 

 آمارهf

sig

ارزش­ها

1.304

.288

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان ماداگاسکا متفاوت نیستند.

 

جدول شماره (7):  تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی اجتماعی کارتون ماداگاسکار 2

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

11%

71

9%

3

استقلال

ماداگاسکار2

02

4%

28

6%

2

امنیت

0%

0

0%

0

انگیزش

5%

32

6%

2

پیشرفت

1%

6

3%

1

جهان­گرایی

33%

210

21%

7

خیرخواهی

25%

162

28%

9

سنت

10%

66

15%

5

قدرت

2%

15

3%

1

لذت­طلبی

0%

0

0%

0

همنوایی

9%

54

9%

3

سایر

با توجه به جدول تطبیقی شماره (7) ارزش­های فرهنگی اجتماعی در کارتون ماداگاسکار 2­، از مجموع 33 سطح فراوانی شناسایی شده­، ارزش سنت با 9 مورد مطابق با (­28%) برجسته شده است­. اما از نظر زمان به نمایش در آمده ارزش­ها در کارتون فوق­، ارزش «خیرخواهی» با 210 ثانیه مطابق با (33%­) بیشترین نقش را در برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی داشته است­.

 

کارتونداستانسبزیجات

از مجموع 28 سطح فراوانی شناسایی شده­، ارزش «جهان­گرایی» با 11 مورد فراوانی­، مطابق با (41%)­، به عنوان بیشترین سطح فراوانی ارزش­های فرهنگی-  اجتماعی برجسته شده قرار دارد­. ارزش «خیر­خواهی­» با 6 مورد مطابق با (22%) و ارزش­ «قدرت» با 3 مورد فراوانی مطابق با (­11%) در مرتبه بعدی برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی-  اجتماعی قرار دارند. «پیشرفت» و «استقلال» هر کدام با 3 مورد فراوانی مطابق با (­7%) در یک­ سطح شناسایی شده­اند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در سبزیجات:

بر­حسب 27 مورد فروانی مشاهده شده، ارزش «جهان­گرایی» با زمان 227 ثانیه­، مطابق با (­38%) بیشترین سهم زمانی را در برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی اجتماعی دارد­. ارزش «خیر­خواهی» با 21­% و ارزش قدرت با 17% در مرتبه­های بعدی برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی اجتماعی قرار دارند­.

 

جدول شماره (8): آمار توصیفی کارتون داستان سبزیجات

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

2

18.0000

8.48528

ارزش­ها

امنیت

1

14.0000

.

 

انگیزش

1

13.0000

.

 

پیشرفت

2

16.5000

2.12132

 

جهان­گرایی

11

20.6364

5.78399

 

خیر­خواهی

6

20.1667

7.75672

 

سنت

1

20.0000

.

 

قدرت

3

34.3333

9.71253

 

لذت­طلبی

1

27.0000

.

 

مجموع

28

21.2143

7.80957

جدول شماره (9): آزمون anova کارتون داستان سبزیجات

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

1.968

.108

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان سبزیجات متفاوت نیستند.

 

                     جدول شماره (10):  تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی کارتون داستان سبزیجات

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

6%

36

7%

2

استقلال

داستان سبزیجات

03

2%

14

4%

1

امنیت

2%

13

4%

1

انگیزش

6%

33

7%

2

پیشرفت

38%

227

41%

11

جهان­گرایی

21%

121

22%

6

خیرخواهی

3%

20

4%

1

سنت

17%

103

11%

3

قدرت

5%

27

4%

1

لذت­طلبی

0%

0

0%

0

همنوایی

0%

0

0%

0

سایر

 

ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در کارتون «داستان سبزیجات» از مجموع 28 فراوانی شناسایی شده، ارزش «جهان­گرایی» با 11 مورد برابر با (­41%) سطح فراوانی و 121 ثانیه زمان به نمایش درآمده برابر با 38% در کارتون فوق از میان دیگر ارزش­های فرهنگی - اجتماعی برجسته­تر شده است­.

 

کارتونمدفنکرم­هایشب­تاب

از مجموع 28 سطح فراوانی شناسایی­شده، ارزش «جهان­گرایی» با 7 مورد فراوانی­، مطابق با (25%)­، به عنوان بیشترین سطح فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده است. ارزش «امنیت» و «خیرخواهی» با 6 مورد مطابق با 21%  و «لذت­طلبی» با 3 مورد برابر با (­11%) در مرتبه­ بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده قرار دارند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در کرم شب­تاب:

بر­حسب 28 مورد فروانی مشاهده شده، ارزش «جهان­گرایی­» با 149 ثانیه­، برابر با (32%) ، بیشترین سهم زمانی را در برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی-  اجتماعی دارد. ارزش «امنیت» با 21­% و ارزش خیرخواهی  با 17­% در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده در کارتون «مدفن کرم­های شب­تاب­» قرار دارند.

جدول شماره (11): آمار توصیفی کارتون مدفن کرم­های شب تاب

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

2

20.0000

16.97056

ارزش­ها

امنیت

6

16.6667

13.15548

 

پیشرفت

1

8.0000

.

 

جهان­گرایی

7

21.2857

14.05601

 

خیر­خواهی

6

13.6667

6.62319

 

سنت

1

13.0000

.

 

قدرت

1

14.0000

.

 

لذت­طلبی

3

15.6667

2.51661

 

همنوایی

1

14.0000

.

 

مجموع

28

16.6786

10.36752

 

جدول شماره (12): آزمون anova

 کارتون مدفن کرم های شب تاب

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

.306

.954

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان کرم شب­تاب متفاوت نیستند.

 

                  جدول شماره (13): تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی در کارتون مدفن کرم­های شب­تاب

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

9%

40

7%

2

استقلال

 

 

21%

100

21%

6

امنیت

مدفن کرم­های شب­تاب

04

0%

0

0%

0

انگیزش

2%

8

2%

1

پیشرفت

32%

149

25%

7

جهان­گرایی

17%

82

21%

6

خیرخواهی

3%

13

4%

1

سنت

3%

14

4%

1

قدرت

10%

47

11%

3

لذت­طلبی

3%

14

4%

1

همنوایی

0%

0

0%

0

سایر

               

 

با توجه به جدول تطبیقی شماره (13)­، از مجموع 28 فراوانی برابر با 467 ثانیه ارزش­های فرهنگی-اجتماعی شناسایی شده در کارتون مدفن کرم­های شب­تاب­­، ارزش «جهان­گرایی» با 7 مورد فراوانی برابر با 149 ثانیه به نمایش در آمده برابر با (32% ) در کارتون فوق برجسته شده است.

