بررسی میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر در بهبود عملکرد شهرداری بناب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بناب – ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

شوراهای اسلامی باهدف جلب مشارکت مردم در فعالیت­های مختلف درساختار سیاسی نظام جمهوری­اسلامی پیش­بینی گردید. اما به دلیل شرایط خاص زمانی، تا بیست سال پس از پیروزی انقلاب مجالی برای فعالیت نیافت. باظهور گفتمان توسعه سیاسی درهفتمین انتخابات ریاست­جمهوری و پیرو وعده تشکیل شوراهای اسلامی، این نهاد در بستر مشارکت­جویی مردم فعالیت خود را آغاز نمود. دیدگاهی میانه که در این تحقیق ارائه گردیده، شوراها را نهادی مدنی با کار­ویژه‌های مختلف می­داند که کارکردهای نظارتی آن قابل توجه می­باشد. مهم­ترین کار­ ویژه نظارتی شوراها، نظارت و کنترل بر عملکرد شهرداری­هاست. از این رو، میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بربهبود عملکرد شهرداری به عنوان هدف اصلی این پژوهش مد­نظر قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب و ارائه پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق از پرسنل ستادی، مدیران ارشد سازمان، اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر بناب انجام گردید. برای دست­یابی به این هدف برای بررسی نظارت از منظر حقوق اداری شامل دو بعد نظارت پیشینی و نظارت پسینی استفاده شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد که سؤالات آن بر اساس طیف لیکرت (پنج گزینه­ای) طراحی شده است. و پس از تأیید روایی آن بین نمونه آماری که 75 نفر بود توزیع و با حصول پایایی بالای آن از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که میانگین داده­های هردو نوع نظارت­ پیشینی و پسینی شورای­اسلامی بالاتر ازحد متوسط بود و ابعاد نظارت پیشینی به ترتیب؛ تصویب بودجه، تصویب معاملات، تصویب استقراض (وام) و تصویب اساسنامه شرکت­ها و سازمان­های وابسته با در بهبود عملکرد شهرداری بناب اثربخش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of the observation of Islamic council in the improvement of performance of Bo nab Municipal

نویسندگان [English]

  • Babak Rahimian 1
  • Bahram Sarmast 2
چکیده [English]

Islamic councils have been created to attract people contribution in different activities of Islamic republic regime. But because of certain circumstances, the Islamic council has not had any activity since 20 years. After appealing a political dialogue program in 7th presidential election and following the promise in opening Islamic councils, this institution has begun its activities.According to middle approach presented in this research, the councils are civil institutions with special functions in which the controlling function is the most important. The main role of this function is the control of performance of municipalities. Therefore, the aim of this study is to investigate the effectiveness of observation of Islamic council in the improvement of performance of Bo nab municipality. For this reason, some proposals have been made based on staff personnel and senior organizational managers and members of Bo nab fourth Islamic council. In order to reach the purpose and evaluate the amount of controlling according to administrative law, two methods were used as pre and pro controlling. The main gathering information tool is questionnaire and the questions are made by Likert scale. After confirming the validity of questionnaire, it was distributed among the samples of 75 people that are analyzed to get stability by Pearson and linear regression. The results indicate that, average of two kinds of controlling are more than medium, and the dimensions of pre-controlling such as budget, bargain, loan and corporate constitutions or affiliate organizations are effective in the improvement of performance of municipal.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-Controlling
  • post-controlling
  • Islamic Councils
  • Municipality
  • effectiveness
  • Recovering function

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال هفتم، شماره بیست وهشتم، پائیز 1394

ص­­­­ص 130 –111 

 

 

 

 

 

بررسی میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر دربهبود عملکرد شهرداری بناب

بابک رحیمیان[1]

دکتر بهرام سرمست[2]

تاریخ دریافت مقاله:29/8/1394

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:23/5/1395

چکیده

شوراهای اسلامی باهدف جلب مشارکت مردم در فعالیت­های مختلف درساختار سیاسی نظام جمهوری­اسلامی پیش­بینی گردید. اما به دلیل شرایط خاص زمانی، تا بیست سال پس از پیروزی انقلاب مجالی برای فعالیت نیافت. باظهور گفتمان توسعه سیاسی درهفتمین انتخابات ریاست­جمهوری و پیرو وعده تشکیل شوراهای اسلامی، این نهاد در بستر مشارکت­جویی مردم فعالیت خود را آغاز نمود. دیدگاهی میانه که در این تحقیق ارائه گردیده، شوراها را نهادی مدنی با کار­ویژه‌های مختلف می­داند که کارکردهای نظارتی آن قابل توجه می­باشد. مهم­ترین کار­ ویژه نظارتی شوراها، نظارت و کنترل بر عملکرد شهرداری­هاست. از این رو، میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بربهبود عملکرد شهرداری به عنوان هدف اصلی این پژوهش مد­نظر قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب و ارائه پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق از پرسنل ستادی، مدیران ارشد سازمان، اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر بناب انجام گردید. برای دست­یابی به این هدف برای بررسی نظارت از منظر حقوق اداری شامل دو بعد نظارت پیشینی و نظارت پسینی استفاده شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد که سؤالات آن بر اساس طیف لیکرت (پنج گزینه­ای) طراحی شده است. و پس از تأیید روایی آن بین نمونه آماری که 75 نفر بود توزیع و با حصول پایایی بالای آن از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که میانگین داده­های هردو نوع نظارت­ پیشینی و پسینی شورای­اسلامی بالاتر ازحد متوسط بود و ابعاد نظارت پیشینی به ترتیب؛ تصویب بودجه، تصویب معاملات، تصویب استقراض (وام) و تصویب اساسنامه شرکت­ها و سازمان­های وابسته با در بهبود عملکرد شهرداری بناب اثربخش هستند.