 

 کارتون ستاره لارا

از مجموع 23 فراوانی شناسایی شده، ارزش «خیر­خواهی­» با 9 مورد فراوانی مطابق با (39­%)، دارای بیشترین ارزش فرهنگی-اجتماعی و ارزش «سنت» با 4 مورد (18%) و «سایر ارزش­ها» با 3 مورد (13%) در مرتبه­ بعدی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی برجسته شده قرار دارند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در ستاره لارا:

از مجموع 373 ثانیه شناسایی­شده، ارزش «خیر­خواهی» 132 ثانیه مطابق با (35%) دارای برجسته­ترین سهم زمانی به نمایش در آمده ارزش­های فرهنگی-اجتماعی کارتون«ستاره لارا» شکل می­دهد­. «سایر ارزش­ها» با (18%) و ارزش­های «سنت» و «جهان­گرایی­» هر کدام با 11­% در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی برجسته شده قرار دارند.

 

جدول شماره (14): آمار توصیفی کارتون ستاره لارا

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

2

16.0000

1.41421

ارزش­ها

امنیت

1

12.0000

.

 

جهان­گرایی

2

20.5000

3.53553

 

خیر­خواهی

9

14.6667

9.20598

 

سنت

4

9.7500

3.59398

 

لذت­طلبی

1

31.0000

.

 

همنوایی

1

18.0000

.

 

سایر

3

22.6667

22.05297

 

مجموع

23

16.2174

10.21121

 

جدول شماره (15): آزمون anova کارتون ستاره لارا

 

 آزمونanova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

.742

.641

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان ستاره لار متفاوت نیستند.

 

                          جدول شماره (16): تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی کارتون ستاره لارا            

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

9%

32

9%

2

استقلال

ستاره لارا

05

3%

12

4%

1

امنیت

0%

0

0%

0

انگیزش

0%

0

0%

0

پیشرفت

11%

41

9%

2

جهان­گرایی

35%

132

39%

9

خیرخواهی

11%

39

18%

4

سنت

0%

0

0%

0

قدرت

8%

31

4%

1

لذت­طلبی

5%

18

4%

1

همنوایی

18%

68

13%

3

سایر

 

با توجه به ارزش­های فرهنگی-اجتماعی در کارتون «ستاره لارا» از مجموع 23 فراوانی مطابق با 373 ثانیه شناسایی­شده، ارزش خیرخواهی با 9 مورد فراوانی مطابق با (39%) و از نظر زمان به نمایش در آمده، با 132 ثانیه برابر با 35% برجسته شده است.

 

 کارتون دکتر استرنج

برحسب 43 فراوانی شناسایی شده، ارزش «جهان­گرایی» با 12 مورد فراوانی، مطابق با (30%)، دارای بیشترین ارزش فرهنگی- اجتماعی برجسته شده و «سایر­ ارزش­ها­» با 9 فراوانی برابر با (20%)، «امنیت» با 7 فراوانی (16%) و «­خیر­خواهی» با 6 فراوانی (14%) در مرتبه­ بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی  برجسته شده قرار دارند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در دکتر استرانج:

از مجموع 610 ثانیه ارزش­های شناسایی­شده­، ارزش «جهان­گرایی» با (36%)، دارای برجسته­ترین سهم زمانی ارزش فرهنگی-اجتماعی می­باشد­. ارزش «خیر­خواهی­» با 23% و ارزش­های «­امنیت­» با 15­% و «­سایر ارزش­ها­» با 12% در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده قرار دارند.

 

جدول شماره (17): آمار توصیفی کارتون دکتر استرنج

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

1

16.0000

.

ارزش­ها

امنیت

7

12.5714

6.75419

 

پیشرفت

2

13.5000

.70711

 

جهان­گرایی

12

18.0833

10.13059

 

خیر­خواهی

6

20.6667

13.55974

 

سنت

2

8.5000

.70711

 

قدرت

2

11.0000

2.82843

 

همنوایی

2

13.0000

1.41421

 

سایر

9

8.1111

3.05959

 

مجموع

43

14.1860

8.84323

 

جدول شماره  (18): آزمون anova کارتون دکتر استرنج

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

1.547

.178

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان دکتر استرانج متفاوت نیستند.

 

                    جدول شماره (19): تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در کارتون دکتر استرانج

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

2%

16

2%

1

استقلال

دکتر استرنج

06

15%

88

16%

7

امنیت

0%

0

0%

0

انگیزش

4%

27

4%

2

پیشرفت

36%

217

30%

12

جهان­گرایی

20%

124

14%

6

خیرخواهی

3%

17

4%

2

سنت

4%

22

5%

2

قدرت

0%

0

0%

0

لذت­طلبی

4%

26

5%

2

همنوایی

12%

73

20%

9

سایر

 

با توجه به ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در کارتون دکتر استرنج از مجموع 43 فراوانی شناسایی­شده­، ارزش جهان­گرایی با 12 فراوانی، برابر با (30%) برجسته شده است، هم­چنین در این کارتون ارزش جهان­گرایی با زمان 217 ثانیه برابر با 36%  برجسته شده است­.

 

کارتونجوجهکوچولو

از مجموع 32 ارزش مورد مطالعه، ارزش «امنیت» با 11 مورد برابر با 34%، ارزش فرهنگی- اجتماعی برجسته شده در کارتون «جوجه کوچولو» را شکل می­دهد و ارزش «خیر­خواهی» با 7 مورد، برابر با 22% در مرتبه بعدی برجسته­سازی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی در این کارتون قرار گرفته است­. ارزش­های «جهان­گرایی­»، «­استقلال» نیز هرکدام با 4 فراوانی مطابق با 13% در یک سطح ارزیابی گردیدند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در جوجه کوچولو:

از مجموع 615 ثانیه ارزش­های شناسایی­شده­، ارزش «امنیت» با 225 ثانیه برابر با 37­%، دارای برجسته­ترین سهم زمانی ارزش فرهنگی- اجتماعی می­باشد. ارزش «خیر­خواهی­» با 108 ثانیه مطابق با 17% و ارزش­های «استقلال» و «جهان­گرایی­» هر­کدام با 14­% در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی برجسته شده قرار دارند.

جدول شماره (20): آمار توصیفی کارتون جوجه کوچولو

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

4

21.5000

9.03696

 

امنیت

11

20.4545

9.92334

 

انگیزش

1

12.0000

.