واژگان کلیدی:نظارت­ پیشینی، نظارت ­پسینی، ­شورای ­اسلامی ­شهر،­ شهرداری،­ اثربخشی، بهبود عملکرد.

مقدمه

شوراهای محلی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می­روند و هدف از تشکیل این شوراها مشارکت دادن مردم در اداره امور محلی است و از این طریق مردم خود را در سرنوشت مکانی که در آن زندگی می­کنند، سهیم می­دانند. طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375، هدف شوراها پیشبرد سریع برنامه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی،‌ پرورشی و دیگر امور رفاهی از راه همکاری مردم است. دو نهاد، ارکان اصلی مدیریت شهری را به وجود می­آورند، نخست شورای اسلامی شهر و دوم شهرداری­که در رأس هرم اجرایی شهر قرار دارد. وظیفه شورای شهر هدایت صحیح امور شهر است و امروزه دیگر وظایف شهرداری­ها تنها نظافت شهر و جمع‌آوری زباله نیست بلکه ارائه صدها نوع خدمات دیگر در محدوده کار شهرداری­هاست. شورای شهر در واقع مرجع تصمیم­گیری و وضع مقررات شهری و شهرداری­ها مأمور اجرای درست این مقررات هستند. شورای شهر، شهردار را انتخاب، بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری را به تصویب می­رساند و به اجرای کامل و درست آن مصوبات و همه خدمات گوناگون شهرداری نظارت می­نمایند. برخی از اعمال اجرایی در امور شهری و مدیریت آن از اهمیت ویژه­ای در جهت منافع شهروندان برخوردار است که با توجه به اهمیت آن امور، لازم است تحت نظارت دقیق­تر و جدی­تر شورای شهر قرار بگیرد. نظارت شورای شهر براقدامات شهرداری­که مهم­ترین بازوی اجرای شورای شهر محسوب می­شود لازم و حیاتی است و اقداماتی که از سوی شهرداری صورت می­پذیرد فقط با کسب اجازه قبلی و تایید و تصویب شورای شهر قابل اجرا بوده و دارای مشروعیت قانونی است، دربسیاری از شهرهای دنیا، شهردار نفراول شهر است و تمام مجموعه شهری در اختیار اوست(سعید­نیا، 1379: 144)­. درکشور ما هنوز اختیارات طرح شده درماده 136 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 به شکل کامل به شهرداری­ها تفویض نشده است و شورا نیز به عنوان بزرگ­ترین نهاد مردمی فاقد ابزار قدرتی برای تصمیم­گیری­های کلانشهری است. با توجه به نوپا بودن شوراها در ایران و بر اساس تجربه مشاهده می­شود که همواره اختلافاتی بین شورا و شهرداری به وجود می­آید، این تقابل و چالش موجود بین دو سیستم بر اساس سختی کار این سازمان­ها در مقابل یکدیگر تشدید می‌شود. اگر شورای شهر تصمیمات خود را به علم و تجربه استوار سازد و شهرداری نیز آن را هوشمندانه اجرا نماید هرگز چالش بین این دو نهاد به وجود نخواهد آمد. همواره چالش­های بین شوراها و شهردار (صرف ­نظر از این­که مردم شهردار و شورا را انتخاب کنند یا این­ که شورای برگزیده مردم، شهردار تعیین کنند) در غیاب قوانین مشخص و تعیین­کننده و هم­چنین نبود نظارت کامل نهادهای مردمی، بر چگونگی هزینه ­کرد منابع محدود و تعیین اولویت­های شهر نیز از دیگر عوامل قابل ذکر فرا روی انجام درست وظایف شهرداران به شمار می­آید. بر این اساس در این تحقیق این سوال مورد بررسی قرار می‌گیرد کهنظارت­های پیشینی و پسینی شورای شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب چه قدر اثربخش می­باشد؟ و هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب می­باشد.

 

پیشینه تجربی

 یاوری و همکاران­(1392) در تحقیقی با عنوان طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان­های دولتی و غیر­انتفاعی، طی سال 1391، در سازمان­های دولتی و غیر­انتفاعی، با بررسی متغیرهای مدیریت عملکرد سازمانی در سطح دولت، سازمان، گروه و فرد با رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمونی و طبقه­بندی و گونه­شناسی، دریافتند که مدل مطلوب مدیریت عملکرد سازمانی جامع سه عنصر ابعاد و معیارهای عملکرد، پیش­ران­های درونی و بیرونی عملکرد، و فرآیند (مراحل) مدیریت و بهبود عملکرد است. نتایج نشان داد بر اساس تفاوت ابعاد عملکرد در سازمان­های مختلف، هر سازمان باید متناسب با اقتضائات و بر اساس چشم­انداز، ماموریت، اهداف کلان و راهبردهای خود به سوال چیستی عملکرد خویش پاسخ دهد و ابعاد عملکرد خود را تبیین­ کند و پس از آن به طراحی شاخص­ها و سنجه­های مناسب همت گمارد. پیش­-­ ران­های عملکرد نیز در همه سازمان­ها یکسان نیست؛ گاه نیز با فرض یکسانی، میزان تاثیر هر یک از آن­ها درعملکرد هر سازمان متفاوت است، چه بسا عاملی­که درسازمانی، اثر محوری بر عملکرد دارد اما در سازمان دیگری چندان مهم نیست، بنابراین شایسته است هر سازمان بر اساس این مدل­ مفهومی، مدل مناسب خویش را توسعه دهد. والمحمدی و همکاران­(1392) درتحقیقی با عنوان ارزیابی تاثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، طی سال 1391، در سه شرکت زیر­مجموعه شرکت­های پتروشیمی ملی ایران، با بررسی متغیرهای مجموعه اقدامات مدیریت دانش و عملکرد سازمان از چهار منظر یادگیری و رشد، فرآیند­های داخلی، مشتری و مالی به روش توصیفی­– تحلیلی با استفاده از پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و مدل­یابی معادلات ساختاری، دریافتند که اثر مجموعه اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد کلی سازمان مثبت و معنادار (اگرچه ضعیف) بود، این تاثیر تنها بر بعد یادگیری و رشد معنادار بوده و در خصوص سایر ابعاد معنادار نبود. نتایج نشان داد هر یک از عوامل اصلی موفقیت در اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی به ترتیب شامل استراتژی، فرهنگ سازمانی، فرآیندها و فعالیت­ها، آموزش و بازآموزی، پاداش­دهی و انگیزش، هدایت و حمایت رهبری و نهایتاً تکنولوژی اطلاعات است. خیر­اندیش و همکاران­(1391) در تحقیقی با عنوان نقش سرمایه­های فکری در عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی در شرکت پخش پگاه، طی سال 1389، در شرکت­های پخش پگاه، با بررسی متغیرهای سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و عملکرد سازمانی، به روش توصیفی همبستگی، با استفاده از پرسشنامه از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل عاملی تاییدی، دریافتند که سرمایه­های فکری تاثیر قابل ملاحظه­ای بر عملکرد سازمانی شرکت پخش پگاه دارند. نتایج نشان داد سرمایه انسانی بیشترین رابطه را با عملکرد شرکت پخش پگاه دارد، بنابراین شرکت با سرمایه­گذاری برروی سرمایه انسانی به کارکنان خود فرصت می­دهد تا در ایجاد اثربخشی سازمانی کمک کنند. حاجی­کریمی و همکاران­(1391) درتحقیقی با عنوان بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری دربهبود عملکرد سازمانی، طی سال 1389، در مدیران بانک تجارت، با بررسی متغیرهای مدیریت دانش مشتری شامل: دریافت داده­های مشتری، پردازش داده­های مشتری، توسعه دانش مشتری، بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری به روش توصیفی همبستگی با استفاده از پرسشنامه از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون T استیودنت، دریافتند که دریافت داده­ها، توسعه دانش و مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر می­گذارند. هم­چنین دریافت داده­ها، پردازش داده­ها و توسعه دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری اثرگذارند، از طرف دیگر پردازش داده­ها بر توسعه دانش مشتری و توسعه دانش بر دریافت داده­ها تاثیر می­گذارند. نتایج نشان داد که به دلیل فقدان سیستم­های فن­آوری اطلاعات مناسب، بانک اطلاعاتی منسجم از مشتریان و هم­چنین آموزش­های لازم به کارکنان در بانک تجارت، جهت ذخیره­سازی، کدگذاری، یک­پارچه­سازی و پردازش داده­های دریافتی، ارتباط معنی­داری بین دریافت داده­های مشتری و پردازش آن­ها در بانک تجارت وجود ندارد، اما پردازش داده­های مشتری بر توسعه دانش مشتری و توسعه دانش نیز به نوبه خود بر دریافت داده­های مشتری اثر می­گذارند. 