 

پیشرفت

1

15.0000

.

ارزش­ها

جهان­گرایی

4

21.2500

14.99722

 

خیر­خواهی

7

15.4286

6.80336

 

قدرت

1

8.0000

.

 

همنوایی

1

41.0000

.

 

سایر

2

17.5000

10.60660

 

مجموع

32

19.2188

10.04099

   جدول شماره (21): آزمون anova کارتون جوجه کوچولو

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

1.041

.435

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان جوجه کوچولو متفاوت نیستند.

 

جدول شماره (22): تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی درکارتون جوجه کوچولو     

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

14%

86

13%

4

استقلال

جوجه کوچولو

07

37%

225

34%

11

امنیت

2%

12

3%

1

انگیزش

2%

15

3%

1

پیشرفت

14%

89

13%

4

جهان­گرایی

17%

108

22%

7

خیرخواهی

0%

0

0%

0

سنت

1%

8

3%

1

قدرت

0%

0

0%

0

لذت­طلبی

7%

41

3%

1

همنوایی

6%

35

6%

2

سایر

 

باتوجه به جدول تطبیقی شماره (22)­، ارزش­های فرهنگی-اجتماعی درکارتون جوجه کوچولو از مجموع 32 فراوانی شناسایی­شده، ارزش امنیت با سطح فراوانی 11 مورد (31%) با زمان 225 ثانیه با سهم زمانی 37% در این کارتون برجسته شده است.

 

کارتونآلوشا

ازمجموع 30 فراوانی شناسایی­شده، ارزش «سنت» با 10 مورد، مطابق با 33%، دارای بیشترین ارزش فرهنگی- اجتماعی برجسته شده در این کار­تون را نشان می­دهد و ارزش «خیر­خواهی­» با 6 مورد (20%) و «جهان­گرایی­» با 5 مورد (17%) در مرتبه­ بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی قرار دارند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در آلوشا:

از مجموع 502 ثانیه شناسایی­شده، ارزش «سنت» با 130 ثانیه مطابق با 26%، دارای برجسته­ترین سهم زمانی ارزش فرهنگی-اجتماعی می­باشد. ارزش «جهان­گرایی­» با 22%، ارزش «خیرخواهی» با 21% و ارزش «قدرت» با 17%  در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی -اجتماعی قرار دارند.

 

جدول شماره (23): آمار توصیفی کارتون آلوشا

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

2

16.0000

7.07107

 

امنیت

2

12.5000

3.53553

ارزش­ها

جهان­گرایی

5

22.4000

9.55510

 

خیر­خواهی

6

17.6667

10.19150

 

سنت

10

12.0000

4.18994

 

قدرت

4

21.7500

7.88987

 

سایر

1

10.0000

.

 

مجموع

30

16.4000

8.01120

 

جدول شماره (24): آزمون anova کارتون آلوشا

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

1.690

.169

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان الوشا متفاوت نیستند.

 

                      جدول شماره (25): تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در کارتون آلوشا

درد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

7%

33

7%

2

استقلال

آلوشا

08

5%

25

7%

2

امنیت

0%

0

0%

0

انگیزش

0%

0

0%

0

پیشرفت

22%

112

17%

5

جهان­گرایی

21%

106

20%

6

خیرخواهی

26%

130

33%

10

سنت

17%

86

13%

4

قدرت

0%

0

0%

0

لذت­طلبی

0%

0

0%

0

همنوایی

2%

10

3%

1

سایر

با توجه به تطبیقی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی در کارتون آلوشا از مجموع 30 فراوانی شناسایی­ شده، ارزش «سنت» با 11 مورد فراوانی برابر با (36%) و با سهم زمانی 130 ثانیه برابر با 26% برجسته شده است.

 

کارتونعصریخبندان

از مجموع 17 فراوانی شناسایی شده، ارزش «خیرخواهی» با 6 مورد مطابق با 35% دارای بیشترین ارزش فرهنگی-اجتماعی برجسته شده در این کارتون است و ارزش­های «جهان­گرایی» و «انگیزش» هر­کدام با 3 فراوانی مطابق با 18% و ارزش «امنیت» نیز با 3 فراوانی و 17% در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی قرار دارند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در عصر یخبندان:

از مجموع 306 ثانیه ارزش­های شناسایی ­شده، ارزش «خیرخواهی» با 101 ثانیه برابر با 36%، دارای برجسته­ترین سهم زمانی ارزش فرهنگی-اجتماعی می­باشد. ارزش­های «انگیزش» با 28­% و «امنیت» با 16%  در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده قرار دارند.    

 

  جدول شماره (26): آمار توصیفی کارتون عصر یخبندان 1

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

1

8.0000

.

 

امنیت

3

16.0000

4.35890

ارزش­ها

انگیزش

3

27.3333

16.80278

 

جهان­گرایی

3

17.0000

6.24500

 

خیر­خواهی

6

16.8333

9.74508

 

سنت

1

16.0000

.

 

مجموع

17

18.0000

9.82344

 

جدول شماره (27):  آزمون anova کارتون عصر یخبندان 1

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

.740

.609

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان عصر یخبندان متفاوت نیستند.

 

 

جدول شماره (28):  تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی - اجتماعی کارتون عصر یخبندان 1

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

3%

8

6%

1

استقلال

عصر یخبندان1

09

16%

48

17%

3

امنیت

28%

82

18%

3

انگیزش

0%

0

0%

0

پیشرفت

12%

51

18%

3

جهان­گرایی

36%

101

35%

6

خیرخواهی

5%

16

6%

1

سنت

0%

0

0%

0

قدرت

0%

0

0%

0

لذت­طلبی

0%

0

0%

0

همنوایی

0%

0

0%

0

سایر

 

با توجه به ارزش­های فرهنگی-اجتماعی در کارتون عصر یخبندان 1 از مجموع 17 فراوانی با زمان 306 ثانیه شناسایی­شده، ارزش «خیر­خواهی» با 6 مورد سطح فراوانی برابر با (35%) و 101 ثانیه مطابق با 36% سهم زمان اختصاص یافته به ارزش مورد نظر در کارتون برجسته شده است.

 

کارتونمنشرور 2:

از مجموع 27 فراوانی شناسایی­شده، ارزش «استقلال» با 5 مورد برابر با 18%، دارای بیشترین سطح ارزش فرهنگی- اجتماعی برجسته شده در این کارتون است. ارزش­های «امنیت، جهان­گرایی، خیر­خواهی و قدرت» هر کدام با 4 مورد برابر با 15% در مرتبه­ بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده قرار دارند.