 

روش تحقیق

تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سه گروه می­باشند، گروه اول: کلیه پرسنل ستادی شهرداری بناب، گروه دوم: کلیه مدیران میانی و عالی شهرداری بناب و گروه سوم: شامل اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر بناب می­باشد، از این رو جامعه آماری این تحقیق 75 نفر که شامل 45 نفر پرسنل ستادی، 21 نفر مدیران میانی و عالی و 9 نفر اعضای شورای اسلامی شهر بناب ­می­باشد. نمونه آماری این تحقیق با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری، کل جامعه آماری (75 نفر) به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته­اند.

ابزار جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه محقق­ساخته می­باشد. سوالات بر اساس طیف لیکرت طراحی و برای سه گروه پرسنل ستادی، مدیران میانی و عالی شهرداری و اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر بناب توزیع گردید. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آن برابر 86/0 و 83/0 به دست آمد.

 

یافته­های تحقیق

- نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری بناب موثر است. 

رابطه معنی­داری بین دو متغیر نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

 

 

جدول شماره (1): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی

نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

772/0

000/0

75

 

جدول شماره (2): تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی

خطای استاندارد

ضریب تشخیص

تعدیل ­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

419/0

591/0

596/0

772/0

سطح
معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

83/107

97/18

97/18

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

17/0

84/12

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

متغیر نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

 

چنان­چه ملاحظه می­گردد، سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، با توجه به ضریب تشخیص R2، 59/0 می­توان بیان نمود که 59 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تغییرات در نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره (3): ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر نظارت پیشینی

شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

47/7

34/1

عرض از مبدا

رد فرض  H0 

000/0

38/10

57/0

نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر

 

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به صورت زیر خواهد بود: 1­X­ 57/0+­34/1=­Y می­توان بیان نمودکه یک واحد افزایش در نظارت پیشینی شورای اسلامی شهر باعث 57/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

- تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری بناب موثر است. 

جدول شماره (4): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی   

تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

657/0

000/0

75

 

چنان­چه ملاحظه می­گردد در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده­، بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

جدول شماره (5): تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی

 متغیر تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

497/0

423/0

431/0

657/0

سطح معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

32/55

71/13

71/13

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

24/0

1/18

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

 

چنان­چه در جدول ملاحظه می­گردد، سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، با توجه به ضریب تشخیص R2 که 43/0 می­باشد، می­توان بیان نمود که 43 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تغییرات در تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره (6): ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر تصویب بودجه

شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

86/9

83/1

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

43/7

39/0

تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیرتصویب بودجه شهرداری توسط شورای­ اسلامی شهر برعملکرد شهرداری، به صورت زیر خواهد بود: 1X 39/0+­83/1=­Y می­توان بیان نمود که یک واحد افزایش در تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر باعث 39/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

- تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای­اسلامی شهر بناب برعملکرد شهردای بناب موثر است. 

جدول شماره (7): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تصویب

استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

تصویب استقراض (وام­ها) توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

505/0

000/0

75

 

در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد معنی­داری شهرداری وجود دارد.

جدول شماره (8): تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

569/0

245/0

255/0

505/0

سطح
معنی­داری

سطح اطمینان

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

01/25

12/8

12/8

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

32/0

69/23

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

متغیر تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

 

چنان­چه ملاحظه می­گردد سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، می­توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 01/0 یا سطح اطمینان 99/0 معنی­دار می­باشد، با توجه به ضریب تشخیص R2، 25 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تغییرات در تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

 

 

 

 

جدول شماره (9)­: ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر تصویب

استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

47/9

09/2

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

5

31/0

تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به صورت زیر خواهد بود: 1X 31/0+­09/2=Y می­توان بیان نمود که یک واحد افزایش در تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری توسط شورای اسلامی شهر باعث 31/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

آزمون فرضیه 3: نظارت بر معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری بناب موثر است. 

جدول شماره (10): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر

معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت بر معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

691/0

000/0

75

 

در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و نیز با توجه به مقدار r محاسبه شده که 691/0 می­باشد و این مقدار، ازمقدار بحرانی پیرسون بادرجه آزادی 75 که 16/0 است بزرگ­تر می­باشد، بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر نظارت بر معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

 

          جدول شماره (11)­: تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی متغیر نظارت
 بر معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

477/0

47/0

477/0

691/0

سطح
معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

555/66

17/15

17/15

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

22/0

64/16

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

چنان­چه ملاحظه می­گردد سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، با توجه به ضریب تشخیص R2، 47/0 می­توان بیان نمود که 47 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تغییرات در نظارت بر معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره (12): ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر نظارت بر

معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

82/11

91/1

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

15/8

39/0

نظارت بر معاملات  شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر نظارت برمعاملات شهرداری توسط شورای­اسلامی شهر برعملکرد شهرداری، به صورت زیر خواهد بود: 1X 39/0+­91/1=­Y می­توان بیان نمودکه یک واحد افزایش در نظارت بر معاملات شهرداری توسط شورای اسلامی شهر باعث 39/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

- تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب موثر است. 

جدول شماره (13): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تصویب اساسنامه

سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

628/0

000/0

75

 

چنان­چه ملاحظه می­گردد در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و نیز با توجه به مقدار r محاسبه شده که 628/0 می­باشد و این مقدار، از مقدار بحرانی پیرسون با درجه­آزادی 74 که 16/0 است، بزرگ­تر می­باشد، بنابراین رابطه معنی­داری بین دومتغیر تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

 

 

 

 

 

جدول شماره (14): تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

513/0

386/0

395/0

628/0

سطح
معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

61/47

56/12

56/12

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

26/0

25/19

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

متغیر تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

چنان­چه در جدول شماره (14) ملاحظه می­گردد سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر000/0 می­باشد، می­توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 01/0 یا سطح اطمینان 99/0 معنی­دار می­باشد، پس فرض H1 تایید و فرض H0 رد می­گردد. با توجه به ضریب تشخیص R2  که عبارت است از: نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر x به تغییرات کل، 39/0 می­باشد، می­توان بیان نمود که 39 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تغییرات در تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

جدول شماره (15): ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر تصویب اساسنامه

سازمان وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

27/13

12/2

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

9/6

38/0

تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به این صورت خواهد بود:  1X 38/0+­12/2=­Y می­توان بیان نمود که یک واحد افزایش در تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری توسط شورای اسلامی شهر باعث 38/0 واحد افزایش درعملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت­که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

- نظارت پسینی شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری بناب موثر است. 

 

 

جدول شماره (16): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی

نظارت پسینی شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

 

آماره­ها

عملکرد شهرداری

نظارت پسینی شورای اسلامی شهر

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

729/0

000/0

75

       

 

 

در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و این مقدار، از مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی 74 که 16/0 است، بزرگ­تر می­باشد، بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر نظارت پسینی شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

 

جدول شماره (17): تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

452/0

524/0

531/0

729/0

سطح
معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

62/82

89/16

89/16

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

2/0

92/14

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

متغیر نظارت پسینی شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنان­چه در جدول شماره (17)، ملاحظه می­گردد سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، می­توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 01/0 یا سطح اطمینان 99/0 معنی­دار می­باشد. پس فرض H1 تایید و فرض H0 رد می­گردد، با توجه به ضریب تشخیص R2  که عبارت است از: نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر x به تغییرات کل، 53/0 می­باشد، می­توان بیان نمود که 53 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تغییرات در نظارت پسینی شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره (18): ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر

نظارت پسینی شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

41/6

33/1

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

09/9

60/0

نظارت پسینی شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر نظارت پسینی شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به صورت زیر خواهد بود: 1X 6/0+­33/1=­Y می­توان بیان نمودکه یک واحد افزایش درنظارت پسینی شورای اسلامی شهر باعث 60/0 واحد افزایش درعملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه­گرفت­که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

- نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر برعملکرد شهرداری بناب موثر است. 

 

جدول شماره (19): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر

حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

546/0

000/0

75

 

در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و این مقدار، از مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی 74 که 16/0 است، بزرگ­تر می­باشد، بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

 

جدول شماره (20): تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی

متغیر نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

553/0

288/0

298/0

 

546/0

 

سطح
معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

98/30

48/9

48/9

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

3/0

33/22

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

 

 

 

 

 

 

 

 

چنان­چه در جدول شماره (20)، ملاحظه می­گردد سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، می­توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 01/0 یا سطح اطمینان 99/0 معنی­دار می‌باشد، با توجه به ضریب تشخیص R2، 29/0 می­توان بیان نمود که 29 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تغییرات در نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره (21): ضرایب پارامتر مربوط به متغیر نظارت بر حسن اجرای مصوبات
توسط شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

85/13

3/2

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

56/5

32/0

نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به این صورت خواهد بود: 1X 32/0+ 3/2=­Y می­توان بیان نمود که یک واحد افزایش در نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسلامی شهر باعث 32/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی‌دار می­باشد.

- نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر برعملکرد شهرداری بناب موثر است. 