- بررسی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در من شرور:

از مجموع 560 ثانیه ارزش­های شناسایی شده­، ارزش­های «استقلال» و «­قدرت­» هر­کدام با 15%­، دارای برجسته­ترین سهم زمانی ارزش فرهنگی-اجتماعی می­باشند. ارزش­های «جهان­گرایی» با 14% و «امنیت» با 13% در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی برجسته شده قرار دارند.

 

 

 

 

 

جدول شماره (29): آمار توصیفی کارتون من شرور 2

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

استقلال

5

17.2000

3.96232

 

امنیت

4

18.2500

8.42120

 

انگیزش

2

32.5000

20.50610

ارزش­ها

پیشرفت

2

21.5000

3.53553

 

جهان­گرایی

4

19.7500

8.65544

 

خیر­خواهی

4

15.7500

3.50000

 

قدرت

4

20.7500

10.04573

 

لذت­طلبی

1

42.0000

.

 

سایر

1

25.0000

.

 

مجموع

27

20.7037

9.22294

 

جدول شماره (30): آزمون anova کارتون  من شرور 2

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

1.660

.177

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­ها بر اساس زمان به کار رفته در داستان من شرور متفاوت نیستند.

 

                        جدول شماره (31): تحلیل تطبیقی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی کارتون من شرور 2

درصد زمان اختصاص یافته

زمان اختصاص یافته

درصد فراوانی

فراوانی

ارزش­های فرهنگی اجتماعی

نام انیمیشن

کد

15%

86

18%

5

استقلال

من شرور 2

10

13%

73

15%

4

امنیت

11%

63

7%

2

انگیزش

8%

43

7%

2

پیشرفت

14%

80

15%

4

جهان­گرایی

11%

63

15%

4

خیرخواهی

0%

0

0%

0

سنت

15%

83

15%

4

قدرت

8%

42

4%

1

لذت­طلبی

0%

0

0%

0

همنوایی

5%

25

4%

1

سایر

 

با توجه به تطبیق ارزش­های فرهنگی-اجتماعی در کارتون «من شرور 2» از مجموع 27 فراوانی شناسایی­شده، ارزش استقلال با 5 سطح فراوانی برابر با 15% و با 86 ثانیه زمان نمایش در آمده برابر با 15% بیشترین سهم برجسته­سازی را در بین دیگر ارزش­های فرهنگی -اجتماعی دارد.

- بررسی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی کارتون­های خارجی برحسب قاره­ای:

از مجموع 212 فراوانی شناسایی­شده در نمونه­های آماری کارتون­های آمریکایی، «ارزش خیر­خواهی» با 42 فراوانی برابر با 20% به عنوان بیشترین ارزش برجسته شده است و ارزش جهان­گرایی با 39 فراوانی برابر با 18% و ارزش امنیت با 32 فراوانی برابر با 15% در مرتبه بعدی ارزش­های برجسته شده در کارتون­های آمریکایی قرار دارند. این در حالی است که ارزش «قدرت» با 20 فراوانی و «سایر ارزش­ها» با 19 فراوانی برابر با 9% ارزش­های مطرح شده در کارتون­های آمریکایی را شکل می­دهند. از مجموع 4146 ثانیه ارزش­های فرهنگی- اجتماعی شناسایی­شده در کارتون­های آمریکایی، «ارزش خیر­خواهی» با 946 ثانیه برابر با23% برجسته­ترین ارزش به نمایش در آمده در کارتون­های آمریکایی است. ارزش جهان­گرایی با 742 ثانیه (18%)، ارزش امنیت با 588 ثانیه (14%)­، ارزش «استقلال» با 341 ثانیه و ارزش «قدرت» با 343 ثانیه برابر با (8%) در مرتبه بعدی ارزش­های برجسته قرار دارند. از مجموع 53 فراوانی شناسایی­شده در نمونه­های آماری کارتون­های اروپایی، ارزش «خیر­خواهی» و ارزش «سنت» هر کدام با 15 فراوانی برابر با 28%، بیشترین فراوانی ارزش­های فرهنگی اجتماعی برجسته شده هستند. ارزش جهان­گرایی با 7 فراوانی برابر با 13% و ارزش­های «سایر ارزش­ها­» با 4 فراوانی برابر با 8% و «استقلال­» نیز با 4 فراوانی برابر با 7% در مرتبه بعدی ارزش­های برجسته شده قرار دارند­. هم­چنین سهم زمان اختصاص یافته ارزش­های فرهنگی- اجتماعیِ در کارتون های اروپایی ازمجموع 871 ثانیه ارزش­های فرهنگی اجتماعی شناسایی ­شده­، ارزش خیر­خواهی با 234 ثانیه برابر با 27% برجسته­ترین ارزش به نمایش در آمده در کارتون­های اروپایی را شکل می­دهد­. ارزش «سنت» با 169 ثانیه برابر با 19 %، ارزش «جهان­گرایی» با 153 ثانیه با 18% در مرتبه بعدی ارزش­های برجسته شده قرار دارند. از مجموع 28 فراوانی شناسایی­شده در نمونه­های آماری کارتون­های آسیایی را نشان می­دهد ، ارزش جهان­گرایی­، با 7 مورد برابر با (25%) جزء ارزش­های برجسته شده می­باشد­. ارزش «امنیت» و «­خیر­خواهی» هر کدام با 6 فراوانی برابر با (21­%) و ارزش لذت­طلبی با 3 فراوانی برابر با (11%­) در مرتبه بعدی ارزش­های برجسته قرار دارند­. در بررسی سهم زمان­های اختصاص یافته هر کدام از ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در کارتون­های آسیایی از مجموع 467 ثانیه ارزش­های شناسایی­شده است­، ارزش جهان­گرایی با 149 ثانیه برابر با (32%)­، بیشترین سهم برجسته را در کارتون­های آسیایی دارد. ارزش «امنیت» با 100 ثانیه برابر با (21%)، ارزش «خیر­خواهی» با 82 ثانیه برابر با (17%) در مرتبه بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی برجسته شده  قرار دارند­. 