 

جدول شماره  (22): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر حسن اداره
 اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

488/0

000/0

75

 

 

چنان­چه ملاحظه می­گردد در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و این مقدار، از مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی 74 که 16/0 است، بزرگ­تر می­باشد، بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر نظارت برحسن اداره اموال شهرداری توسط شورای­اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

جدول شماره (23): تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر نظارت

بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

576/0

228/0

238/0

488/0

سطح
معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

84/22

58/7

58/7

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

33/0

23/24

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

 

سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، با توجه به ضریب تشخیص R2، 23/0 می‌باشد، می­توان بیان نمود که 23 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره  (24)­: ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر نظارت بر حسن اداره

 اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

36/10

19/2

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

7/4

30/0

نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری 
توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به این صورت خواهد بود: 1X 30/0+­19/2=­Y می­توان بیان نمودکه یک واحد افزایش در نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسلامی شهر باعث 30/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

- نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری بناب موثر است. 

 

جدول شماره (25): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر

روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

607/0

000/0

75

 

 

در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و با توجه به مقدار r  محاسبه شده که 607/0 می­باشد و این مقدار، از مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی 74 که 16/0 است، بزرگ­تر می­باشد، بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری وجود دارد.

 

 

 

 

 

جدول شماره (26): تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی

متغیر نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

524/0

360/0

368/0

607/0

سطح معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

56/42

71/11

71/11

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

27/0

09/20

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

 

چنان­چه ملاحظه می­گردد سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، با توجه به ضریب تشخیص R2، 36 درصد تغییرات عملکرد شهرداری، توسط نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره (27): ضرایب پارامتر مربوط به متغیر نظارت بر روند خدمات عمومی
توسط شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

43/9

90/1

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

52/6

41/0

نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به این صورت خواهد بود: 1X 41/0+­90/1=Y می­توان بیان نمود که یک واحد افزایش در نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسلامی شهر باعث 41/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی‌دار می­باشد.

- تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری بناب موثر است. 

 

جدول شماره (28): آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفریغ بودجه
توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر

آماره­ها

عملکرد شهرداری

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی­داری

تعداد

587/0

000/0

75

 

چنان­چه در جدول شماره (28) ملاحظه می­گردد در سطح معنی­داری دو دامنه­ای، سطح معنی­داری آزمون پیرسون 000/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی­داری که 05/0 می­باشد کوچک­تر بوده و نیز با توجه به مقدار r محاسبه شده که 587/0 می­باشد و این مقدار، از مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی 74 که 16/0 است، بزرگ­تر می­باشد، بنابراین رابطه معنی­داری بین دو متغیر مذکور وجود دارد، پس فرض H1 تایید و فرض H0 رد می­گردد به عبارتی بین تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

جدول شماره(29): تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی

خطای استاندارد

ضریب تشخیص تعدیل­شده

ضریب تشخیص (R2)

R

534/0

336/0

345/0

587/0

سطح معنی­داری

سطح اطمینان

 

F

 

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

000/0

99/0

 

39/38

96/10

96/10

1

رگرسیون

نتیجه آزمون:

رد فرض H0

28/0

85/20

73

باقی­مانده

------

81/31

74

کل

متغیر تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری

 

چنان­چه در جدول شماره (29)، ملاحظه می­گردد سطح معنی­داری آزمون مربوطه برابر 000/0 می­باشد، می­توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 01/0 یا سطح اطمینان 99/0 معنی­دار می‌باشد، پس فرض H1 تایید و فرض H0 رد می­گردد، با توجه به ضریب تشخیص R2  که عبارت است از: نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر x به تغییرات کل، 34/0 می­باشد، می­توان بیان نمود که 34 درصد  تغییرات عملکرد شهرداری، توسط تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر تبیین می­گردد.

 

جدول شماره (30): ضرایب پارامتر مربوط به متغیر تفریغ بودجه
توسط شورای اسلامی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری

نتیجه آزمون

سطح معنی­داری

t محاسبه شده

β شیب خط

عنوان متغیر

رد فرض  H0

000/0

42/9

93/1

عرض از مبدا

رد فرض  H0

000/0

19/6

38/0

تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر

 

بنابراین رابطه ریاضی تاثیر تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری، به صورت زیر خواهد بود: 1X 38/0+­93/1=­Y می­توان بیان نمود که یک واحد افزایش در تفریغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر باعث 38/0 واحد افزایش در عملکرد شهرداری بناب می­شود، پس می­توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.

 

رتبه­بندی متغیرها

چنان­چه در جدول شماره (31) ملاحظه می‌گردد چون 2c محاسبه شده که برابر با 73/37 است از 2c با درجه آزادی 3 و 05/0=­a که برابر 878/0 است، بزرگ­تر می­باشد و سطح معنی‌داری آزمون فریدمن انجام شده از 05/0 که حداقل سطح معنی­داری است، کوچک­تر می‌باشد، پس می­توان نتیجه‌گیری کرد که بین میزان ارتباط ابعاد نظارت شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری، تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن رتبه­بندی ابعاد نظارت پیشینی و پسینی شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

 

جدول شماره (31): آماره آزمون

 فریدمن برای رتبه­بندی ابعاد نظارت پیشینی

رتبه میانگین

ابعاد شایستگی نظارت پیشینی

75

73/37

3

000/0

تعداد

خی­دو

درجه آزادی

سطح معنی­داری

                                                

 

 

 

 

 

 جدول شماره (32): رتبه­بندی ابعاد نظارت پیشینی

رتبه میانگین

ابعاد نظارت پیشینی

84/2

47/2

81/2

89/1

تصویب بودجه

تصویب استقراض وام

تصویب معاملات شهرداری

تصویب اساسنامه شرکت­ها و سازمان­های وابسته

       

 

 

 

 

 

باتوجه به جدول شماره (32) می­توان میزان رابطه ابعاد نظارت پیشینی شورای­اسلامی شهر و عملکرد شهرداری بناب را به شرح زیر رتبه­بندی­کرد:

1. تصویب بودجه

2. تصویب معاملات شهرداری

3. تصویب استقراض وام 

4. تصویب اساسنامه شرکت­ها و سازمان­های وابسته

 

جدول شماره (33): آماره آزمون فریدمن

 برای رتبه­بندی ابعاد نظارت پسینی

رتبه میانگین

ابعاد شایستگی نظارت پسینی

75

73/37

3

000/0

تعداد

خی­دو

درجه آزادی

سطح معنی­داری

                                               

 

 

 

 

 

 جدول شماره (34): رتبه­بندی ابعاد نظارت پسینی

رتبه میانگین

ابعاد نظارت پسینی

71/2

95/1

59/2

75/2

نظارت بر حسن اجرای مصوبات

نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری

نظارت بر خدمات عمومی

تفریغ بودجه شهرداری

       

 

 

 

 

 

با توجه به جدول شماره (34)­، می­توان میزان رابطه ابعاد نظارت پسینی شورای اسلامی شهر و عملکرد شهرداری بناب را به شرح زیر رتبه­بندی­کرد:

1. تفریغ بودجه شهرداری

2. نظارت بر حسن اجرای مصوبات

3. نظارت بر خدمات عمومی

4. نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری

 

بحث و نتیجه­گیری

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی نظارت­های پیشینی و پسینی شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب انجام شد، در این تحقیق سعی گردید تا اثربخشی نظارت­های پیشینی و پسینی شورای اسلامی شهر بر بهبود عملکرد شهرداری بناب مورد بررسی قرار گیرد. یافته­ها حاکی از آن است که سطح معنی­داری آزمون همبستگی پیرسون برای تمامی فرضیه­ها کوچک­تر از حداقل سطح معنی­داری بود، پس رابطه معنی­داری بین متغیر نظارت پیشینی و پسینی و ابعاد آن­ها با متغیر عملکرد شهرداری وجود دارد. برای آزمون تاثیر متغیر مستقل و ابعاد آن بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است، با توجه به جدول­های آمار استنباطی و مقادیر بتاهای مربوط به متغیر نظارت پیشینی و شاخص­های آن (نظارت بر معاملات شهرداری، تصویب بودجه شهرداری، تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری و تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری بر بهبود عملکرد شهرداری بناب) در رابطه با متغیر عملکرد شهرداری میزان تغییر دربهبود عملکرد شهرداری به ازای تغییر درمتغیر نظارت پیشینی و پسینی و هریک از ابعاد آن تعیین می­شود. بدین ترتیب­که یک واحد تغییر مثبت در نظارت پیشینی؛ نظارت بر معاملات شهرداری، تصویب بودجه شهرداری، تصویب اساسنامه سازمان­های وابسته به شهرداری و تصویب استقراض (وام­ها) شهرداری بر بهبود عملکرد شهرداری بناب موجب رشد در بهبود عملکرد شهرداری بناب می­شود، بنابراین نظارت­های پیشینی و پسینی شورای اسلامی شهر از نظر نیل به اهداف­شان در ارتباط با بهبود عملکرد شهرداری بناب اثربخش می­باشد.