 

 

- بررسی ارزش­ها به تفکیک قاره­ها:

 

جدول شماره (32): آمار توصیفی ارزش­ها ی فرهنگی – اجتماعی کارتون­ها  به تفکیک قاره­ها

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ارزش­ها

آسیا

28

5.0357

2.57455

 

اروپا

53

6.2037

2.41364

 

آمریکا

212

5.3568

2.81076

 

مجموع

293

5.4814

2.73529

                             

 جدول شماره (33): آزمون anova

 ارزش­ها ی فرهنگی – اجتماعی کارتون­ها  به تفکیک قاره­ها

 

 آزمون anova

 

 

 آماره f

sig

ارزش­ها

2.501

.084

 

با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی ارزش­های به کار رفته در کارتون­ها در قاره­ها متفاوت نیست.

 

جدول شماره (34): کل فراوانی و زمان اخصاص یافته ارزش­های فرهنگی اجتماعی کارتون­های خارجی بر­حسب قاره

 

ارزش ها

آمریکا

اروپا

آسیا

جمع کل

 

 

فراوانی

درصد

زمان

درصد

فراوانی

درصد

زمان

درصد

فراوانی

درصد

زمان

درصد

فراوانی

زمان به ثانیه

1

استقلال

17

8%

341

8%

4

7%

65

7%

2

7%

40

9%

23

449

2

امنیت

32

15%

588

14%

3

6%

37

4%

6

21%

100

21%

41

725

3

انگیزش

10

5%

253

6%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

10

253

4

پیشرفت

13

6%

290

7%

0

0%

0

0%

1

3%

8

2%

14

298

5

جهان گرایی

39

18%

742

18%

7

13%

153

18%

7

25%

149

32%

52

1044

6

خیرخواهی

42

20%

946

23%

15

28%

234

27%

6

21%

82

17%

63

1262

7

سنت

15

7%

234

6%

15

28%

169

19%

1

4%

13

3%

30

416

8

قدرت

20

9%

343

8%

3

6%

86

10%

1

4%

14

3%

24

443

9

لذت طلبی

3

2%

113

3%

1

2%

31

4%

3

11%

47

10%

8

191

 

همنوایی

3

1%

67

2%

1

2%

18

2%

1

4%

14

3%

5

99

 

سایر ارزش­ها

19

9%

229

5%

4

8%

78

9%

0

0%

0

0%

23

307

 

جمع

212

100%

4184

100%

53

100%

871

100%

28

100%

467

100%

293

5484

 

در نتیجه، در بررسی و مطالعه ارزش­های فرهنگی- اجتماعی کارتون­های خارجی که از شبکه 5 سیما طی سال­های 93  -1384 از برنامه «تماشا­خانه» پخش شد­، از مجموع کل 293 سطح و درصد فراوانی، ارزش­های فرهنگی - اجتماعی در کارتون­های خارجی­، ارزش «­خیر­خواهی» با 63 مورد برابر با 21% به عنوان برجسته­ترین ارزش فرهنگی- اجتماعی در کارتون­های خارجی، مورد مشاهده قرار گرفت. ارزش    «­جهان­گرایی­» با 52 فراوانی برابر با 18%، ارزش «امنیت» با 41 فراوانی برابر با 14%،  ارزش «سنت» با30 فراوانی برابر با 11%، ارزش «قدرت» با 24 فراوانی، «سایر ارزش­ها» و «استقلال» با 23 فراوانی هر­کدام برابر با 8%، «پیشرفت» با 23 فراوانی برابر با 5 %، انگیزش با 10 فراوانی برابر با 3 %، لذت­طلبی با 7 فراوانی و همنوایی با 5 فراوانی هر­کدام برابر با 2% در مرتبه­های بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی قرار دارند.

بر اساس مطالعه سهم زمان­های اختصاص یافته به ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی­، از مجموع کل 5484 ثانیه مورد مشاهده، ارزش «خیر­خواهی» با 1262 ثانیه برابر 23% به عنوان برجسته­ترین ارزش فرهنگی- اجتماعی، شناسایی­شده است. ارزش «جهان­گرایی» با 1044 ثانیه برابر با 19­%­، ارزش امنیت با 725 ثانیه برابر با 13%، ارزش «استقلال» با 446 ثانیه، ارزش «قدرت» با 443 ثانیه و ارزش «سنت» با 416 ثانیه برابر با 8%، «سایر ارزش­ها» با 307 ثانیه برابر با 6%، ارزش«پیشرفت» با 298 ثانیه و «انگیزش» با 253 ثانیه برابر با 5%، «لذت­طلبی» با 191 ثانیه برابر با 3% و «همنوایی» با 99 ثانیه برابر با 2% در مرتبه­های بعدی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی قرار دارند.

 

بررسیارزش­هایفرهنگی- اجتماعی کارتون­هایخارجیبر­حسب نوع نشانه­ها

از مجموع 293 فراوانی با احتساب 5484 ثانیه نشانه­های شناسایی­شده­، 136 فراوانی معادل 47% با زمان اختصاص یافته 2507 ثانیه برابر با 46% با نشانه دال­، 143 فراوانی معادل 49% با زمان اختصاص یافته 2727 ثانیه برابر با 50% با نشانه نماد، 10 فراوانی معادل 3% با زمان اختصاص یافته 220 ثانیه برابر با 4% با نشانه شمایلی و 4 فراوانی معادل 1% با زمان اختصاص یافته 33 ثانیه برابر با صفر درصد با نشانه نمایه برجسته­سازی شده است را به نمایش می­گذارد.

 

                             جدول شماره (35): سطح و درصد فراوانی نشانه­ها در کارتون­های خارجی

ردیف

قاره

دال

نماد

شمایل

نمایه

1

آمریکا

102

1947

98

1971

9

200

3

24

2

آسیا

12

212

14

226

1

20

1

9

3

اروپا

22

348

31

527

0

0

0

0

4

جمع

136

2507

143

2724

10

220

4

33

 

- بررسی نوع نشانه­ها در کارتون­های خارجی بر حسب قاره­ها:

از مجموع 293 فراوانی مشاهده شده، نوع نشانه دال 102 مورد برابر با 48% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 1947 ثانیه برابر با 47% را به خود اختصاص می­دهد. نوع نشانه نماد 98 مورد برابر با 46% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 1971 ثانیه برابر با 48% را به خود اختصاص می­دهد. نوع نشانه شمایلی 9 مورد برابر با 4% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 200 ثانیه برابر با 5% را شامل می­شود و نوع نشانه نمایه­ای 3 مورد برابر با 1% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 24 ثانیه برابر با 1% را  نیز شامل می­شود. از مجموع 293 فراوانی مشاهده ­شده، نوع نشانه دال 22 مورد برابر با 42% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 348 ثانیه برابر با 40% را به خود اختصاص می­دهد. نوع نشانه نماد 31 مورد برابر با 58 % است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 527 ثانیه برابر با 60 % را شامل می­شود­. نوع نشانه شمایلی و نمایه­ای نیز صفر است­. از مجموع 293 فراوانی مشاهده شده­، نوع نشانه دال 12 مورد برابر با 42% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 212 ثانیه برابر با 46% را به خود اختصاص می­دهد. نوع نشانه نماد 14 مورد برابر با 50 % است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 226 ثانیه برابر با 48% را به خود اختصاص می­دهد. نوع نشانه شمایلی 1 مورد برابر با 3% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 20 ثانیه برابر با 4 % را شامل می­شود و نوع نشانه نمایه­ای 1 مورد برابر با 4% است که زمان اختصاص یافته به این نشانه 9 ثانیه برابر با 2 % را  نیز شامل می­شود.