ادبیات تحقیق نیز بیان­گر تاثیر­گذاری نظارت شورای اسلامی شهر و ابعاد آن بر عملکرد شهرداری است. به عبارتی نظارت شورای اسلامی شهر و ابعاد آن (نظارت پیشینی و پسینی) در بهبود عملکرد شهرداری موثر است، به طوری که در رابطه با میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر و روابط متغیرهای دیگر با آن می­توان گفت­ که نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیق یاوری و همکاران­(1392) که نشان­دهنده این موضوع است که ابعاد عملکرد در سازمان­های مختلف تفاوت دارد و در هر سازمان الگوی مناسب با آن سازمان و ابعاد مرتبط باید استفاده شود، همسو بوده تاثیرپذیری عملکرد مالی و غیر­مالی شهرداری بناب از نظارت شورای اسلامی شهر را به دست داد و هم­چنین با تحقیق والمحمدی و همکاران(1392) که بیان­گر تاثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد در سازمان است همسو بوده و بر بعد مالی و غیر­مالی عملکرد تاکید دارد. و با نتایج تحقیق خیر­اندیش و همکاران­(1388) که بر رویکرد نوین سرمایه­ها شامل ابعاد سرمایه فکری پرداخته همسو بوده و بر نظارت شورای اسلامی شهر که از جمله عناصر سرمایه ساختاری محسوب می­شود تاکید می­کند. هم­چنین با نتیجه تحقیق مستاجریان و بدری­زاده(1386) که بیانگر استلزامات آمادگی شهرداری درجهت توسعه آن تاکید می­کند همسو بوده و بر نظارت پسینی و شاخص­های اثربخش آن توسط شورای اسلامی شهر دلالت دارد که بسترساز و پیش­ زمینه آمادگی شهرداری بناب برای توسعه آن را فرآهم می­سازد، ازطرف دیگر با نتیجه تحقیق رشیدی(1385) که عوامل مدیریتی به عنوان عوامل موثر در موفقیت استقرار شهرداری الکترونیکی را به دست داده است همسو بوده و بر نظارت شورای اسلامی شهر به عنوان عامل مدیریتی تاکید می­کند، بر قوت مفهومی و تحلیلی و کاربردی و نوآورانه آن می­افزاید، بنابراین هر چه ابعاد نظارت شورای اسلامی شهر از قبیل نظارت پیشینی و نظارت پسینی و شاخص­های آن­ها تغییر مثبت داشته باشد، باعث بهبود عملکرد شهرداری بناب می­شود، بنابراین تلاش برای آگاهی از مزایای این دو نظارت و جنبه­های مختلف آن، موجب افزایش دانش فردی و سازمانی شده و بهره­مندی از آن­ها بر بهبود عملکرد شهرداری بناب می­افزاید.

 

منابع

حاجی­کریمی، ع؛ و دیگری. (1391). بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی، فصلنامه کاوش­های مدیریت بازرگانی. سال چهارم، شماره 8، صص 92-7.

خاکی، غ، ر. (1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه­نویسی. تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت. چاپ اول.

خیر­اندیش، م؛ و دیگران. (1391). نقش سرمایه­های فکری در عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی در شرکت پخش پگاه، نشریه مطالعات کمی در مدیریت. دوره 3، شماره 3، صص 114-97.

رشیدی، ا. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار شهرداری الکترونیکی در شهرداری تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

سعید­نیا، ا. (1379). کتاب سبز شهرداری (مدیریت شهرداری). (جلد یازدهم)، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­ها. چاپ اول، صص 24-22.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال پنجاه و دوم، شماره 14957، (21 تیر ماه 1375).

مستأجران، م؛ و دیگری. (1388). ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان شهرداری در راستای ایجاد شهرداری الکترونیکی؛ مطالعه موردی شهرداری اصفهان. دومین کنفرانس بین­المللی شهر الکترونیک، تهران، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران.

والمحمدی، چ؛  دیگران. (1392). ارزیابی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال هشتم، شماره 24، صص 24-1

یاوری، و؛ و دیگری. (1392). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان­های دولتی و غیر انتفاعی، اندیشه مدیریت راهبردی. سال هفتم، شماره اول، شماره پیاپی13، صص 122-79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. دانش­آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی.                                                           ba.rahimian@yahoo.com E- mail:

2. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بناب – ایران (نویسنده مسئول).

 

 

حاجی­کریمی، ع؛ و دیگری. (1391). بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی، فصلنامه کاوش­های مدیریت بازرگانی. سال چهارم، شماره 8، صص 92-7.
خاکی، غ، ر. (1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه­نویسی. تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت. چاپ اول.
خیر­اندیش، م؛ و دیگران. (1391). نقش سرمایه­های فکری در عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی در شرکت پخش پگاه، نشریه مطالعات کمی در مدیریت. دوره 3، شماره 3، صص 114-97.
رشیدی، ا. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار شهرداری الکترونیکی در شهرداری تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سعید­نیا، ا. (1379). کتاب سبز شهرداری (مدیریت شهرداری). (جلد یازدهم)، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­ها. چاپ اول، صص 24-22.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال پنجاه و دوم، شماره 14957، (21 تیر ماه 1375).
مستأجران، م؛ و دیگری. (1388). ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان شهرداری در راستای ایجاد شهرداری الکترونیکی؛ مطالعه موردی شهرداری اصفهان. دومین کنفرانس بین­المللی شهر الکترونیک، تهران، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران.
والمحمدی، چ؛  دیگران. (1392). ارزیابی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال هشتم، شماره 24، صص 24-1
یاوری، و؛ و دیگری. (1392). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان­های دولتی و غیر انتفاعی، اندیشه مدیریت راهبردی. سال هفتم، شماره اول، شماره پیاپی13، صص 122-79.