 

- بررسی نشانه­ها به تفکیک قاره­ها:

 

جدول شماره (36): آمار توصیفی نشانه­ها به تفکیک قاره­ها

 

 

تعداد

میانگین

انحراف معیار

 

آسیا

28

1.5714

.57275

نشانه­ها

اروپا

53

1.5926

.49597

 

آمریکا

212

1.5775

.62182

 

مجموع

293

1.5797

.59441

 

جدول شماره (37): آزمون anovaنشانه­ها به تفکیک قاره­ها

 

آزمون anova

 

 

آماره f

sig

نشانه­ها

.017

.983

 

نشانه­ها: با توجه به جدول anova مقدار sig بیشتر از 05/0 است، یعنی نشانه­های به کار رفته در کارتون­ها در قاره­ها متفاوت نیست.  

 

 

                 

نتیجه­گیری و بحث

در پاسخ به سوالات پژوهش، با توجه به بررسی ارزش­های فرهنگی - اجتماعی کارتون­های خارجی که از شبکه 5 سیما طی سال­های 93- 1384 پخش شد، می­توان نتیجه گرفته که ارزش­های فرهنگی- اجتماعی در آن­ها به ترتیب ذیل برجسته شده­اند.

- از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی-اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «ارزش خیر­خواهی» با 63 فراوانی برابر با 21% برجسته شده است.

-  از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «ارزش جهان­گرایی» با 52 فراوانی برابر با 18% برجسته شده است.

-  از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «ارزش امنیت»  با 41 فراوانی برابر با 14% برجسته شده است.

-  از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «­ارزش سنت» با 30 فراوانی برابر با 11% برجسته شده است.

-  از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی­، «ارزش قدرت» با 24 فراوانی برابر با 8 % برجسته شده است.

-  از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «­سایر ارزش­ها­» با 23 فراوانی برابر با 8 % برجسته شده است.

- از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی­، «ارزش استقلال» با 23 فراوانی برابر با 8 % برجسته شده است.

- از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «ارزش پیشرفت» با 14 فراوانی با 5 % برجسته شده است.

-  از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «ارزش انگیزش» با 10 فراوانی برابر با 3 % برجسته شده است.

- از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «­ارزش لذت­طلبی» با 7 فراوانی برابر با 2 % برجسته­ترین شده است.

-  از مجموع 293 فراوانی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی مشاهده شده در نمونه­های آماری کارتون­های خارجی «­ارزش همنوایی» با 5 فراوانی برابر با 2% برجسته شده است.

در کارتون­های خارجی توجه به ارزش خیر­خواهی در راس ارزش­ها قرار دارد­. طبق ارزش­های انگیزشی شوارتز ارزش خیر­خواهی به موضوعاتی چون، یک زندگی روحانی (تاکید بر معنویات)، معنی­دار بودن زندگی (هدف داشتن در زندگی)، عشق کامل و بلوغ یافته (صمیمیت عمیق معنوی)­، دوستی حقیقی (دوستان حامی و صمیمی)، وفادار (وفادار به دوستان و گروه خود) صادق (بی­ریا­، بی غل و غش)، یاری­دهنده (­برای آسایش دیگران کار کردن)، مسئول (­قابل اعتماد و قابل اتکا) و با گذشت (­آماده برای بخشیدن دیگران­) قرار دارد­. با توجه به حاکمیت ارزشی­اسلامی­، دینی و فرهنگی برجامعه ایران تحت تاثیر انقلاب اسلامی­، مدیران دستگاه رسانه­ای طبق رسالت سازمانی تلاش داشتند در تهیه و پخش کارتون­های خارجی برای کودکان و نوجوانان ایرانی پیام­های ارزشی کارتون­ها متناسب با ارزش­های پدیرفته شده جامعه ایرانی باشد.

 

منابع

آرون­، ر. (۱۳۸۲). مراحلاساسیسیراندیشهدرجامعهشناسی.  ترجمه‌: ب، پرهام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی­.

احمدی، ب.( 1384). ازنشانه­هایتصویریتامتن­، بهسوینشانه­شناسیارتباطدیداری. تهران: نشر مرکز.

امه دور. (۱۳۷۴). تلویزیون و کودکان، رسانه­ای خاص برای مخاطبان خاص. ترجمه: ع، رستمی. تهران: انتشارات سروش.

اینگلهارت، ر. ( 1373 ). تحولفرهنگیدرجامعهپیشرفتهصنعتی. ترجمه: م، وتر. تهران: نشر کویر.

اینگلهارت، ر؛ و دیگری. (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی. ترجمه: ش، شفیع­خانی. نامه پژوهش. شماره­های 14 و 15.

بابایی، ع. (۱۳۷۲). ارتباطارزش­هایانسانی. تهران: انتشارات دستان.

بارت، ر. (1370). عناصرنشانه­شناسی. ترجمه: م، محمدی. تهران: انتشارات بین المللی الهدی.

باهنر، ن. (1390). دین، رسانه و کودک. تهران: انتشارات سروش. چاپ اول.   

بشردوست، ف. (1378). انیمیشن برای کودکان. پایان­نامه.

پستمن، ن. (1387). نقشرسانه­هایتصویریدرزوالدورانکودکی­. ترجمه: ص، طباطبایی. تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ دوم.

پورنوروز­، م. (1387). بررسی ساختاری و محتوایی کارتون خارجی کوتلاس. واحد تحلیل محتوا و کارشناسی. مرکز تحقیقات صدا و سیما.

چندلر، د. (1387) . مبانینشانه­شناسی­. ترجمه: م، پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر. چاپ اول. 

چندلر، د. (1952). مبانینشانه­شناسی. ترجمه: م، پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر. چاپ سوم.

خرازیان، ل. (1377). سینمای انیمیشن برای تفکر. پایان­نامه.

دور، ا. (1374). تلویزیونوکودکان­؛رسانه­ایخاصبرایمخاطبانخا­ص­. ترجمه: ع، رستمی. تهران: انتشارات سروش.

رزاقی، ا. (1381). نظریههایارتباطاتاجتماعی. تهران: انتشارات پیکان.

رشیدپور ا. (1352). آیینههایجیبیآقایمکلوهان. تهران: انتشارات سروش.

رفیع­پور، ف. ( 1378). وسایلارتباطجمعیوتغییرارزش­ها­. تهران: نشر کتاب فردا.

ساروخانی، ب. (1372). جامعه­شناسیارتباطات­. تهران: انتشارات اطلاعات.

سورین، و؛ و دیگری. (1381). نظریه­هایارتباطجمعی­. ترجمه: ع، ر، دهقان. تهران­: نشر دانشگاه تهران. چاپ اول.

شرام، و؛ و دیگران. (۱۳۷۷). تلویزیون در زندگی کودکان. ترجمه: م، حقیقت کاشانی. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه­ای صدا و سیما.

شیلر، ﻫ. (1377).  وسایلارتباطجمعیوامپراتوریآمریکا.  ترجمه: ا، میرعابدینی. تهران: انتشارات سروش.

صفری­، م. (1380). الگوی مناسب جهت رشد انیمیشن در ایران. پایان­نامه.

ضمیران، م. (1382). درآمدیبرنشانه­شناسیهنر­. تهران­: نشر قصه.

غفوری، ف؛ و دیگری. (1382). تحلیل محتوای کارتون دی جی مون از نظر خشونت. گروه تحلیل محتوای مرکز تحقیقات صدا و سیما.

فتوحی، م. (1390). نشانه­شناسیرولانبارتوتاثیرآنبرمطالعاتفرهنگی. تهران: نشر خانه کتاب. چاپ اول.

قربانی دشتکی­، ز. (1391). بررسی ساختار انیمیشن­های بدون مجوز سینمایی از نظر مضامین فرهنگی­. پایان­نامه کارشناسی­ارشد،  دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

کوئن، و. (1386). درک تئوری رسانه. ترجمه: ر، قاسمیان. تهران: نشر ساقی.

کوین، و. (1392). فهمنظریهرسانه. ترجمه: ا، شاه قاسمی و دیگری. تهران: انتشارات قدیانی. چاپ اول.

گونتر، ب. (1384). روشهایتحقیقرسانهای. ترجمه: م، نیکو. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما. چاپ اول. 

لازار، ژ. (1385). افکارعمومی. ترجمه: م، کتبی. تهران:  نشر نی.

متز، ک. (1376). نشانه­شناسیسینما. ترجمه: ر، صافاران. تهران: کانون فرهنگی، علمی و هنری ایثارگران.

محبی، ع، ر. (1389). بررسی نمادها و نمودهای تهاجم فرهنگی در برنامه کودک و نوجوان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده صدا و سیما قم.

معتمدنژاد، ک. (1371). مطالعات ‌انتقادی‌ در ارتباط‌جمعی‌. فصلنامه ‌رسانه‌. شماره ‌9.

مک­کوئیل، دنیس. (1382). درآمدیبرنظریههایارتباطاتجمعی. ترجمه‌: پرویز اجلالی. تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

موسوی، س، ن، (1390). چگونگی بیان آموزه‌های اخلاقی در انیمیشن. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده صدا و سیما قم.

مهدی­زاده، س م. (1392). نظریه­هایرسانه:اندیشه­هایرایجودیدگاه­هایانتقادی. تهران: نشر همشهری. چاپ سوم.  

نجات­بخش، ر. (1392). نشانه­شناسی کارتون شرک. پایان­نامه کارشناسی­ارشد­، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

نقیب السادات، س، ر. (1391). روش­هایتحقیقدرارتباطات­. تهران­: نشر علم. چاپ اول.

هرمز، م. (1388). مقدمهایبرنظریاتومفاهیمارتباطجمعی. تهران: نشر فاران. چاپ دوم.

Holton, O. (1993). Mernisi, Islam and Democracy. London: virago.

Homer, P.M. & etal. A Structural Equation test of the Value-Attitude-Behavior Hierarchy. Personality Processes and Individual Differences. No. 54, P.p: 638-646.

Ludwig, L. & etal. (2005). Library as place: results of a delphi study. Journal of the Medical Library Association. 93(3), P.p: 315-327.

National Study. Journal of Cross-Culture Psychology. Vol. 31, No.4, P.p: 465-497.

Qvortrup, J. (1994). Childhood matters an introduction. Aldershot: avebury.

Qvortrup, J. (2005). Varieties of childhood. Studies in Modern Childhood: Society, Agency, Culture, And New York, NY: Palgrave. 

Qvortrup, J. (2007). Editorial: A reminder Childhood. P.p:14-395.

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York. Free Press.

Schwartz, S.H. (1994). A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. Applied Psychology. An International Review. Vol, 48, P.p: 23-47.

Schwartz, S.H. & etal. (1995). Indentifying cultural- specifics in the content and strcture of values. Journal of cross - cultural psychology. Vol. 26, No. 1.

Schwartz, S.H. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology. No. 23, P.p: 1-65.

 

 

 

 1. کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز- ایران.    

 2. گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ؛ تبریز، ایران (نویسنده مسئول).

E_mail:m_Samadi@iaut.ac.ir

 

 

     

آرون­، ر. (۱۳۸۲). مراحلاساسیسیراندیشهدرجامعهشناسی.  ترجمه‌: ب، پرهام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی­.
احمدی، ب.( 1384). ازنشانه­هایتصویریتامتن­، بهسوینشانه­شناسیارتباطدیداری. تهران: نشر مرکز.
امه دور. (۱۳۷۴). تلویزیون و کودکان، رسانه­ای خاص برای مخاطبان خاص. ترجمه: ع، رستمی. تهران: انتشارات سروش.
اینگلهارت، ر. ( 1373 ). تحولفرهنگیدرجامعهپیشرفتهصنعتی. ترجمه: م، وتر. تهران: نشر کویر.
اینگلهارت، ر؛ و دیگری. (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی. ترجمه: ش، شفیع­خانی. نامه پژوهش. شماره­های 14 و 15.
بابایی، ع. (۱۳۷۲). ارتباطارزش­هایانسانی. تهران: انتشارات دستان.
بارت، ر. (1370). عناصرنشانه­شناسی. ترجمه: م، محمدی. تهران: انتشارات بین المللی الهدی.
باهنر، ن. (1390). دین، رسانه و کودک. تهران: انتشارات سروش. چاپ اول.   
بشردوست، ف. (1378). انیمیشن برای کودکان. پایان­نامه.
پستمن، ن. (1387). نقشرسانه­هایتصویریدرزوالدورانکودکی­. ترجمه: ص، طباطبایی. تهران: انتشارات اطلاعات. چاپ دوم.
پورنوروز­، م. (1387). بررسی ساختاری و محتوایی کارتون خارجی کوتلاس. واحد تحلیل محتوا و کارشناسی. مرکز تحقیقات صدا و سیما.
چندلر، د. (1387) . مبانینشانه­شناسی­. ترجمه: م، پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر. چاپ اول. 
چندلر، د. (1952). مبانینشانه­شناسی. ترجمه: م، پارسا. تهران: انتشارات سوره مهر. چاپ سوم.
خرازیان، ل. (1377). سینمای انیمیشن برای تفکر. پایان­نامه.
دور، ا. (1374). تلویزیونوکودکان­؛رسانه­ایخاصبرایمخاطبانخا­ص­. ترجمه: ع، رستمی. تهران: انتشارات سروش.
رزاقی، ا. (1381). نظریههایارتباطاتاجتماعی. تهران: انتشارات پیکان.
رشیدپور ا. (1352). آیینههایجیبیآقایمکلوهان. تهران: انتشارات سروش.
رفیع­پور، ف. ( 1378). وسایلارتباطجمعیوتغییرارزش­ها­. تهران: نشر کتاب فردا.
ساروخانی، ب. (1372). جامعه­شناسیارتباطات­. تهران: انتشارات اطلاعات.
سورین، و؛ و دیگری. (1381). نظریه­هایارتباطجمعی­. ترجمه: ع، ر، دهقان. تهران­: نشر دانشگاه تهران. چاپ اول.
شرام، و؛ و دیگران. (۱۳۷۷). تلویزیون در زندگی کودکان. ترجمه: م، حقیقت کاشانی. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه­ای صدا و سیما.
شیلر، ﻫ. (1377).  وسایلارتباطجمعیوامپراتوریآمریکا.  ترجمه: ا، میرعابدینی. تهران: انتشارات سروش.
صفری­، م. (1380). الگوی مناسب جهت رشد انیمیشن در ایران. پایان­نامه.
ضمیران، م. (1382). درآمدیبرنشانه­شناسیهنر­. تهران­: نشر قصه.
غفوری، ف؛ و دیگری. (1382). تحلیل محتوای کارتون دی جی مون از نظر خشونت. گروه تحلیل محتوای مرکز تحقیقات صدا و سیما.
فتوحی، م. (1390). نشانه­شناسیرولانبارتوتاثیرآنبرمطالعاتفرهنگی. تهران: نشر خانه کتاب. چاپ اول.
قربانی دشتکی­، ز. (1391). بررسی ساختار انیمیشن­های بدون مجوز سینمایی از نظر مضامین فرهنگی­. پایان­نامه کارشناسی­ارشد،  دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
کوئن، و. (1386). درک تئوری رسانه. ترجمه: ر، قاسمیان. تهران: نشر ساقی.
کوین، و. (1392). فهمنظریهرسانه. ترجمه: ا، شاه قاسمی و دیگری. تهران: انتشارات قدیانی. چاپ اول.
گونتر، ب. (1384). روشهایتحقیقرسانهای. ترجمه: م، نیکو. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما. چاپ اول. 
لازار، ژ. (1385). افکارعمومی. ترجمه: م، کتبی. تهران:  نشر نی.
متز، ک. (1376). نشانه­شناسیسینما. ترجمه: ر، صافاران. تهران: کانون فرهنگی، علمی و هنری ایثارگران.
محبی، ع، ر. (1389). بررسی نمادها و نمودهای تهاجم فرهنگی در برنامه کودک و نوجوان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده صدا و سیما قم.
معتمدنژاد، ک. (1371). مطالعات ‌انتقادی‌ در ارتباط‌جمعی‌. فصلنامه ‌رسانه‌. شماره ‌9.
مک­کوئیل، دنیس. (1382). درآمدیبرنظریههایارتباطاتجمعی. ترجمه‌: پرویز اجلالی. تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
موسوی، س، ن، (1390). چگونگی بیان آموزه‌های اخلاقی در انیمیشن. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده صدا و سیما قم.
مهدی­زاده، س م. (1392). نظریه­هایرسانه:اندیشه­هایرایجودیدگاه­هایانتقادی. تهران: نشر همشهری. چاپ سوم.  
نجات­بخش، ر. (1392). نشانه­شناسی کارتون شرک. پایان­نامه کارشناسی­ارشد­، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
نقیب السادات، س، ر. (1391). روش­هایتحقیقدرارتباطات­. تهران­: نشر علم. چاپ اول.
هرمز، م. (1388). مقدمهایبرنظریاتومفاهیمارتباطجمعی. تهران: نشر فاران. چاپ دوم.
Holton, O. (1993). Mernisi, Islam and Democracy. London: virago.
Homer, P.M. & etal. A Structural Equation test of the Value-Attitude-Behavior Hierarchy. Personality Processes and Individual Differences. No. 54, P.p: 638-646.
Ludwig, L. & etal. (2005). Library as place: results of a delphi study. Journal of the Medical Library Association. 93(3), P.p: 315-327.
National Study. Journal of Cross-Culture Psychology. Vol. 31, No.4, P.p: 465-497.
Qvortrup, J. (1994). Childhood matters an introduction. Aldershot: avebury.
Qvortrup, J. (2005). Varieties of childhood. Studies in Modern Childhood: Society, Agency, Culture, And New York, NY: Palgrave. 
Qvortrup, J. (2007). Editorial: A reminder Childhood. P.p:14-395.
Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York. Free Press.
Schwartz, S.H. (1994). A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. Applied Psychology. An International Review. Vol, 48, P.p: 23-47.
Schwartz, S.H. & etal. (1995). Indentifying cultural- specifics in the content and strcture of values. Journal of cross - cultural psychology. Vol. 26, No. 1.
Schwartz, S.H. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology. No. 23, P.p: 1-65.